Starsze Materiały

pielgrzymka
 

VII Diecezjalna Pielgrzymka Biegowa — Spotkanie organizacyjne

11 lipca on Aktualne, pielgrzymka

Za­pisy na VII Die­ce­zjalną Piel­grzymkę Bie­gową zo­stały za­mknięte. Fre­kwencja mile nas za­sko­czyła – za­pi­sało się 57 osób. Na chwilę obecną dys­po­nu­jemy 3 sa­mo­cho­dami, a do trans­portu 57 osób po­trze­bu­jemy ich...

 

Ostatni tydzień zapisów na VII Diecezjalną Pielgrzymkę Biegową

03 lipca on imprezy, pielgrzymka

Sier­pień zbliża się wiel­kimi kro­kami, a wraz z nim VII Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa. I Ty mo­żesz wziąć w niej udział 😀 Po­zo­stało jeszcze kilka wol­nych miejsc, a za­pisy kończą się...

 

TVP Warszawa o Radomskiej Pielgrzymce Biegowej..

20 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka

Za­pra­szamy do obej­rzenia ma­te­riału fil­mo­wego, wy­emi­to­wa­nego w TVP War­szawa, na temat na­szej Piel­grzymki Biegowej. http://​war​szawa​.tvp​.pl/​2​6​5​2​9​0​3​6​/​j​u​z​-​p​o​-​r​a​z​-​p​i​a​t​y​-​w​y​s​t​a​r​t​o​w​a​l​a​-​p​i​e​l​g​r​z​y​m​k​a​-​b​i​e​g​o​w​a​-​n​a​-​j​a​s​n​a​-gore / * * * Już po raz piąty z Ra­domia wy­star­to­wała piel­grzymka bie­gowa na Jasną...

 

O Pielgrzymce Biegowej w mediach..

19 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka

To nie­zwykłe wy­da­rzenie, jakim była nasza Piel­grzymka Bie­gowa na Jasną Górę, dość sze­roko przed­sta­wiane, i ko­men­to­wane było w róż­nych me­diach. Za­pra­szamy do obej­rzenia i prze­czy­tania co na jej temat opu­bli­ko­wała...

 

Pielgrzymi dotarli do Częstochowy

15 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka

Do­tar­liśmy przed tron Ja­sno­gór­skiej Pani, utru­dzeni, ale szczę­śliwi i za­do­wo­leni, że osią­gnę­liśmy swój cel. Prze­bycie tej drogi bie­giem, czyli w naj­bar­dziej na­tu­ralny dla nas sposób, mimo że tak nie­łatwy, tym...

 

Zebranie/​Spotkanie Organizacyjne Dla Uczestników Pielgrzymki Biegowej

20 lipca on pielgrzymka

ZA­PRA­SZAMY NA ZEBRANIE/​SPOTKANIE OR­GA­NI­ZA­CYJNE DLA UCZEST­NIKÓW PIEL­GRZYMKI BIE­GOWEJ PIĄTEK 29 LIPCA G.20.00 w bu­dynku pa­ra­fialnym przy ko­ściele Bł. An­nu­arity, ul.Królowej Ja­dwigi. Szcze­gólnie uczest­nicy którzy jeszcze nie brali udziału w na­szej...

 

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAPISÓW NA PIELGRZYMKĘ BIEGOWĄ!

05 lipca on Aktualne, pielgrzymka

UWAGA! ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZA­KOŃ­CZENIA ZA­PISÓW NA PIEL­GRZYMKĘ BIE­GOWĄ! WARTO ZA­PISAĆ SIĘ JUŻ TERAZ, BEZ CZE­KANIA NA OSTATNIĄ CHWILĘ! Na wszelki wy­padek, prze­dłu­żamy za­pisy do 24 lipca, ale bardzo pro­simy,...

 

Zapisy na V Diecezjalną Pielgrzymkę Biegową

13 maja on Aktualne, pielgrzymka

Uru­cho­mi­liśmy za­pisy! Warto za­pisać się wcze­śniej, po­dobnie jak w ze­szłym roku, liczba miejsc jest ogra­ni­czona! Piel­grzymka Bie­gową z Ra­domia do Czę­sto­chowy, tra­dy­cyjnie od­bę­dzie się, w dniach 11–13 sierpnia 2016. Szcze­góły...

 

Rozpoczynamy przygotowania do Pielgrzymki Biegowej 2016

11 maja on Aktualne, pielgrzymka

Po­dobnie jak w po­przed­nich la­tach, Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! or­ga­ni­zuje piątą już Die­ce­zjalną Piel­grzymkę Bie­gową z Ra­domia do Czę­sto­chowy, która od­bę­dzie się tra­dy­cyjnie, w dniach 11–13 sierpnia 2016. Wkrótce uru­cho­mimy za­pisy,...