Starsze Materiały

biegniepodleglosci
 

Dziękujemy!

15 listopada on biegkonstytucji, biegniepodleglosci

VI Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości prze­szedł już do hi­storii. Jednak warto jeszcze choć na chwilę do niego po­wrócić choćby po to, aby po­dzię­kować tym, bez udziału któ­rych ten bieg by się...

 

Dodatkowa pula zgłoszeń na VI Radomski Bieg Niepodległości

06 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci

Z uwagi na ma­sowe zgło­szenia w ostat­nich dniach, po­sta­no­wi­liśmy zwięk­szyć pulę zgło­szeń VI Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości do 580 osób. Pa­mię­tajcie — zgło­szenie jest za­koń­czone z chwilą otrzy­mania i za­księ­go­wania środków...

 

VI Radomski Bieg Niepodległości – już niebawem

25 października on Aktualne, biegniepodleglosci

Jeszcze nie uci­chły echa nio­sące się po ostat­niej im­prezie or­ga­ni­zo­wanej przez Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” – Ma­ra­tonie Trzeź­wości – a już za nie­spełna trzy ty­go­dnie ko­lejne bie­gowe wy­zwanie — 6.Radomski Bieg...

 

VI Radomski Bieg Niepodległości

31 stycznia on Aktualne, biegniepodleglosci

Bieg Nie­pod­le­głości w tym roku wy­jąt­kowy, po­nieważ po­łą­czony z Na­ro­dowym Bie­giem Stu­lecia Od­zy­skania przez Polskę Nie­pod­le­głości. O tej samej go­dzinie 11.11.2018 w 100 mia­stach po­bie­gnie 100 tyś. bie­gaczy. Po­wstanie rów­nież...

 

Aktualności Biegu Niepodległości

06 października on Aktualne, biegniepodleglosci

Nie­wiele ponad mie­siąc po­zo­stał, do waż­nego na na­szej mapie biegów — Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości! Mamy dla was nie­spo­dziankę! Mimo nie­wy­gó­ro­wanej opłaty star­towej, w pa­kiecie otrzy­macie także ko­szulkę! .. o ile...

 

Wyniki Radomskiego Biegu Niepodległości

12 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci

Wy­niki na stronie Spor­t­ma­niacs, z moż­li­wo­ścią po­brania in­dy­wi­du­al­nego dy­plomu i mię­dzy­cza­sami...

 

Zbiórka charytatywna w czasie Biegu Niepodległości

08 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci

Po­dobnie jak w po­przed­nich or­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! im­pre­zach bie­go­wych, sta­ramy się pomóc po­trze­bu­jącym, or­ga­ni­zując różne cha­ry­ta­tywne akcje i zbiórki na szczytny cel. Tym razem zbie­ramy na pomoc w...

 

Zapraszamy na Radomski Bieg Niepodległości

13 września on Aktualne, biegniepodleglosci

IV RA­DOMSKI BIEG NIE­POD­LE­GŁOŚCI — ZA­PISZ SIĘ! WEŹ UDZIAŁ! ZA­PRA­SZAMY! RÓW­NO­CZE­ŚNIE PRZY­PO­MI­NAMY, ŻE W CZWARTEK MIJA TERMIN (15 wrze­śnia) PIERW­SZEJ NAJ­NIŻ­SZEJ OPŁATY STAR­TOWEJ, która i tak nie jest zbyt wy­gó­ro­wana....

 

UWAGA! Zmiany w Radomskim Biegu Niepodległości!

13 lipca on Aktualne, biegniepodleglosci

Jak za­pewne wszyscy wiedzą, w Dniu Nie­pod­le­głości 11 li­sto­pada, oprócz biegu pa­trio­tycz­nego dla wszyst­kich, na dy­stansie 1918 me­trów, za­pla­no­wa­liśmy także bieg w bar­dziej spor­towym wy­miarze, z elek­tro­nicznym po­miarem czasu i...

 

ZAPISY na IV Radomski Bieg Niepodległości

02 kwietnia on Aktualne, biegniepodleglosci

Po­mimo, że do IV Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości jest jeszcze wiele czasu, po­le­camy za­pla­no­wanie i za­pi­sanie się na tę ważną im­prezę już dziś. Uru­cho­mione są już ZA­PISY: https://​spor​t​ma​niacs​.com/​c​/​i​v​-​r​a​d​o​m​s​k​i​-​b​i​e​g​-​n​i​e​p​o​d​l​egoci Za­chę­camy do wcze­śniej­szego...