Starsze Materiały

Bieg Mikołajkowy
 

Bieg Mikołajkowy — impreza niezwykła

25 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Zbli­ża­jąca się wiel­kimi kro­kami nasza ostatnia te­go­roczna im­preza bie­gowa za­po­wiada się nie­zwykle atrak­cyjnie. Szcze­gólnie za­do­wo­leni po­winni być naj­młodsi uczest­nicy Mi­ko­łaj­ko­wych Biegów. Mamy bo­wiem dla nich piękne oko­licz­no­ściowe ko­szulki i me­dale....

 

Biegniemy dla Franka

23 listopada on Aktualne, Bez kategorii, Bieg Mikołajkowy

Nad­chodzą Mi­ko­łajki i jak już wiecie wy­bra­liśmy jedną ro­dzinę, której wspólnie po­mo­żemy w ra­mach akcji Świą­teczna Paczka. Jednak z do­świad­czenia wiemy, że Wasze serca są WIELKIE ❤️ i że na...

 

Biegiem ze Szlachetną Paczką

20 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Po­dobnie jak w la­tach ubie­głych rów­nież w tym roku nasze Sto­wa­rzy­szenie włącza się w przed­świą­teczną akcję po­mocy Szla­chetna Paczka. Tym razem chcemy pomóc Pani Mał­go­rzacie (30 l.), która sa­motnie wy­cho­wuje...

 

O Biegu Mikołajkowym i nie tylko…

05 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

O Biegu Mi­ko­łaj­kowym i nie tylko – słów parę. Bieg Mi­ko­łaj­kowy za nami. Myślę, że była to jedna z faj­niej­szych te­go­rocz­nych im­prez. Kilka go­dzin za­bawy w do­bo­rowym to­wa­rzy­stwie – bie­gaczy,...

 

Włącz się do pomocy!

26 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Szla­chetna Paczka to akcja po­mocy po­trze­bu­jącym ro­dzinom, do której może włą­czyć się każdy z nas. Każdy nawet naj­drob­niejszy gest po­mocy jest mile wi­dziany i bardzo po­trzebny. Jak co roku wy­bra­liśmy...

 

Przyłącz sie do akcji

25 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Mi­ko­łajki już nie­bawem. A w związku z tym, jak in­for­mo­wa­liśmy Was już wcze­śniej, 3 grudnia or­ga­ni­zu­jemy ostatnią w tym roku bie­gową im­prezę, pod­czas której po­dobnie jak w la­tach ubie­głych bę­dziemy...

 

Dziękujemy za udział w naszej akcji :)

07 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Dzię­ku­jemy wszyst­kich uczest­nikom na­szego Biegu Mi­ko­łaj­ko­wego, za udział i wsparcie dla na­szej akcji cha­ry­ta­tywnej, po­mocy dwóm ro­dzinom w po­trzebie (pomoc re­ali­zo­wana w ra­mach pro­gramu Szla­chetna Paczka), dzię­ku­jemy też osobom które...

 

Wyniki Biegu Mikołajkowego

05 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Za­pra­szamy do za­po­znania się, z ofi­cjal­nymi wy­ni­kami III Biegu...

 

Mikołaje są! Kto nie wierzy, ten trąba.

04 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Will Smith po­wie­dział kiedyś, że bie­ganie i czy­tanie jest klu­czem do życia. Jego wy­po­wiedź brzmi na­stę­pu­jąco: „Chcę coś po­wie­dzieć i chcę aby­ście za­pa­mię­tali to do końca swo­jego życia. Słu­chajcie uważnie....

 

Biegowe Mikołaje – tuż, tuż.

29 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Bie­gowe Mi­ko­łaje – tuż, tuż. Za­le­dwie kilka dni po­zo­stało do ko­lejnej edycji Biegu Mi­ko­łaj­ko­wego . W naj­bliższą nie­dzielę 4 grudnia,tradycyjnie już — Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” or­ga­ni­zuje ostatnią te­go­roczną im­prezę bie­gową,...

 

III Bieg Mikołajkowy

11 października on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

ZA­PRA­SZAMY DO UDZIAŁU W II BIEGU MI­KO­ŁAJ­KOWYM! URU­CHO­MI­LIŚMY ZA­PISY! To ko­lejna im­preza z której do­chód prze­zna­czamy na cele cha­ry­ta­tywne. Ty też mo­żesz pomóc! W nie­dzielę 4 grudnia, na Placu Co­raz­ziego,...