AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
XII RMT Czarnecki, Grabda, Kraska - meta  

Podsumowanie 12 RMT

08 września on Aktualne, maratonradom  

Ka­ro­lina Wa­śniewska i Rafał Czar­necki zwy­cięz­cami XII Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeźwości.

Bardzo dobre wa­runki po­go­dowe pa­no­wały pod­czas nie­dziel­nego Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości, któ­rego or­ga­ni­za­torem było Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”, we współ­pracy z Pu­bliczną Szkołą Pod­sta­wową w Kozłowie.Wcześniejsze pro­gnozy po­gody nie były zbyt opty­mi­styczne, co mogło mieć wpływ na te­go­roczną fre­kwencję za­wodów. Osta­tecznie łącznie wszystkie 3 ro­ze­grane biegi ukoń­czyło 212 za­wod­ników.

Na po­ko­nanie peł­nego dy­stansu ma­ra­toń­skiego zde­cy­do­wało się 56 osób. Ten dy­stans naj­szyb­ciej pokonali–

męż­czyźni – 1. Rafał Czar­necki – 02:56:01 – Bliżyn, 2. Karol Grabda – 02:56:06 – Mirów , „Bie­giem Radom!”, 3. Ro­muald Pró­szyński – 02:58:10 – Puławy,

ko­biety — 1. Ka­ro­lina Wa­śniewska – 03:28:53 – Radom, „Bie­giem Radom!”, 2. Agnieszka Bro­go­wicz – Stęp­niewska – 04:07:56 – Grójec, 3. Na­talia Piasek – 04:19:02 – Pakosław

W pół­ma­ra­tonie naj­szybsi byli — Paweł Wójcik – 01:22:31 z Brzeszczy i Lidia Czar­necka – 01:36:50 z Bli­żyna. Na dy­stansie 10 km. bez­kon­ku­ren­cyjny był Ma­teusz Dębski — 00:34:54RTL ZTE Radom, a wśród pań naj­szybsza była ra­do­mianka Ka­ta­rzyna Kle­pacz – 00:42:05.

Po raz pierwszy oprócz tra­dy­cyj­nych me­dali dla wszyst­kich którzy do­biegli do mety, naj­lepsi oprócz pu­charów otrzy­mali na­grody finansowe.

Jednym z uczest­ników im­prezy był Roman Asay­ewich, głu­cho­niemy za­wodnik z Bia­ło­rusi, który ukoń­czył swój 700-​tny ma­raton! Naj­star­szym bie­ga­czem był 73 – letni Krzysztof Kicek, który ukoń­czył pół­ma­raton na 55 miejscu w stawce 70 za­wod­ników. Pan Krzysztof jest jednym z kilku Po­laków, którzy po­ko­nali wszystkie 38 ma­ra­tonów war­szaw­skich, a za nie­spełna 3 ty­go­dnie po­bie­gnie w tym kul­towym ma­ra­tonie po raz 39!

Dzięki go­ścin­ności dy­rekcji Pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej w Ko­złowie, miesz­kańców oko­licz­nych wiosek –Ko­złowa, Dą­browy Ko­złow­skiej i Stoków, oraz go­spo­darzy gminy Ja­strzębia im­preza cie­szyła się do­sko­nałą ka­me­ralną atmosferą.

W zgodnej opinii uczest­ników za­wodów, warto kon­ty­nu­ować or­ga­ni­zację bie­go­wych im­prez w pięknym oto­czeniu lasów Puszczy Ko­zie­nic­kiej. Uczest­nicy im­prezy to głównie miesz­kańcy re­gionu ra­dom­skiego i szkoda , że główne prze­słanie Ma­ra­tonu Trzeź­wości – pro­pa­go­wanie trzeź­wego, zdro­wego stylu życia, oraz po­pu­la­ry­zacja piękna przy­rody Ziemi Ra­dom­skiej nie cieszy się uzna­niem wło­darzy po­wiatu radomskiego.

Z na­szego wie­lo­let­niego do­świad­czenia w or­ga­ni­zacji im­prez bie­go­wych wy­nika, że bez wsparcia władz na te­renie któ­rych się one od­by­wają, nie ma moż­li­wości ich roz­woju — przy­rostu fre­kwencji, pod­no­szenia po­ziomu spor­to­wego, uatrak­cyj­niania i roz­bu­dowy pro­gramu, oraz sku­tecznej promocji.

XII RMT dekor.M

De­ko­racje męż­czyzn — naj­lepsi w maratonie

XII RMT dekor.K

De­ko­racje ko­biet — naj­lepsze w maratonie

XII RMT Dębski

Zwy­cięzca biegu 10KM

XII RMT start

Start wszyst­kich biegów

XII RMT Asajewicz , Kraska meta

Ta­deusz Kraska i Roman Asayewich

Dzię­ku­jemy za­wod­nikom za stwo­rzoną at­mos­ferę, wła­dzom gminy Ja­strzębia za pomoc i pa­tronat, dy­rekcji PSP za wspa­niałą go­ścin­ność, Nad­le­śnictwu Radom za umoż­li­wienie or­ga­ni­zacji za­wodów. Spe­cjalne po­dzię­ko­wania na­leżą się na­szym wo­lon­ta­riu­szom – druhom z OSP Goryń, uczniom PSP w Ko­złowie, har­ce­rzom z VII Je­dleń­skiego Szczepu Har­cer­skiego z Je­dlni Let­niska, wo­lon­ta­riu­szom Szkol­nego Koła Wo­lon­ta­riatu z Je­dlni Let­niska, wo­lon­ta­riu­szom „Arki”, wspa­niałym ma­sa­żystkom i wielu, wielu innym bez któ­rych te za­wody nie mo­głyby się odbyć.

Dzię­ku­jemy rów­nież Urzę­dowi Mar­szał­kow­skiemu za uzy­skane wsparcie, jak i na­szym spon­sorom – firmom Zbyszko i Auto — Gaz Centrum.

Do zo­ba­czenia za rok na XIII Ra­dom­skim Ma­ra­tonie Trzeź­wości! – Ta­deusz Kraska – prezes SBR!

XII RMT Waśniewska, Połoński - meta XII RMT pkt odżywczy XII RMT las1 XII RMT Czarnecki

WY­NIKI:

MA­RATON OPEN

MA­RATON ZA­WOD­NICY ZIEMI RADOMSKIEJ

PÓŁ­MA­RATON OPEN

10KM OPEN

LINK DO WY­NIKÓW W MA­RA­TONIE W SER­WISIE EN​DUHUB​.COM

https://​en​duhub​.com/​p​l​/​w​y​n​i​k​i​/​2017​/​09​/​03​/​b​i​e​g​a​n​i​e​/​x​i​i​-​r​a​d​o​m​s​k​i​-​m​a​r​a​t​o​n​-​t​r​z​e​z​w​o​s​c​i​,​32014/

Komentarze
  • Mateusz
    3 lata ago - Odpowiedz

    Bardzo cieszę się że pierwszy raz udało mi się wy­star­tować w tej im­prezie z tak okre­ślonym prze­sła­niem w nazwie.

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom