AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Bieg Papieski

16 marca on Aktualne  
Wi­tajcie!
W tym ciężkim dla nas wszyst­kich czasie za­gro­żenia COVID-​19 pra­gniemy odro­binę roz­po­go­dzić na­stroje i przy­cho­dzimy do Was z cu­downą pro­po­zycją. Cie­kawi Was co to takiego?
Za nieco ponad dwa mie­siące bę­dziemy ob­cho­dzić 100 rocz­nicę uro­dzin świę­tego Jana Pawła II, Pa­pieża Po­laka, wiel­kiego przy­ja­ciela mło­dych i pro­pa­ga­tora zdro­wego stylu życia. Dla­tego też chcemy w sposób szcze­gólny uczcić ten dzień. Z tego po­wodu or­ga­ni­zu­jemy pro­jekt „Życie na 100″, który ma na celu stwo­rzenie ży­wego po­mnika pa­mięci na­szego wy­bit­nego Pa­pieża. W ra­mach pro­jektu bę­dziemy or­ga­ni­zować różne ini­cja­tywy, do któ­rych udziału go­rąco bę­dziemy Was za­chęcać. Stwórzmy razem piękne dzieło na­szej mi­łości i wdzięcz­ności za osobę Jana Pawła II.
Fun­dacja Młodzi Radom razem ze Sto­wa­rzy­sze­niem Bie­giem Radom! or­ga­ni­zują 17 maja 2020 roku Bieg Pa­pieski uli­cami Ra­domia. Trasa bę­dzie prze­biegać przez miejsca na­zna­czone obec­no­ścią Pa­pieża Po­laka w czasie piel­grzymki do Polski w 1991 roku. Za­pra­szamy do udziału wszyst­kich miesz­kańców Ra­domia i oko­licz­nych gmin. Chcemy w ten sposób za­chęcić spo­łe­czeń­stwo do in­te­gracji mię­dzy­po­ko­le­niowej, bo prze­cież to nie wiek de­cy­duje o tym jak młodo się czujemy 😉
A nasz szcze­gó­łowy plan wy­gląda następująco:
17 maja — Bieg Pa­pieski uli­cami Ra­domia, Piknik zdrowia, kre­mówki prosto z Wadowic
Li­piec — Rajd Pa­pieski na Westerplatte
12 wrze­śnia — ju­bi­le­uszowy X Apel Młodych
16 paź­dzier­nika — Barka na 100 gitar
Za­pisy ru­szyły od dziś! Za­pisz się na bieg !
Link do za­pisów oraz re­gu­lamin znaj­duje się poniżej
Z ra­do­ścią od­po­wiemy na wszelkie py­tania jakie bę­dziecie mieć, a jeśli chcecie się za­an­ga­żować w pomoc przy tym wspa­niałym dziele, to za­pra­szamy do kontaktu!
Trzy­majcie się zdrowo!
RE­GU­LAMIN: https://go.aws/38NIAOr

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom