AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
Bieg Niepodleglosci radom  

11 listopada Radomski Bieg Niepodległości

09 listopada on Aktualne  

Ser­decznie za­pra­szamy na ak­tywne i ra­dosne ob­chody 11 li­sto­pada! Obok in­nych uro­czy­stości pa­trio­tycz­nych, bę­dzie można wziąć udział w I Ra­dom­skim Biegu Nie­pod­le­głości na dy­stansie 1918 me­trów (ade­kwatnie do roku od­zy­skania nie­pod­le­głości), or­ga­ni­zo­wanym przez Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! we współ­pracy ze służ­bami miejskimi.

Bieg od­bę­dzie się 11 li­sto­pada o go­dzinie 11:00. Zbiórka uczest­ników oraz wspólna roz­grzewka roz­pocznie się o go­dzinie 10:45 w Rynku. Start o go­dzinie 11.00 spod po­mnika Czynu Legionisty.

Trasa biegu prze­biegać bę­dzie od startu w Rynku, uli­cami — Rwańską, Że­rom­skiego, na­wrót przy Parku im. Ko­ściuszki, Że­rom­skiego, i Rwańską do mety pod po­mni­kiem Czynu Legionisty.

Udział może wziąć każdy, bez względu na wiek, bez opłaty star­towej oraz po­miaru czasu. Mile wi­dziany strój spor­towy, naj­le­piej by ko­szulka była ko­loru czer­wo­nego lub bia­łego, gdyż wzorem wielu po­dob­nych uro­czy­stości pa­trio­tycz­nych, chcie­li­byśmy utwo­rzyć bieg — po­chód, w bar­wach flagi narodowej.

Or­ga­ni­za­torzy proszą wi­dzów i uczest­ników o za­branie ze sobą ak­centów biało — czer­wo­nych: sza­lików, cho­rą­giewek oraz flag. Dla wszyst­kich uczest­ników biegu prze­wi­dziany jest dyplom.

Ser­decznie zapraszamy!

Komentarze
 • Italiano
  1 rok ago - Odpowiedz

  Witam.
  Proszę o po­twier­dzenie czy mo­żemy po­biec ro­dzinnie ( z córka 2,5 roku 🙂
  Bardzo chętnie weź­miemy udział.
  Pozdrawiamy

Napisz komentarz

 • (wymagane)

  NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                      Biuro Radom