Statut

Statut

Statut Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

Roz­dział I. Po­sta­no­wienia ogólne

§ 1

Sto­wa­rzy­szenie nosi nazwę Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”, w dal­szych po­sta­no­wie­niach sta­tutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Sie­dzibą Sto­wa­rzy­szenia jest miasto Radom.
 2. Te­renem dzia­ła­nia­Sto­wa­rzy­szenia jest ob­szar Rzecz­po­spo­litej Pol­skiej ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem Ra­domia i po­wiatu radomskiego.
 3. Dla re­ali­zacji celów sta­tu­to­wych Sto­wa­rzy­szenie może pro­wa­dzić dzia­łania poza gra­ni­cami kraju na te­renie in­nych państw, z po­sza­no­wa­niem tam­tej­szego prawa.

§ 3

 1. Sto­wa­rzy­szenie jest no­wo­pow­stałą or­ga­ni­zacją sku­pia­jącą ak­tyw­nych bie­gaczy i sym­pa­tyków biegania.
 2. Za­kresem dzia­łania Sto­wa­rzy­szenia jest pro­mo­wanie i upo­wszech­nianie bie­gania oraz pro­pa­go­wanie tej formy re­kre­acji wśród miesz­kańców Ra­domia i po­wiatu radomskiego.

§ 4

 1. Sto­wa­rzy­szenie po­siada oso­bo­wość prawną. Po­wo­łane jest na czas nieokreślony.
 2. Sto­wa­rzy­szenie opiera swoją dzia­łal­ność na pracy spo­łecznej członków. Do pro­wa­dzenia swoich działań może za­trud­niać pra­cow­ników oraz po­wo­ływać biura.
 3. Sto­wa­rzy­szenie może pro­wa­dzić dzia­łal­ność od­płatną i nie­od­płatną po­żytku pu­blicz­nego zgodną
  z ce­lami statutowymi.
 4. Sto­wa­rzy­szenie może pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospodarczą.

§ 5

Sto­wa­rzy­szenie współ­pra­cuje z kra­jo­wymi, za­gra­nicz­nymi i mię­dzy­na­ro­do­wymi or­ga­ni­za­cjami po­za­rzą­do­wymi i in­nymi in­sty­tu­cjami. Może po­zo­stawać człon­kiem tych or­ga­ni­zacji na za­sa­dach pełnej autonomii.

Roz­dział II. Cele i spo­soby ich realizacji

§ 6

Pod­sta­wowym celem Sto­wa­rzy­szenia jest :

 1. Pro­mocja i upo­wszech­nianie bie­gania jako naj­prost­szej formy ruchu.
 2. Or­ga­ni­zacja im­prez bie­go­wych, w tym biegów ulicz­nych i prze­ła­jo­wych oraz cy­klicz­nych spo­tkań bie­go­wych o cha­rak­terze sportowo-​rekreacyjnym.
 3. Uczest­nictwo w im­pre­zach spor­to­wych or­ga­ni­zo­wa­nych na ob­szarze ca­łego kraju, a także poza jego granicami.
 4. Pro­mocja ak­tyw­nego i zdro­wego stylu życia.
 5. Kształ­to­wanie po­zy­tyw­nych cech cha­rak­teru i oso­bo­wości po­przez uczest­nictwo w re­ali­zacji zadań spor­to­wych Stowarzyszenia.
 6. Prze­ciw­dzia­łanie pa­to­lo­giom spo­łecznym w ro­dzinie i szkole tj. chu­li­gań­stwo, al­ko­ho­lizm, nar­ko­mania, po­przez pro­mo­wanie proz­dro­wotnej postawy.
 7. Pro­mocja ak­tyw­ności fi­zycznej osób niepełnosprawnych.
 8. Pro­mocja i dzia­łania z za­kresu eko­logii i ochrony środowiska.
 9. Pro­mocja re­gio­nal­nych ob­szarów leśnych.
 10. Pro­mocja miasta Ra­domia, po­wiatu ra­dom­skiego i Mazowsza.

§ 7

Sto­wa­rzy­szenie re­ali­zuje swoje cele po­przez dzia­łal­ność od­płatną i nie­od­płatną po­żytku pu­blicz­nego. Do­chód z od­płatnej dzia­łal­ności po­żytku pu­blicz­nego służy wy­łącznie re­ali­zacji zadań sta­tu­to­wych stowarzyszenia.

1. Sto­wa­rzy­szenie re­ali­zuje swoje cele nie­od­płatnie przez:

 1. Or­ga­ni­zo­wanie wspól­nych tre­ningów i spo­tkań biegowych.
 2. Or­ga­ni­zo­wanie oraz wspie­ranie or­ga­ni­zacji im­prez bie­go­wych na te­renie Ra­domia i po­wiatu radomskiego.
 3. Pro­wa­dzenie działań in­te­gru­ją­cych śro­do­wisko biegaczy.
 4. Współ­pracę z or­ga­nami władzy rzą­dowej i sa­mo­rzą­dowej oraz wła­dzami spor­to­wymi przy re­ali­zacji celów Stowarzyszenia.
 5. Po­dej­mo­wanie ini­cjatyw bu­dowy ścieżek biegowych.
 6. Pro­mo­wanie miasta Ra­domia, po­wiatu ra­dom­skiego i Ma­zowsza po­przez uczest­nictwo w licz­nych im­pre­zach bie­go­wych na te­renie kraju i poza jego granicami.
 7. Or­ga­ni­zo­wanie wy­jazdów dla członków Sto­wa­rzy­szenia na im­prezy sportowo-​rekreacyjne na te­renie kraju
  i za granicą.
 8. Współ­pracę z in­nymi in­sty­tu­cjami o po­dob­nych celach.
 9. Dzia­łania mar­ke­tin­gowo – promocyjne.

2. Sto­wa­rzy­szenie swoje cele może re­ali­zować od­płatnie poprzez:

 1. Or­ga­ni­zo­wanie szkoleń, tre­ningów i obozów biegowych.
 2. Or­ga­ni­zo­wanie im­prez biegowych.
 3. Pro­mo­wanie Ra­domia, po­wiatu ra­dom­skiego i Mazowsza.
 4. Or­ga­ni­zo­wanie wy­jazdów na im­prezy bie­gowe kra­jowe i zagraniczne.
 5. Or­ga­ni­zo­wanie im­prez trzeź­wo­ścio­wych, oraz po­pie­ra­ją­cych pro­fi­lak­tykę in­nych uzależnień.
 6. Or­ga­ni­zo­wanie im­prez charytatywnych.
 7. Or­ga­ni­zo­wanie im­prez dla osób niepełnosprawnych.
 8. Or­ga­ni­zo­wanie pro­eko­lo­gicz­nych im­prez biegowych.
 9. Or­ga­ni­zo­wanie im­prez bie­go­wych pro­mu­ją­cych re­gio­nalne ob­szary leśne.
 10. Pro­wa­dzenie strony in­ter­ne­towej Stowarzyszenia.
 11. Dzia­łania wy­daw­nicze i informacyjne.

Roz­dział III. Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia – prawa i obowiązki

§ 8

 1. Człon­kami Sto­wa­rzy­szenia mogą być osoby fi­zyczne i prawne. Osoba prawna może być je­dynie człon­kiem wspie­ra­jącym Stowarzyszenia.
 2. Sto­wa­rzy­szenie po­siada członków:

a) zwy­czaj­nych,

b) wspie­ra­ją­cych,

c) ho­no­ro­wych.

§ 9

 1. Człon­kiem zwy­czajnym Sto­wa­rzy­szenia może być każda osoba fi­zyczna, która złoży pi­semną de­kla­rację oraz do­kona opłaty wpisowej.
 2. Przy­jęcia no­wych członków do­ko­nuje Za­rząd uchwałą pod­jętą na swoim pierw­szym po­sie­dzeniu od daty otrzy­mania deklaracji.
 3. Osoby nie­peł­no­letnie mają prawo na­leżeć do Sto­wa­rzy­szenia po uzy­skaniu pi­semnej zgody ro­dzica lub opie­kuna praw­nego. Nie po­sia­dają jednak prawa do udziału w gło­so­waniu na Wal­nych Ze­bra­niach Członków oraz nie mogą ko­rzy­stać z czyn­nego i bier­nego prawa wy­bor­czego do władz Stowarzyszenia.
 4. Człon­kowie zwy­czajni mają prawo:

a) bier­nego i czyn­nego uczest­ni­czenia w wy­bo­rach do władz Stowarzyszenia,

b) ko­rzy­stania z do­robku i wszel­kich form dzia­łal­ności Stowarzyszenia,

c) udziału w ze­bra­niach, wy­kła­dach oraz im­pre­zach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Stowarzyszenie,

d) zgła­szania wnio­sków co do dzia­łal­ności Stowarzyszenia.

5. Człon­kowie zwy­czajni mają obowiązek:

a) ak­tywnie uczest­ni­czyć w dzia­ła­niach po­dej­mo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­szenie re­ali­zując jego cele,

b) prze­strzegać po­sta­no­wień sta­tutu i de­cyzji władz Stowarzyszenia,

c) godnie re­pre­zen­tować i dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

d) re­gu­larnie opłacać składkę człon­kowską usta­loną przez Walne Ze­branie Członków.

§ 10

 1. Człon­kiem wspie­ra­jącym Sto­wa­rzy­szenia może zo­stać osoba fi­zyczna i prawna de­kla­ru­jąca pomoc fi­nan­sową, rze­czową lub me­ry­to­ryczną w re­ali­zacji celów Stowarzyszenia.
 2. Człon­kiem wspie­ra­jącym staje się po zło­żeniu pi­semnej de­kla­racji na pod­stawie uchwały Za­rządu pod­jętej nie póź­niej niż w ciągu dwóch mie­sięcy od daty zło­żenia deklaracji.
 3. Człon­kowie wspie­ra­jący mają prawa i obo­wiązki członków zwy­czaj­nych za wy­jąt­kiem bier­nego
  i czyn­nego prawa wy­bor­czego. Szcze­gólnym ich obo­wiąz­kiem jest rze­telne wy­wią­zy­wanie się
  z za­de­kla­ro­wa­nych świadczeń.

§ 11

 1. Człon­kiem ho­no­rowym Sto­wa­rzy­szenia może być osoba fi­zyczna, która wniosła wy­bitny wkład
  w dzia­łal­ność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Człon­kiem ho­no­rowym staje się po przy­jęciu uchwały przez Walne Ze­branie Członków na wniosek Za­rządu albo, co naj­mniej 5 członków Stowarzyszenia.
 3. Człon­kowie ho­no­rowi zwol­nieni są z pła­cenia składek członkowskich.

§ 12

1. Człon­ko­stwo w Sto­wa­rzy­szeniu ustaje na skutek:

a) do­bro­wolnej re­zy­gnacji pi­semnej z przy­na­leż­ności do Sto­wa­rzy­szenia zło­żonej na ręce Zarządu,

b) wy­klu­czenia przez Za­rząd z po­wodu nie­uspra­wie­dli­wio­nego za­le­gania z opłatą składek człon­kow­skich lub in­nych zo­bo­wiązań, przez okres prze­kra­cza­jący sześć miesięcy,

c) wy­klu­czenia przez Za­rząd z po­wodu ra­żą­cego na­ru­szenia zasad sta­tu­to­wych, nie­prze­strze­gania po­sta­no­wień i uchwał władz Stowarzyszenia,

d) utraty praw oby­wa­tel­skich na mocy pra­wo­moc­nego wy­roku sądu,

e) śmierci członka lub utraty oso­bo­wości prawnej przez członka wspierającego,

f) roz­wią­zania Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Za­rządu w sprawie po­zba­wienia człon­ko­stwa w Sto­wa­rzy­szeniu przy­słu­guje od­wo­łanie do

Wal­nego Ze­brania Członków w ter­minie 14 dni od daty do­rę­czenia sto­sownej uchwały. Od­wo­łanie jest

roz­pa­try­wane na naj­bliż­szym Walnym Ze­braniu Członków. Uchwała Wal­nego Ze­brania Członków jest

osta­teczna.

Roz­dział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 13

Wła­dzami Sto­wa­rzy­szenia są:

a) Walne Ze­branie Członków,

b) Za­rząd,

c) Ko­misja Rewizyjna.

§ 14

1. Władze Sto­wa­rzy­szenia wy­bie­rane są przez Walne Ze­branie Członków w gło­so­waniu jawnym zwykłą więk­szo­ścią głosów. Walne Ze­branie Członków może zde­cy­dować o prze­pro­wa­dzeniu gło­so­wania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Sto­wa­rzy­szenia ule­gnie zmniej­szeniu w czasie trwania ka­dencji uzu­peł­nienie ich składu może na­stąpić w drodze ko­op­tacji, której do­ko­nują po­zo­stali człon­kowie or­ganu, który uległ zmniej­szeniu. W trybie tym można po­wołać nie więcej niż po­łowę składu organu.

§ 15

Uchwały wszyst­kich władz Sto­wa­rzy­szenia za­pa­dają w gło­so­waniu jawnym zwykłą więk­szo­ścią głosów, przy obec­ności co naj­mniej po­łowy członków upraw­nio­nych do gło­so­wania w pierw­szym ter­minie, w drugim ter­minie, bez względu na liczbę obec­nych członków, chyba że dalsze po­sta­no­wienia sta­tutu sta­nowią inaczej.

§ 16

Ka­dencja wszyst­kich wy­bie­ral­nych władz Sto­wa­rzy­szenia trwa 3 lata.

Walne Ze­branie Członków

§ 17

1. Naj­wyższą władzą Sto­wa­rzy­szenia jest Walne Ze­branie Członków.

2. Walne Ze­branie Członków może być zwy­czajne i nadzwyczajne.

3. Zwy­czajne Walne Ze­brania Członków zwo­łuje Za­rząd raz w roku, jako spra­woz­dawcze, i co trzy lata jako sprawozdawczo-​wyborcze, za­wia­da­miając członków o jego ter­minie, miejscu i pro­po­no­wanym po­rządku obrad co naj­mniej na 14 dni przed ter­minem Wal­nego Ze­brania Członków. Jeśli na ze­braniu nie ma wy­ma­ga­nego kworum zwo­łuje się ze­branie w drugim ter­minie, nie póź­niej niż w ciągu mie­siąca od dnia zwo­łania Wal­nego Ze­brania Członków.

4. Walne Ze­branie Członków ob­ra­duje we­dług uchwa­lo­nego przez siebie re­gu­la­minu obrad.

5. Nad­zwy­czajne Walne Ze­branie Członków zwo­łuje Zarząd:

a) z wła­snej inicjatywy,

b) na żą­danie członków Ko­misji Rewizyjnej,

c) na pi­semny wniosek co naj­mniej 13 ogólnej liczby członków zwy­czaj­nych Stowarzyszenia.

6. Nad­zwy­czajne Walne Ze­branie Członków po­winno zo­stać zwo­łane przed upływem 21 dni od daty zgło­szenia wniosku lub żą­dania i ob­ra­dować nad spra­wami, dla któ­rych zo­stało zwołane.

§ 18

Do kom­pe­tencji Wal­nego Ze­brania Członków należy:

a) okre­ślanie głów­nych kie­runków dzia­łania i roz­woju Stowarzyszenia,

b) uchwa­lanie zmian statutu,

c) wybór i od­wo­ły­wanie wszyst­kich władz Stowarzyszenia,

d) udzie­lanie Za­rzą­dowi ab­so­lu­to­rium na wniosek Ko­misji Rewizyjnej,

e) roz­pa­try­wanie i za­twier­dzanie spra­wozdań władz Stowarzyszenia,

f) roz­pa­try­wanie od­wołań od uchwał Zarządu,

g) po­dej­mo­wanie uchwały o roz­wią­zaniu Sto­wa­rzy­szenia i prze­zna­czeniu jego majątku,

h) po­dej­mo­wanie uchwał w sprawie przy­jęcia członka honorowego,

i) usta­lanie wy­so­kości składek członkowskich,

j) po­dej­mo­wanie uchwał we wszyst­kich spra­wach nie­za­strze­żo­nych do kom­pe­tencji in­nych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 19

1. Za­rząd jest po­wo­łany do kie­ro­wania całą dzia­łal­no­ścią Sto­wa­rzy­szenia zgodnie z uchwa­łami Wal­nego Ze­brania Członków, re­pre­zen­tuje Sto­wa­rzy­szenie na zewnątrz.

2. Za­rząd składa się z 5 do 7 osób, spo­śród któ­rych na pierw­szym po­sie­dzeniu wy­biera pre­zesa, wi­ce­pre­zesa
i skarbnika.

3. Po­sie­dzenia Za­rządu od­by­wają się w miarę po­trzeb, nie rza­dziej jednak niż raz na kwartał. Po­sie­dzenia Za­rządu zwo­łuje prezes.

§ 20

Do kom­pe­tencji Za­rządu należy:

a) kie­ro­wanie bie­żącą pracą Stowarzyszenia,

b) re­ali­zo­wanie uchwał Wal­nego Ze­brania Członków,

c) za­rzą­dzanie ma­jąt­kiem Stowarzyszenia,

d) pla­no­wanie i pro­wa­dzenie go­spo­darki finansowej,

e) re­pre­zen­to­wanie Sto­wa­rzy­szenia na ze­wnątrz i dzia­łanie w jego imieniu,

f) przyj­mo­wanie i wy­klu­czanie członków Stowarzyszenia,

g) zwo­ły­wanie Wal­nego Ze­brania Członków.

Ko­misja Rewizyjna

§ 21

1. Ko­misja Re­wi­zyjna po­wo­łana jest do spra­wo­wania kon­troli nad dzia­łal­no­ścią Stowarzyszenia.

2. Ko­misja Re­wi­zyjna składa się z 3 do 5 osób w tym prze­wod­ni­czą­cego wy­bie­ra­nego na pierw­szym po­sie­dzeniu komisji.

3. Po­sie­dzenia Ko­misji Re­wi­zyjnej od­by­wają się w miarę po­trzeb, nie rza­dziej jednak niż raz w roku. Po­sie­dzenia Ko­misji Re­wi­zyjnej zwo­łuje przewodniczący.

§ 22

Do kom­pe­tencji Ko­misji Re­wi­zyjnej należy:

a) kon­trola ca­ło­kształtu dzia­łal­ności Stowarzyszenia,

b) ocena pracy Za­rządu, w tym co­rocz­nych spra­wozdań i bilansu,

c) skła­danie spra­wozdań na Walnym Ze­braniu Członków wraz z oceną dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia i Zarządu,

d) wnio­sko­wanie do Wal­nego Ze­brania Członków o udzie­lanie ab­so­lu­to­rium Zarządowi,

e) wnio­sko­wanie o od­wo­łanie Za­rządu lub po­szcze­gól­nych członków Za­rządu w razie jego bezczynności,

f) wnio­sko­wanie o zwo­łanie Nad­zwy­czaj­nego Wal­nego Ze­brania Członków.

Roz­dział V. Ma­jątek i go­spo­darka finansowa

§ 23

1. Źró­dłami po­wstania ma­jątku Sto­wa­rzy­szenia są:

a) składki członkowskie,

b) da­ro­wizny, za­pisy i spadki, środki po­cho­dzące z ofiar­ności pu­blicznej, ze sponsoringu,

c) do­tacje, sub­wencje, udziały, lokaty.

2. Sto­wa­rzy­szenie pro­wadzi go­spo­darkę fi­nan­sową zgodnie z obo­wią­zu­ją­cymi przepisami.

3. De­cyzje w sprawie na­by­wania, zby­wania i ob­cią­żania ma­jątku Sto­wa­rzy­szenia po­dej­muje Zarząd.

Sposób re­pre­zen­tacji

§ 24

Do skła­dania oświad­czeń woli w imieniu Sto­wa­rzy­szenia, w tym w spra­wach ma­jąt­ko­wych, upraw­nio­nych jest dwóch członków za­rządu dzia­ła­ją­cych łącznie.

Roz­dział VI. Po­sta­no­wienia końcowe

§ 25

Uchwały w sprawie zmiany sta­tutu Sto­wa­rzy­szenia po­dej­muje Walne Ze­branie Członków bez­względną więk­szo­ścią głosów, w obec­ności przy­naj­mniej po­łowy członków upraw­nio­nych do głosowania.

§ 26

1. Uchwałę o roz­wią­zaniu Sto­wa­rzy­szenia po­dej­muje Walne Ze­branie Członków kwa­li­fi­ko­waną więk­szo­ścią 23 głosów przy obec­ności co naj­mniej po­łowy członków upraw­nio­nych do głosowania.

2. Po­dej­mując uchwałę o roz­wią­zaniu Sto­wa­rzy­szenia Walne Ze­branie Członków określa sposób jego li­kwi­dacji oraz prze­zna­czenia ma­jątku Stowarzyszenia.

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom