class="caps">GALERIA

GALERIA

Znaj­dziesz tu wszystkie (lub prawie) nasze, lub z na­szym udziałem, fotografie.

UWAGA! WIĘK­SZOŚĆ ZDJĘĆ W TYM TAKŻE NAJ­AK­TU­AL­NIEJSZE, ZNAJ­DZIESZ NA NA­SZYM PRO­FILU NA FACEBOOKU

fb​.com/​b​i​e​g​i​e​m​radom

ROK 2018

LI­STOPAD 2018

Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości 2018 — Meta Cz.1

Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości 2018 — Meta Cz.2

Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości 2018 — Dekoracje

PAŹ­DZIERNIK 2018

Bie­giem Radom w Sło­wenii — zwie­dzamy Lu­blanę i Expo maratonu

Bie­giem Radom w Sło­wenii — zwie­dzamy Tri­gla­vski Park Narodowy

XIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości 2018 — Dekoracje

Uro­czyste otwarcie nowej sie­dziby Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!

MAJ 2018

Wy­jazd Bie­giem Radom na Lu­xem­bo­urgh Ma­ra­thon — na maratonie

Wy­jazd na Lu­xem­bo­urgh Ma­ra­thon — zwie­dzanie miasta

Walne Ze­branie Sprawozdawczo-​Wyborcze 2018

Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja 2018

LUTY 2018

Bieg Tropem Wil­czym — Ko­złów 2018

ROK 2017

IV Bieg Mikołajkowy

Bieg Ra­dości — Dumne War­choły 06.2017

Wy­jazd za­gra­niczny do Rumunii

Udany wy­stęp na Ma­ra­tonie Arad w Rumunii

Ra­domski Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja

Z suk­ce­sami na 44.Dębno Maraton

Wspólne wyj­ście do te­atru, na sztukę „Kabaret„

Przy­go­to­wa­liśmy spe­cjalne ko­szulki dla na­szych bębniarzy 🙂

Oma­wiamy sprawy zwią­zane z or­ga­ni­zacją Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76

Wy­jazd na Ma­raton do Pragi — Maj 2016

Ra­do­mianie na Orlen Warsaw Ma­ra­thon 2016, nasza ko­le­żanka Ka­ro­lina Wa­śniewska na podium.

Szla­chetna paczka z na­szym udziałem.

X RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI album zdjęć nr 3.

X RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI album zdjęć nr 2.

X RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI album zdjęć nr 1.

Piel­grzymka Bie­gowa 2015.

Pre­zen­tu­jemy fir­mowe ko­szulki Bie­giem Radom!.

Do­ce­niamy pracę wo­lon­ta­riuszy, po­ma­ga­ją­cych przy or­ga­ni­zacji im­prez biegowych.

Wi­gilia 2014.

Ra­do­mianie na Biegu Rzeźnika.

W przy­go­to­wa­niach do 2 edycji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 przy­po­mi­namy sobie jak było rok wcześniej.

Pla­no­wanie wy­jazdu na ma­raton w Wiedniu.

VII Bieg Ka­zików 2014.

Piel­grzymka Bie­gowa 2014.

Za­pra­szamy do udziału w 22 Fi­nale WOŚP.

Pod­su­mo­wanie Grand Prix Ra­domia 2013.


Bie­giem wokół zalewu.
VIII Ra­domski Ma­raton Trzeźwości.
Bie­giem po Starym Ogrodzie.
Wy­jazd do Wilna, zwie­dzamy mu­zeum w Suwałkach.
Wy­jazd do Wilna, na miejscu.
Wy­jazd do Wilna.
Bie­giem wokół południa.
Bie­giem wokół południa.
28-​04-​2013 Bie­giem po Plantach.

25-​04-​2013 Spo­tkanie z wła­dzami miasta.

21-​04-​2013 Na Orlen Warsaw Marathon

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom