Bieg Tropem Wilczym

Bieg Tropem Wilczym

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Bieg WOŚP 2020 — Podsumowanie

Bieg WOŚP 2020 — Podsumowanie

Sty­czeń 20th, 2020

Za nami ko­lejny Bieg dla WOŚP zor­ga­ni­zo­wany przez nasze Sto­wa­rzy­szenie. Ubie­gło­roczna de­cyzja o prze[…]

Podsumowanie IV Biegu Tropem Wilczym

Pod­su­mo­wanie IV Biegu Tropem Wilczym

Ma­rzec 5th, 2019

Ko­lejny bieg Tropem Wil­czym już za nami. Piękna po­goda, niby jeszcze zi­mowa, ale już jakby de­li­katni[…]

IV Bieg Tropem Wilczym — zaprasza do puszczy!

IV Bieg Tropem Wil­czym — za­prasza do puszczy!

Sty­czeń 23rd, 2019

Już tylko 6 ty­godni po­zo­stało do ko­lejnej na­szej im­prezy. 3-​go marca po­bie­gniemy w IV Biegu Pa­mięci […]

III Bieg Tropem Wilczym za nami

III Bieg Tropem Wil­czym za nami

Luty 27th, 2018

Wspa­niała sło­neczna, acz­kol­wiek bardzo mroźna po­goda nie od­stra­szyła bie­gaczy, którzy 25 lu­tego licz[…]

TROPEM WILCZYM – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rekordowa frekwencja.

TROPEM WIL­CZYM – Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych. Re­kor­dowa frekwencja.

Luty 24th, 2018

Ko­lejna te­go­roczna im­preza bie­gowa or­ga­ni­zo­wana przez Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” – Tropem Wilcz[…]

Bieg Tropem Wilczym — możliwość dodatkowych zapisów

Bieg Tropem Wil­czym — moż­li­wość do­dat­ko­wych zapisów

Luty 16th, 2018

Jeśli nie zdą­żyłeś się za­pisać na nasz bieg Tropem Wil­czym, to mamy dla Ciebie dobrą in­for­mację. Będ[…]

Trasa biegu Tropem Wilczym

Trasa biegu Tropem Wilczym

Luty 6th, 2018

Ci, którzy zde­cy­do­wali się do nas do­łą­czyć na so­botnim i nie­dzielnym tre­ningu, mogli za­po­znać się z […]

Rozpoznanie trasy biegu Tropem Wilczym

Roz­po­znanie trasy biegu Tropem Wilczym

Luty 1st, 2018

UWAGA! Jeśli chcecie po­znać trasę biegu Tropem Wil­czym, który od­bę­dzie się już za 3 ty­go­dnie, to w n[…]

Tropem Wilczym – zaprasza!

Tropem Wil­czym – zaprasza!

Sty­czeń 27th, 2018

Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało do ko­lej­nego na­szego biegu. Już 25-​go lu­tego w pięknej sce­nerii Pusz[…]

Helios partneren Biegu Wilczym Tropem

He­lios part­neren Biegu Wil­czym Tropem

Sty­czeń 25th, 2018

Kino He­lios zo­stało part­nerem Biegu Tropem Wil­czym. W związku z tym mamy dla Was ko­lejny kon­kurs. Wś[…]

III Bieg Tropem Wilczym

III Bieg Tropem Wilczym

Sty­czeń 2nd, 2018

Spie­szymy z in­for­macją, że już dziś uru­cho­mi­liśmy dla Was za­pisy na ko­lejny te­go­roczny bieg. Tym raz[…]

Wyniki II Biegu Tropem Wilczym

Wy­niki II Biegu Tropem Wilczym

Luty 26th, 2017

Przed­sta­wiamy nie­ofi­cjalne wy­niki II BIEGU TROPEM WIL­CZYM OPEN OPEN KO­BIETY OPEN MĘŻ­CZYŹNI KATEG[…]

Korekta trasy Biegu Wilczym Tropem

Ko­rekta trasy Biegu Wil­czym Tropem

Luty 24th, 2017

Nie­ko­rzystna po­goda spra­wiła, że spora część trasy biegu „Wil­czym Tropem” nie na­daje się do prze­prow[…]

Niedzielny trening trasą Biegu Wilczym Tropem

Nie­dzielny tre­ning trasą Biegu Wil­czym Tropem

Luty 3rd, 2017

Za­pra­szamy na nie­dzielny tre­ning, który po­pro­wa­dzimy 10 — ki­lo­me­trową trasą Biegu Wil­czym Tropem. Te[…]

II Bieg Tropem Wilczym — uruchomiliśmy zapisy!

II Bieg Tropem Wil­czym — uru­cho­mi­liśmy zapisy!

Gru­dzień 14th, 2016

Za­pra­szamy na ko­lejną, drugą edycję Ra­dom­skiego Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Tropem Wil­czym. […]

Podsumowanie „Wilczym Tropem” — Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pod­su­mo­wanie „Wil­czym Tropem” — Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wyklętych

Ma­rzec 2nd, 2016

Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych – Wil­czym Tropem Wiele obaw to­wa­rzy­szyło or­ga­ni­zacji tej na­szej no[…]

Dwa tygodnie do Biegu Wilczym Tropem

Dwa ty­go­dnie do Biegu Wil­czym Tropem

Luty 15th, 2016

Już za nie­całe dwa ty­go­dnie spo­ty­kamy się w Ko­złowie na Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Wil­czym […]

Uruchomiliśmy Zapisy na Bieg Tropem Wilczym

Uru­cho­mi­liśmy Za­pisy na Bieg Tropem Wilczym

Sty­czeń 18th, 2016

Za­chę­camy do wzięcia udziału https://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2105 […]

Radomski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych — Tropem Wilczym

Ra­domski Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Tropem Wilczym

Sty­czeń 16th, 2016

W imieniu Fun­dacji Wol­ność i De­mo­kracja oraz Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom za­pra­szamy na ra­domską edy[…]

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom