Bieg Konstytucji 3 Maja

Bieg Konstytucji 3 Maja

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Dziękujemy!

Dzię­ku­jemy!

Li­stopad 15th, 2018

VI Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości prze­szedł już do hi­storii. Jednak warto jeszcze choć na chwilę do ni[…]

Bieg Konstytucji 3-​Maja – strzał w „10”

Bieg Kon­sty­tucji 3-​Maja – strzał w „10

Kwie­cień 26th, 2018

Ob­ser­wując listę zgło­szeń do te­go­rocznej edycji Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja można stwier­dzić, że wprowa[…]

Bieg Konstytucji 3 Maja — pierwszy bieg Tryptyku Radomskiego

Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja — pierwszy bieg Tryp­tyku Radomskiego

Kwie­cień 6th, 2018

Już 3 maja w Ra­domiu od­bę­dzie się ko­lejna im­preza bie­gowa or­ga­ni­zo­wana przez Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem […]

Wystartowały zapisy na Bieg Konstytucji 3 Maja

Wy­star­to­wały za­pisy na Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja

Sty­czeń 21st, 2018

Od kilku dni za­sy­pu­jemy Was in­for­ma­cjami o no­wych za­pi­sach na nasze biegi, więc dziś nie mogło być i[…]

Zapraszamy na Bieg Konstytucji 3 Maja w Radomiu

Za­pra­szamy na Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja w Radomiu

Maj 1st, 2017

Nie­wiele czasu po­zo­stało do Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja w Ra­domiu, za­chę­camy ostat­nich nie­zde­cy­do­wa­nych[…]

Wyniki Biegu Konstytucji 3 Maja w Radomiu

Wy­niki Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja w Radomiu

Maj 3rd, 2016

Za­pra­szamy do za­po­znania się z nie­ofi­cjal­nymi wy­ni­kami, Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja w Ra­domiu. Wkrótce […]

Radom w Biegu Flagi i Biegu Konstytucji 3-​Maja.

Radom w Biegu Flagi i Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja.

Kwie­cień 14th, 2016

Po udanym ubie­gło­rocznym de­biucie, w tym roku po­nownie bie­gowo uczcimy Święto Kon­sty­tucji 3-​Maja. P[…]

Zapisy na Bieg Konstytucji 3 Maja w Radomiu

Za­pisy na Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja w Radomiu

Ma­rzec 23rd, 2016

RU­SZYŁY ZA­PISY DO BIEGU KON­STY­TUCJI 3 MAJA W RA­DOMIU — za­chę­camy do wcze­snego za­pi­sy­wania się, to je[…]

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom