Diecezjalna Pielgrzymka Biegowa

Diecezjalna Pielgrzymka Biegowa

Kliknij ob­razek by rozwinąć

VII Diecezjalna Pielgrzymka Biegowa — Spotkanie organizacyjne

VII Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa — Spo­tkanie organizacyjne

Li­piec 11th, 2018

Za­pisy na VII Die­ce­zjalną Piel­grzymkę Bie­gową zo­stały za­mknięte. Fre­kwencja mile nas za­sko­czyła – za[…]

Ostatni tydzień zapisów na VII Diecezjalną Pielgrzymkę Biegową

Ostatni ty­dzień za­pisów na VII Die­ce­zjalną Piel­grzymkę Biegową

Li­piec 3rd, 2018

Sier­pień zbliża się wiel­kimi kro­kami, a wraz z nim VII Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa. I Ty mo­żesz […]

TVP Warszawa o Radomskiej Pielgrzymce Biegowej..

TVP War­szawa o Ra­dom­skiej Piel­grzymce Biegowej..

Sier­pień 20th, 2016

Za­pra­szamy do obej­rzenia ma­te­riału fil­mo­wego, wy­emi­to­wa­nego w TVP War­szawa, na temat na­szej Pielgr[…]

O Pielgrzymce Biegowej w mediach..

O Piel­grzymce Bie­gowej w mediach..

Sier­pień 19th, 2016

To nie­zwykłe wy­da­rzenie, jakim była nasza Piel­grzymka Bie­gowa na Jasną Górę, dość sze­roko przed­stawi[…]

Pielgrzymi dotarli do Częstochowy

Piel­grzymi do­tarli do Częstochowy

Sier­pień 15th, 2016

Do­tar­liśmy przed tron Ja­sno­gór­skiej Pani, utru­dzeni, ale szczę­śliwi i za­do­wo­leni, że osią­gnę­liśmy s[…]

Zebranie/​Spotkanie Organizacyjne Dla Uczestników Pielgrzymki Biegowej

Zebranie/​Spotkanie Or­ga­ni­za­cyjne Dla Uczest­ników Piel­grzymki Biegowej

Li­piec 20th, 2016

ZA­PRA­SZAMY NA ZEBRANIE/​SPOTKANIE OR­GA­NI­ZA­CYJNE DLA UCZEST­NIKÓW PIEL­GRZYMKI BIE­GOWEJ PIĄTEK 29 LIPCA […]

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAPISÓW NA PIELGRZYMKĘ BIEGOWĄ!

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZA­KOŃ­CZENIA ZA­PISÓW NA PIEL­GRZYMKĘ BIEGOWĄ!

Li­piec 5th, 2016

UWAGA! ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZA­KOŃ­CZENIA ZA­PISÓW NA PIEL­GRZYMKĘ BIE­GOWĄ! WARTO ZA­PISAĆ SIĘ JUŻ TERAZ, […]

Zapisy na V Diecezjalną Pielgrzymkę Biegową

Za­pisy na V Die­ce­zjalną Piel­grzymkę Biegową

Maj 13th, 2016

Uru­cho­mi­liśmy za­pisy! Warto za­pisać się wcze­śniej, po­dobnie jak w ze­szłym roku, liczba miejsc jest o[…]

Rozpoczynamy przygotowania do Pielgrzymki Biegowej 2016

Roz­po­czy­namy przy­go­to­wania do Piel­grzymki Bie­gowej 2016

Maj 11th, 2016

Po­dobnie jak w po­przed­nich la­tach, Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! or­ga­ni­zuje piątą już Die­ce­zjalną Pi[…]

<h5>ARCHIWALNE Z PO­PRZED­NICH LAT</H5>

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Już za tydzień ruszamy na Biegową Pielgrzymkę!

Już za ty­dzień ru­szamy na Bie­gową Pielgrzymkę!

Sier­pień 3rd, 2015

Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa Radom – Czę­sto­chowa – 1113 sierpnia 2015 roku. Za­le­dwie tydzi[…]

Uruchomiliśmy zapisy do PIELGRZYMKI BIEGOWEJ!

Uru­cho­mi­liśmy za­pisy do PIEL­GRZYMKI BIEGOWEJ!

Czer­wiec 30th, 2015

Za­pra­szamy do udziału i zgła­szania się po­przez po­niższy for­mu­larz, RE­GU­LAMIN 4.DIECE[…]

W poniedziałek na swój pątniczy szlak — wyruszy Diecezjalna Pielgrzymka Biegowa.

W po­nie­działek na swój pąt­niczy szlak — wy­ruszy Die­ce­zjalna Piel­grzymka Biegowa.

Sier­pień 6th, 2014

3. DIE­CE­ZJALNA PIEL­GRZYMKA BIE­GOWA Radom – Jasna Góra 1113 sierpnia 2014r. W po­nie­działek 11-​go […]

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom