O Nas

O Nas

Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” po­wstało z po­trzeby lep­szej or­ga­ni­zacji śro­do­wiska osób bie­ga­ją­cych w Ra­domiu i jego oko­li­cach. Grupa ta­kich osób wciąż się po­większa i po­wstanie in­sty­tucji dba­jącej o in­te­resy tego śro­do­wiska i jed­no­cze­śnie stwa­rza­jącej większe szanse na rozwój i or­ga­ni­zację cie­ka­wych im­prez spor­to­wych stało się na­tu­ralną ko­leją rzeczy. Za­leży nam rów­nież na pro­mo­waniu i upo­wszech­nianiu bie­gania jako naj­prost­szej formy ruchu. Re­gu­larne tre­ningi, do roz­po­częcia któ­rych nie trzeba wiele ponad dobre chęci pro­wadzą do za­ska­ku­jąco przy­jem­nych re­zul­tatów. Pra­cu­jemy w ten sposób na dobre sa­mo­po­czucie, po­ko­nu­jemy swoje sła­bości, od­naj­du­jemy zdrową per­spek­tywę pa­trzenia na życie, po­zna­jemy cie­ka­wych ludzi i bardzo dużo uczymy się o sobie. My już się o tym prze­ko­na­liśmy i za­leży nam na tym, żeby tę dobrą no­winę nieść dalej.

Sto­wa­rzy­szenie jest otwarte dla wszyst­kich, którzy pre­fe­rują taką formę ak­tyw­nego wy­po­czynku, nie tylko dla pro­fe­sjo­na­li­stów, którzy uczy­nili z bie­gania swój in­dy­wi­du­alny sposób na życie. Two­rzymy spo­łecz­ność ludzi łą­czą­cych się we wspólnej pasji, która ge­ne­ruje dobrą energię i po­mysły. Wśród nich jest re­ali­zacja am­bit­nego po­mysłu na or­ga­ni­zację biegu miej­skiego upa­mięt­nia­ją­cego wy­da­rzenia ra­dom­skiego czerwca: „Po­wiew wol­ności”, ale także po­zy­ty­wi­styczna praca „u pod­staw” zwią­zana ze wspól­nymi tre­nin­gami i bu­dową ścieżek bie­go­wych na te­renie ra­dom­skich parków.

Do­łącz do nas. Po­czuj się le­piej, zdro­wiej i ra­do­śniej. Przesuń swój horyzont.

logo-biegiem-radom-250

Po­bierz de­kla­rację członkowską

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom