class="caps">AKTUALNE

AKTUALNE

Znaj­dziesz tu wszystkie bie­żące i ak­tu­alne informacje.

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Bieg Papieski

Bieg Pa­pieski

Ma­rzec 16th, 2020

Wi­tajcie! W tym ciężkim dla nas wszyst­kich czasie za­gro­żenia COVID-​19 pra­gniemy od­robi[…]

Zapisz się na wszystkie biegi 2020 TANIEJ! TYLKO DO JUTRA!

Za­pisz się na wszystkie biegi 2020 TA­NIEJ! TYLKO DO JUTRA!

Luty 28th, 2020

Jeśli za­pi­szesz się już dziś, masz szansę trochę za­osz­czę­dzić 😉 Do 29 lu­tego obo­wią­zują pro­mo­cyjne […]

7 dni do zamknięcia zapisu „Tropem Wilczym”

7 dni do za­mknięcia za­pisu „Tropem Wilczym”

Luty 19th, 2020

TROPEM WIL­CZYM — Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych Jeszcze tylko przez ty­dzień moż­liwe bę­dzie dokon[…]

Ostatnie wolne miejsca na Bieg Tropem Wilczym

Ostatnie wolne miejsca na Bieg Tropem Wilczym

Luty 18th, 2020

Nie­spełna 2 ty­go­dnie po­zo­stało do ko­lejnej edycji Biegu Tropem Wil­czym. Nie ma co od­kładać […]

Bieg WOŚP 2020 — Podsumowanie

Bieg WOŚP 2020 — Podsumowanie

Sty­czeń 20th, 2020

Za nami ko­lejny Bieg dla WOŚP zor­ga­ni­zo­wany przez nasze Sto­wa­rzy­szenie. Ubie­gło­roczna de­cyzja o prze[…]

BIEGOWY OPŁATEK WIGILIJNY – niedziela 22 grudnia 2019

BIE­GOWY OPŁATEK WI­GI­LIJNY – nie­dziela 22 grudnia 2019

Gru­dzień 12th, 2019

Tra­dy­cyjnie za­pra­szamy wszyst­kich mi­ło­śników bie­gania do udziału we wspólnym bie­gowym opłatku. Spoty[…]

Bieg Mikołajkowy — impreza niezwykła

Bieg Mi­ko­łaj­kowy — im­preza niezwykła

Li­stopad 25th, 2019

Zbli­ża­jąca się wiel­kimi kro­kami nasza ostatnia te­go­roczna im­preza bie­gowa za­po­wiada się nie­zwykle at[…]

Wyniki Tryptyku Radomskiego

Wy­niki Tryp­tyku Radomskiego

Li­stopad 24th, 2019

Kamil Wal­czyk zwy­cięzcą Tryp­tyku Ra­dom­skiego! Dla nie­wta­jem­ni­czo­nych przy­po­mi­namy, że Tryptyk Rado[…]

Razem Dla Marka — Biegi Charytatywne

Razem Dla Marka — Biegi Charytatywne

Li­stopad 7th, 2019

12.30 — bieg dzieci 0-​10lat — dy­stans 200m ; 12.40 — bieg mło­dzie­żowy 11-​15lat — dy[…]

XIV Radomski Maraton Trzeźwości — 70-​TADKA

XIV Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości — 70-​TADKA

Paź­dziernik 11th, 2019

Za­le­dwie kilka dni dzieli nas od waż­nego wy­da­rzenia bie­go­wego, jakim jest Ra­domski Ma­raton Trzeź­wośc[…]

VII Półmaraton Radomskiego Czerwca’76 — wszystkim należą się brawa

VII Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 — wszystkim na­leżą się brawa

Czer­wiec 23rd, 2019

Emocje opadły już na dobre, tem­pe­ra­tura także nieco zma­lała, więc „na chłodno” wra­camy do VII Półmar[…]

Ryga za nami, a co na jesień? Zapraszamy do Kiszyniowa i Werony.

Ryga za nami, a co na je­sień? Za­pra­szamy do Ki­szy­niowa i Werony.

Maj 28th, 2019

Czas mknie nie­ubła­ganie. Ledwo wró­ci­liśmy z Rygi – czas na pro­po­zycję je­sienną. Ki­szy­niów – 29 wr[…]

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Biegiem Radom! — 11.05.2019

Walne Ze­branie Spra­woz­dawcze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! — 11.05.2019

Kwie­cień 25th, 2019

Ser­decznie za­pra­szamy na Walne Ze­branie Spra­woz­dawcze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!, które do­bę­dzie […]

Biegniemy dla Zosi

Bie­gniemy dla Zosi

Kwie­cień 1st, 2019

Or­ga­ni­zu­jemy ko­lejny bieg cha­ry­ta­tywny. Tym razem po­bie­gniemy dla Zosi — małej ra­do­mianki, której le[…]

Podsumowanie IV Biegu Tropem Wilczym

Pod­su­mo­wanie IV Biegu Tropem Wilczym

Ma­rzec 5th, 2019

Ko­lejny bieg Tropem Wil­czym już za nami. Piękna po­goda, niby jeszcze zi­mowa, ale już jakby de­li­katni[…]

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom