Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

DACIE RADĘ - BIEGACZE ZAPRASZAJĄ DO PUSZCZY !

25 sierpnia on Aktualne, maratonradom

DACIE RADĘ — BIE­GACZE ZA­PRA­SZAJĄ DO PUSZCZY ! Te­go­roczny Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości, od­bę­dzie się 4 wrze­śnia, a więc już za kilka dni i za­po­wiada się nie­zwykle cie­kawie. Zmie­niony — termin,...

 

XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI, JUŻ ZA 14DNI!

21 sierpnia on Aktualne, maratonradom

XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI, JUŻ ZA 14DNI! JEŚLI JESZCZE SIĘ NIE ZA­PI­SAŁEŚ, ZRÓB TO KO­NIECZNIE TERAZ! Oprócz dy­stansu ma­ra­toń­skiego mamy także Pół­ma­raton i no­wość, BIEG 10KM. Do tego ostat­niego obo­wią­zuje...

 

TVP Warszawa o Radomskiej Pielgrzymce Biegowej..

20 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka

Za­pra­szamy do obej­rzenia ma­te­riału fil­mo­wego, wy­emi­to­wa­nego w TVP War­szawa, na temat na­szej Piel­grzymki Biegowej. http://​war​szawa​.tvp​.pl/​2​6​5​2​9​0​3​6​/​j​u​z​-​p​o​-​r​a​z​-​p​i​a​t​y​-​w​y​s​t​a​r​t​o​w​a​l​a​-​p​i​e​l​g​r​z​y​m​k​a​-​b​i​e​g​o​w​a​-​n​a​-​j​a​s​n​a​-gore / * * * Już po raz piąty z Ra­domia wy­star­to­wała piel­grzymka bie­gowa na Jasną...

 

O Pielgrzymce Biegowej w mediach..

19 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka

To nie­zwykłe wy­da­rzenie, jakim była nasza Piel­grzymka Bie­gowa na Jasną Górę, dość sze­roko przed­sta­wiane, i ko­men­to­wane było w róż­nych me­diach. Za­pra­szamy do obej­rzenia i prze­czy­tania co na jej temat opu­bli­ko­wała...

 

Pielgrzymi dotarli do Częstochowy

15 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka

Do­tar­liśmy przed tron Ja­sno­gór­skiej Pani, utru­dzeni, ale szczę­śliwi i za­do­wo­leni, że osią­gnę­liśmy swój cel. Prze­bycie tej drogi bie­giem, czyli w naj­bar­dziej na­tu­ralny dla nas sposób, mimo że tak nie­łatwy, tym...

 

Radomski Maraton Trzeźwości - nowe rozdanie..

10 sierpnia on Aktualne, maratonradom

Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – nowe roz­danie. Zgodnie z wcze­śniej­szymi za­po­wie­dziami, do­tych­cza­sowe 10 edycji Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości za­mknęło etap roz­gry­wania tej im­prezy nad ra­dom­skim za­lewem Borki. Po­cząwszy od tego roku zmie­niamy...