Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

Charytatywnie w Iłży.

19 września on Aktualne

Gdy o po­ranku 18. wrze­śnia wsia­dałem do auta celem do­tarcia do Iłży i wzięcia udziału w 10 km. biegu cha­ry­ta­tywnym za­da­wałem sobie py­tanie: „Po co mi to?” Czło­wieku, je­steś po­dzię­biony,...

 

Zapraszamy na Radomski Bieg Niepodległości

13 września on Aktualne, biegniepodleglosci

IV RA­DOMSKI BIEG NIE­POD­LE­GŁOŚCI — ZA­PISZ SIĘ! WEŹ UDZIAŁ! ZA­PRA­SZAMY! RÓW­NO­CZE­ŚNIE PRZY­PO­MI­NAMY, ŻE W CZWARTEK MIJA TERMIN (15 wrze­śnia) PIERW­SZEJ NAJ­NIŻ­SZEJ OPŁATY STAR­TOWEJ, która i tak nie jest zbyt wy­gó­ro­wana....

 

W ramach Grand Prix Radomia - Bieg „O szablę Rotmistrza Pileckiego”

12 września on Aktualne

Bie­giem po szablę! Bieg „O szablę Rot­mi­strza Pi­lec­kiego”, za­li­czany do cyklu Bie­go­wego Grand Prix Ra­domia, ro­ze­grany zo­stanie 18 wrze­śnia. Trasa wy­ty­czona zo­stała w Parku Leśniczówka. Rot­mistrz Pi­lecki to pa­tron Ze­społu...

 

Polecamy "Energetyczną Dychę" w Kozienicach

12 września on Aktualne

Po­le­camy… Uczniowski Klub Spor­towy OLIMP Ko­zie­nice, Ko­zie­nickie Cen­trum Re­kre­acji i Sportu i ENEA Wy­twa­rzanie sp. z o.o. ser­decznie za­pra­szają do wzięcia udziału w im­prezie bie­gowej pn. IV ENER­GE­TYCZNA DYCHA Ko­zie­nice...

 

Upalny XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI... (podsumowanie)

08 września on Aktualne, maratonradom

Upalny XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI… (pod­su­mo­wanie) 4 wrze­śnia od­była się ko­lejna –już XI — edycja Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. XI edycja, ale jakże różna od po­przed­nich, roz­gry­wa­nych do­tych­czas wokół za­lewu Borki...

 

WYNIKI - XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

05 września on Aktualne, maratonradom

Za­pra­szamy do za­po­znania się z wy­ni­kami XI Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Pre­zen­to­wane tu dla wszyst­kich biegów — Ma­ra­tonu, Pół­ma­ra­tonu i Biegu 10KM. https://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​r​a​c​e​s​/​x​i-rmt Do po­brania jako pliki pdf: MA­RATON: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​1​6​/​0​9​/​w​y​n​i​k​i​M​a​r​a​t​o​n.pdf PÓŁ­MA­RATON:...