Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

Pielgrzymka Biegowa 11-13.sierpnia - jeszcze tylko kilka dni do zamknięcia zgłoszeń!

05 lipca on Aktualne

PIEL­GRZYMKA BIE­GOWA RADOM – JASNA GÓRA 11–13 SIERPNIA. Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało, kiedy już 6-​ty raz wy­ru­szymy na swo­iste bie­gowe re­ko­lekcje. Te­go­roczny termin jest wy­jąt­kowo do­godny – wy­ru­szamy w piątek, aby...

 

Podsumowania i podziękowania po V Półmaratonie Radom...

04 lipca on Aktualne, polmaratonradom

Jak było – pić i jeść trzeba. Parę dni mi­nęło od 5.PM’76 – pora na krótkie cho­ciażby pod­su­mo­wania, podziękowania. Trasa – na tra­sie­mie­li­śmy­zor­ga­ni­zo­wane 8 punktów – 4 na­wad­niania (woda +...

 

Na gorąco wrażenia po "Dumnych Warchołach"

24 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Dzię­ku­jemy wszystkim którzy byli dzi­siaj z nami, mo­gliśmy wspólnie po­czuć przed­smak tego co czeka nas jutro za­pra­szamy do oglą­dania zdjęć, pu­bli­ku­jemy już ob­szerne al­bumy na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­booku, wkrótce...

 

Utrudnienia w ruchu, objazdy autobusów

21 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Miejski Za­rząd Dróg i Ko­mu­ni­kacji in­for­muje, że w związku z Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, w dniu 25 czerwca 2017 roku (nie­dziela) w go­dzi­nach około 9:00–13:20 będą wpro­wa­dzane zmiany w ruchu....

 

Półmaraton Radomskiego Czerwca '76 - FAQ

20 czerwca on Aktualne, imprezy, polmaratonradom

Py­tacie o różne kwe­stie zwią­zane z 5. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Przy­go­to­wa­liśmy dla Was dział naj­czę­ściej za­da­wa­nych pytań i od­po­wiedzi na nie: 1) Czy moja opłata jest już zaksięgowana? Lista...

 

Nasi sponsorzy, partnerzy, współorganizatorzy, patroni medialni.

19 czerwca on Aktualne, imprezy

Drodzy Bie­gacze! Wie­lo­krotnie do­sta­wa­liśmy od Was opinie zwrotne wy­ra­ża­jące za­do­wo­lenie do­ty­czące or­ga­ni­zacji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Do­ty­czyły one wielu jego skła­do­wych, po­cząwszy od pracy biura, po ozna­czenie trasy, jej prze­bieg,...