Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

Aktualności Biegu Niepodległości

06 października on Aktualne, biegniepodleglosci

Nie­wiele ponad mie­siąc po­zo­stał, do waż­nego na na­szej mapie biegów — Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości! Mamy dla was nie­spo­dziankę! Mimo nie­wy­gó­ro­wanej opłaty star­towej, w pa­kiecie otrzy­macie także ko­szulkę! .. o ile...

 

W sobotę 30 września, zapraszamy na Piknik Przyjaciół

26 września on Aktualne

30 wrze­śnia (so­bota) o g.14.00 spo­ty­kamy się na Pik­niku Przy­ja­ciół. W Ośrodku MOSiR Borki go­ścić bę­dziemy nasz wo­lon­ta­riat, spon­sorów, współ­or­ga­ni­za­torów. Za­pra­szamy oczy­wi­ście członków Sto­wa­rzy­szenia, gdyż pełnić bę­dziemy ho­nory go­spo­darza. Prze­wi­dziane...

 

Podsumowanie 12 RMT

08 września on Aktualne, maratonradom

Ka­ro­lina Wa­śniewska i Rafał Czar­necki zwy­cięz­cami XII Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeźwości. Bardzo dobre wa­runki po­go­dowe pa­no­wały pod­czas nie­dziel­nego Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości, któ­rego or­ga­ni­za­torem było Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”, we współ­pracy z Pu­bliczną...

 

W niedzielę Zapraszamy do Puszczy Kozienieckiej!

31 sierpnia on Aktualne, maratonradom

XII RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI – za­pra­szamy do Puszczy Kozienickiej Kilka dni po­zo­stało do ko­lej­nego Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Im­preza ta jest naj­starszą ra­domską cy­kliczną im­prezą bie­gową. Po pierw­szych dzie­sięciu edy­cjach or­ga­ni­zo­wa­nych...

 

W najbliższą niedzielę startuje XII Radomski Maraton Trzeźwości

29 sierpnia on Aktualne, maratonradom

XII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – Puszcza Ko­zie­nicka za­prasza. Le­dwie prze­brzmiały echa Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, a już wcho­dzimy w je­sienny sezon bie­gowy. Czy je­sienny? – to się okaże. W ubie­głym roku...

 

Pielgrzymka Biegowa 11-13.sierpnia - jeszcze tylko kilka dni do zamknięcia zgłoszeń!

05 lipca on Aktualne

PIEL­GRZYMKA BIE­GOWA RADOM – JASNA GÓRA 11–13 SIERPNIA. Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało, kiedy już 6-​ty raz wy­ru­szymy na swo­iste bie­gowe re­ko­lekcje. Te­go­roczny termin jest wy­jąt­kowo do­godny – wy­ru­szamy w piątek, aby...