Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

Biegiem Radom! na Biegu Pilicy w Białobrzegach

17 maja on Aktualne

W ostatnią nie­dzielę, na 2.Biegu Pi­licy w Bia­ło­brze­gach, pewnie z racji bli­skiej od­le­głości od na­szego miasta, po­ja­wiła się duża liczba ra­do­mian, w więk­szości ko­le­żanek i ko­legów z na­szego Sto­wa­rzy­szenia. Nie...

 

Zapraszamy na Walne Zebranie Biegiem Radom! w sobotę 3 czerwca 2017

04 maja on Aktualne

Za­pra­szamy wszyst­kich członków Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! na walne ze­branie, które od­bę­dzie się w so­botę 3 czerwca 2017 o godz. 11.00 w Pu­blicznej Szkole Pod­sta­wowej nr 1, w Ra­domiu, przy ul....

 

Polecamy Festiwal Biegowy Osiedla Południe 27.05.2017

04 maja on Aktualne

Po­le­camy! Za­pra­szamy! Po raz czwarty na osiedlu Po­łu­dnie można wziąć udział w cie­kawej im­prezie bie­gowej. So­bota 27 Maja w godz. od 10.00 do 14.45. ZA­PISY: BIEG GŁÓWNY: http://​do​startu​.pl/​i​v​-​r​a​d​o​m​s​k​i​-​f​e​s​t​i​w​a​l​-​b​i​e​g​o​w​y​-​b​i​e​g​-​g​l​o​w​n​y​-​v​1​0​5​1​.​p​l​.html BIEG SE­NIORA:...

 

Zapraszamy na Bieg Konstytucji 3 Maja w Radomiu

01 maja on Aktualne, biegkonstytucji

Nie­wiele czasu po­zo­stało do Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja w Ra­domiu, za­chę­camy ostat­nich nie­zde­cy­do­wa­nych, do wzięcia udziału w tej im­prezie. Te­go­roczne za­wody wraz z nami or­ga­ni­zuje ra­domski MOSiR, a wspiera fi­nan­sowo Gmina...

 

Radomianie na 44. Dębno Maraton

04 kwietnia on Aktualne

Spora grupa ra­do­mian, w więk­szości członków na­szego sto­wa­rzy­szenia, wzięła udział w 44 edycji Ma­ra­tonu Dębno 2.04.2017 — uty­tu­ło­wa­nego, naj­star­szego w Polsce, mie­nią­cego się ty­tułem „Sto­licy Pol­skiego Ma­ra­tonu” jed­nego z pięciu...

 

Jedziemy do Rumunii!!

25 marca on Aktualne, wyjazdy

Za­pra­szamy (na razie to pro­po­zycja, ale z ga­tunku ta­kich „nie do od­rzu­cenia” ) do wspól­nego wy­jazdu, jak co roku na wiosnę, na za­gra­niczny ma­raton. Tym razem, je­dziemy do Rumunii! Ma­raton...