Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

25 Final WOŚP - podsumowanie

16 stycznia on Aktualne, imprezy, Wyniki

Przy­go­to­wa­liśmy dla Was pod­su­mo­wanie 25 Fi­nału Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy. Oto wy­niki so­bot­nich biegów nad za­lewem MOSiR Borki. Po­niżej ta­belki z wy­ni­kami w ka­te­gorii Ko­biet, Męż­czyzn i Dzieci. Ser­decznie dzię­ku­jemy...

 

14 stycznia 2017 - Borki - 25 Finał WOŚP

04 stycznia on Aktualne, imprezy

Im­preza: 25 Finał WOŚP Cel: Po­parcie idei Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy, wsparcie fi­nan­sowe uzy­skane ze zbiórki „opłaty startowej” Miejsce i czas: Zalew Borki, so­bota 14 stycznia 2017 roku, od go­dziny...

 

V Półmaraton Radomskiego Czerwca '76 - uruchomiliśmy zapisy

21 grudnia on Aktualne, polmaratonradom

25 CZERWCA 2017 od­bę­dzie się V PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA ’76. Wła­śnie uru­cho­mi­liśmy za­pisy! Go­rąco za­chę­camy, by za­klepać sobie start już teraz! W ra­mach im­prezy, w przed­dzień od­będą się Biegi Dzieci,...

 

II Bieg Tropem Wilczym - uruchomiliśmy zapisy!

14 grudnia on Aktualne, tropemwilczym

Za­pra­szamy na ko­lejną, drugą edycję Ra­dom­skiego Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Tropem Wil­czym. Bieg od­bę­dzie się po­dobnie jak w ze­szłym roku, w Puszczy Ko­zie­nic­kiej, ze startem w Ko­złowie. Uru­cho­mi­liśmy za­pisy,...

 

Trening i Spotkanie Wigilijne

12 grudnia on Aktualne

Za­pra­szamy bie­gaczy — nie tylko członków Sto­wa­rzy­szenia — na­szych spon­sorów, wo­lon­ta­riuszy, przyjaciół,.….na opłat­kowy tre­ning. Spo­ty­kamy się w nie­dzielę 18 grudnia nad za­lewem Borki. O g. 8.30 roz­po­czy­namy tre­ning (można włą­czać...

 

Dziękujemy za udział w naszej akcji :)

07 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Dzię­ku­jemy wszyst­kich uczest­nikom na­szego Biegu Mi­ko­łaj­ko­wego, za udział i wsparcie dla na­szej akcji cha­ry­ta­tywnej, po­mocy dwóm ro­dzinom w po­trzebie (pomoc re­ali­zo­wana w ra­mach pro­gramu Szla­chetna Paczka), dzię­ku­jemy też osobom które...