Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

Zapraszamy na wywiad po Półmaratonie Radomskiego Czerwca 76

23 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Za­pra­szamy na wy­wiad z Ta­de­uszem Kraską, Pre­zesem Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! or­ga­ni­za­tora 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, udzie­lo­nego por­ta­lowi bie­go­wemu cza​sna​bie​ganie​.pl … http://​cza​sna​bie​ganie​.pl/​i​m​p​r​e​z​y​,​e​l​-​d​o​r​a​d​o​-​w​-​r​a​d​o​m​i​u​-​t​y​l​k​o​-​d​l​a​-​p​o​l​s​k​i​c​h​-​b​i​e​g​a​c​z​y​,​a​r​t​y​k​u​l​,​6​9​5​2​4​6​,​1​,​1​2​6​4​2​.html Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 stał się jednym z naj­le­piej...

 

Taka Nagroda! ;)

17 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

O tym że warto uczest­ni­czyć w so­bot­nich bie­gach, mó­wi­liśmy już wiele razy.. Nie­zde­cy­do­wa­nych, prze­kona może widok jednej z wielu na­gród, jakie cze­kają na lo­sowo wy­ty­po­wa­nych uczest­ników 2,5KM Biegu — Dumne...

 

Materiał filmowy o radomskich bębniarzach

17 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Skoro już mó­wimy o ra­dom­skich bęb­nia­rzach, przy­po­mnijmy sobie ma­te­riał fil­mowy, wy­emi­to­wany w lo­kal­nych te­le­wi­zyj­nych wia­do­mo­ściach, (w Te­le­dzien­niku Dami ) przed jedną z edycji. Nic nie stracił na ak­tu­al­ności, z bie­giem...

 

Koszulki dla naszych bębniarzy ;)

16 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca, do tej pory za­pisał się w pa­mięci uczest­ni­czą­cych w nim bie­gaczy, jako im­preza wzbu­dza­jąca za­in­te­re­so­wanie ki­biców, którzy żywo do­pin­gują za­wod­ników na trasie. Po­ma­gają w tym znacznie zor­ga­ni­zo­wane...

 

Moc ATRAKCJI już w sobotę na stadionie Mosir!

16 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

MOC ATRAKCJI DLA MA­ŁYCH I DU­ŻYCH, PRZY OKAZJI BIEGÓW DZIECI I BIEGU RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY JUŻ W SO­BOTĘ 18 CZERWCA OD G.16.00! WRAZ Z FIRMĄ KLAUN POLSKA, PRZY­GO­TO­WA­LIŚMY CAŁY...

 

Aktualny plakat Półmaratonu do pobrania

15 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Za­pra­szamy do za­po­znania się z ak­tu­alnym pla­katem 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76, można też po­brać wersję pdf (format B2) lub jpg na dysk. Linki do po­brania poniżej: PO­BIERZ PLAKAT (PDF) PO­BIERZ...