Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

Mikołaje są! Kto nie wierzy, ten trąba.

04 grudnia on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Will Smith po­wie­dział kiedyś, że bie­ganie i czy­tanie jest klu­czem do życia. Jego wy­po­wiedź brzmi na­stę­pu­jąco: „Chcę coś po­wie­dzieć i chcę aby­ście za­pa­mię­tali to do końca swo­jego życia. Słu­chajcie uważnie....

 

Biegowe Mikołaje – tuż, tuż.

29 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Bie­gowe Mi­ko­łaje – tuż, tuż. Za­le­dwie kilka dni po­zo­stało do ko­lejnej edycji Biegu Mi­ko­łaj­ko­wego . W naj­bliższą nie­dzielę 4 grudnia,tradycyjnie już — Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” or­ga­ni­zuje ostatnią te­go­roczną im­prezę bie­gową,...

 

Zbiórka chętnych na wyjazd na Berlin Marathon 2017

24 listopada on Aktualne

UWAGA! Mamy dla was coś extra! Pla­nu­jemy wy­jazd na Berlin Ma­ra­thon 2017, który od­bę­dzie się we wrze­śniu przy­szłego roku, ale nie­stety trzeba bardzo bardzo szybko de­cy­dować się, i wpłacić za­liczkę...

 

Wyniki Radomskiego Biegu Niepodległości

12 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci

Wy­niki na stronie Spor­t­ma­niacs, z moż­li­wo­ścią po­brania in­dy­wi­du­al­nego dy­plomu i mię­dzy­cza­sami...

 

Zbiórka charytatywna w czasie Biegu Niepodległości

08 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci

Po­dobnie jak w po­przed­nich or­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! im­pre­zach bie­go­wych, sta­ramy się pomóc po­trze­bu­jącym, or­ga­ni­zując różne cha­ry­ta­tywne akcje i zbiórki na szczytny cel. Tym razem zbie­ramy na pomoc w...

 

Wspólne wyjście do Teatru w Radomiu

12 października on Aktualne

UWAGA! Or­ga­ni­zu­jemy dla członków Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! wspólny wypad do Te­atru w Ra­domiu 12 li­sto­pada wie­czorem, na sztukę „CA­BARET” Mamy do dys­po­zycji 30 bi­letów w ob­ni­żonej cenie 30zł! Chęt­nych pro­simy...