Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

Zebranie/Spotkanie Organizacyjne Dla Uczestników Pielgrzymki Biegowej

20 lipca on pielgrzymka

ZA­PRA­SZAMY NA ZEBRANIE/​SPOTKANIE OR­GA­NI­ZA­CYJNE DLA UCZEST­NIKÓW PIEL­GRZYMKI BIE­GOWEJ PIĄTEK 29 LIPCA G.20.00 w bu­dynku pa­ra­fialnym przy ko­ściele Bł. An­nu­arity, ul.Królowej Ja­dwigi. Szcze­gólnie uczest­nicy którzy jeszcze nie brali udziału w na­szej...

 

Zapoznaj się z trasą XI Maratonu Trzeźwości

19 lipca on Aktualne, maratonradom

Za­pra­szamy do za­po­znania się z trasą MA­RA­TONU i PÓŁ­MA­RA­TONU, oraz BIEGU 10KM w ra­mach XI Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości, po­ka­za­nych tutaj na mapie go­ogle, dzięki czemu mo­żemy do­wolnie po­więk­szać i prze­suwać...

 

UWAGA! Zmiany w Radomskim Biegu Niepodległości!

13 lipca on Aktualne, biegniepodleglosci

Jak za­pewne wszyscy wiedzą, w Dniu Nie­pod­le­głości 11 li­sto­pada, oprócz biegu pa­trio­tycz­nego dla wszyst­kich, na dy­stansie 1918 me­trów, za­pla­no­wa­liśmy także bieg w bar­dziej spor­towym wy­miarze, z elek­tro­nicznym po­miarem czasu i...

 

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAPISÓW NA PIELGRZYMKĘ BIEGOWĄ!

05 lipca on Aktualne, pielgrzymka

UWAGA! ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZA­KOŃ­CZENIA ZA­PISÓW NA PIEL­GRZYMKĘ BIE­GOWĄ! WARTO ZA­PISAĆ SIĘ JUŻ TERAZ, BEZ CZE­KANIA NA OSTATNIĄ CHWILĘ! Na wszelki wy­padek, prze­dłu­żamy za­pisy do 24 lipca, ale bardzo pro­simy,...

 

Zapraszamy na wywiad po Półmaratonie Radomskiego Czerwca 76

23 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Za­pra­szamy na wy­wiad z Ta­de­uszem Kraską, Pre­zesem Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! or­ga­ni­za­tora 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, udzie­lo­nego por­ta­lowi bie­go­wemu cza​sna​bie​ganie​.pl … http://​cza​sna​bie​ganie​.pl/​i​m​p​r​e​z​y​,​e​l​-​d​o​r​a​d​o​-​w​-​r​a​d​o​m​i​u​-​t​y​l​k​o​-​d​l​a​-​p​o​l​s​k​i​c​h​-​b​i​e​g​a​c​z​y​,​a​r​t​y​k​u​l​,​6​9​5​2​4​6​,​1​,​1​2​6​4​2​.html Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 stał się jednym z naj­le­piej...

 

Taka Nagroda! ;)

17 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

O tym że warto uczest­ni­czyć w so­bot­nich bie­gach, mó­wi­liśmy już wiele razy.. Nie­zde­cy­do­wa­nych, prze­kona może widok jednej z wielu na­gród, jakie cze­kają na lo­sowo wy­ty­po­wa­nych uczest­ników 2,5KM Biegu — Dumne...