Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

Prezentujemy koszulkę i medal

28 maja on Aktualne, polmaratonradom

Z dumą pre­zen­tu­jemy ofi­cjalną ko­szulkę z pa­kietu star­to­wego, oraz medal jaki otrzy­mają na mecie uczest­nicy so­bot­niego Biegu Ra­dości — „Dumne War­choły” Przy­po­mi­namy, że w przed­dzień biegu głów­nego, już od g....

 

Zapisy na V Diecezjalną Pielgrzymkę Biegową

13 maja on Aktualne, pielgrzymka

Uru­cho­mi­liśmy za­pisy! Warto za­pisać się wcze­śniej, po­dobnie jak w ze­szłym roku, liczba miejsc jest ogra­ni­czona! Piel­grzymka Bie­gową z Ra­domia do Czę­sto­chowy, tra­dy­cyjnie od­bę­dzie się, w dniach 11–13 sierpnia 2016. Szcze­góły...

 

Rozpoczynamy przygotowania do Pielgrzymki Biegowej 2016

11 maja on Aktualne, pielgrzymka

Po­dobnie jak w po­przed­nich la­tach, Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! or­ga­ni­zuje piątą już Die­ce­zjalną Piel­grzymkę Bie­gową z Ra­domia do Czę­sto­chowy, która od­bę­dzie się tra­dy­cyjnie, w dniach 11–13 sierpnia 2016. Wkrótce uru­cho­mimy za­pisy,...

 

Maraton w Pradze już za nami!

09 maja on Aktualne, wyjazdy

Ko­lejny udany zor­ga­ni­zo­wany wy­jazd, na za­gra­niczną im­prezę bie­gową już za nami. Tym razem celem po­dróży była czeska Praga, i znany w Eu­ropie „Prague Ma­ra­thon” Jak zwykle oprócz wy­miaru spor­to­wego, li­czyła...

 

3. Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy w Półmaratonie

05 maja on Aktualne, polmaratonradom

Przy­po­mi­namy, że w ra­mach Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, już po raz trzeci od­będą się, MI­STRZO­STWA MA­ZOWSZA LE­KARZY W PÓŁ­MA­RA­TONIE. Warto zgłosić się jeśli kwa­li­fi­ku­jecie się. Szcze­góły w regulaminie....

 

Wyniki Biegu Konstytucji 3 Maja w Radomiu

03 maja on Aktualne, biegkonstytucji

Za­pra­szamy do za­po­znania się z nie­ofi­cjal­nymi wy­ni­kami, Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja w Ra­domiu. Wkrótce także do po­brania dyplomy. WY­NIKI...