Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

Biegiem ze Szlachetną Paczką

20 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Po­dobnie jak w la­tach ubie­głych rów­nież w tym roku nasze Sto­wa­rzy­szenie włącza się w przed­świą­teczną akcję po­mocy Szla­chetna Paczka. Tym razem chcemy pomóc Pani Mał­go­rzacie (30 l.), która sa­motnie wy­cho­wuje...

 

Dziękujemy!

15 listopada on biegkonstytucji, biegniepodleglosci

VI Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości prze­szedł już do hi­storii. Jednak warto jeszcze choć na chwilę do niego po­wrócić choćby po to, aby po­dzię­kować tym, bez udziału któ­rych ten bieg by się...

 

Dodatkowa pula zgłoszeń na VI Radomski Bieg Niepodległości

06 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci

Z uwagi na ma­sowe zgło­szenia w ostat­nich dniach, po­sta­no­wi­liśmy zwięk­szyć pulę zgło­szeń VI Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości do 580 osób. Pa­mię­tajcie — zgło­szenie jest za­koń­czone z chwilą otrzy­mania i za­księ­go­wania środków...

 

Udany wyjazd do Słowenii na Ljubljanski Maraton

05 listopada on Aktualne

Le­dwie kilka dni temu wró­ci­liśmy z ko­lejnej im­prezy za­gra­nicznej, na którą zor­ga­ni­zo­wa­liśmy wspólny wy­jazd, czas więc naj­wyższy opu­bli­kować drobne pod­su­mo­wanie i opo­wie­dzenie jak to się udało Jak za­wsze zna­ko­micie, z...

 

VI Radomski Bieg Niepodległości – już niebawem

25 października on Aktualne, biegniepodleglosci

Jeszcze nie uci­chły echa nio­sące się po ostat­niej im­prezie or­ga­ni­zo­wanej przez Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” – Ma­ra­tonie Trzeź­wości – a już za nie­spełna trzy ty­go­dnie ko­lejne bie­gowe wy­zwanie — 6.Radomski Bieg...

 

PODSUMOWANIE XIII RADOMSKIEGO MARATONU TRZEŹWOŚCI

18 października on Bez kategorii, maratonradom

Warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić wspo­mnie­niami do mi­nio­nego week­endu, po­nieważ dużo się wtedy działo w wy­miarze spor­towym w na­szym mie­ście i jego oko­licy. W so­botę, wzorem naj­więk­szych ma­ra­tonów na...

 

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”

12 października on Aktualne

Wczoraj miało miejsce uro­czyste otwarcie nowej sie­dziby Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” — Chrzest­nymi byli: mi­strzyni świata w ma­ra­tonie –Wanda Panfil, oraz ne­stor ra­dom­skich ma­ra­toń­czyków — Krzysztof Kicek. Naj­pierw część ofi­cjalna, mowy,...

 

Wyjście do teatru - Cafe Sax

05 września on Bez kategorii

Ko­chani!!! Tak jak za­po­wiadał, tak też zrobił Dzięki uprzej­mości i za­an­ga­żo­waniu na­szego ko­legi Wojtka Łu­gow­skiego or­ga­ni­zu­jemy dla członków Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! wspólne wyj­ście do Te­atru w Ra­domiu na sztukę „CAFE...

 

Sylwetki Członków Stowarzyszenia Biegiem Radom!

07 sierpnia on Aktualne, Bez kategorii

Nasze Sto­wa­rzy­szenie ma już 6 lat i coraz więcej członków. W związku z tym chcie­li­byśmy za­pre­zen­tować syl­wetki osób two­rzą­cych sto­wa­rzy­szenie na na­szej stronie in­ter­ne­towej. Dla­tego pro­simy wszyst­kich członków Sto­wa­rzy­szenia o...

 

Wyjazd na Volkswagen 23rd Ljubljana Marathon

20 lipca on Aktualne, wyjazdy

Tra­dy­cyjnie już na je­sień pla­nu­jemy ko­lejny wy­jazd na za­gra­niczny ma­raton. Tym razem wybór padł na Volks­wagen 23rd Lju­bl­jana Ma­ra­thon, który od­bę­dzie się 28 paź­dzier­nika 2018 roku. Poza dy­stansem ma­ra­toń­skim do...

 

VII Diecezjalna Pielgrzymka Biegowa - Spotkanie organizacyjne

11 lipca on Aktualne, pielgrzymka

Za­pisy na VII Die­ce­zjalną Piel­grzymkę Bie­gową zo­stały za­mknięte. Fre­kwencja mile nas za­sko­czyła – za­pi­sało się 57 osób. Na chwilę obecną dys­po­nu­jemy 3 sa­mo­cho­dami, a do trans­portu 57 osób po­trze­bu­jemy ich...

 

Ostatni tydzień zapisów na VII Diecezjalną Pielgrzymkę Biegową

03 lipca on imprezy, pielgrzymka

Sier­pień zbliża się wiel­kimi kro­kami, a wraz z nim VII Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa. I Ty mo­żesz wziąć w niej udział Po­zo­stało jeszcze kilka wol­nych miejsc, a za­pisy kończą się 10...

 

Członkowie Stowarzyszenia Biegiem Radom!

02 lipca on Aktualne

Jak już pewnie za­uwa­ży­li­ście, nie­dawno Prezes po­sta­nowił od­nowić nasze klu­bowe stroje Po­do­bają się Wam? Bo nam bardzo Otrzy­ma­liśmy je przed Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, dla­tego była też okazja do tego,...

 

6. Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 przeszedł już do historii. Pozostały zdjęcia i wspomnienia.

27 czerwca on Aktualne, polmaratonradom

Ale warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić do mi­nio­nego week­endu, aby po­dzię­kować tym, bez któ­rych ta im­preza by się nie od­była. Wielu z nas pewnie nie zdaje sobie sprawy z...

 

Wyjazd do Luksemburga - podsumowanie

16 maja on Aktualne

Już po raz 12 Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom! zor­ga­ni­zo­wało wy­jazd na za­gra­niczny ma­raton, w którym udział wzięło 50 osób. Tym razem wybór padł na ING Night Lu­xem­bourg Ma­ra­thon, ale jak się...

 

Bieg Konstytucji 3-Maja – strzał w „10”

26 kwietnia on Aktualne, biegkonstytucji

Ob­ser­wując listę zgło­szeń do te­go­rocznej edycji Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja można stwier­dzić, że wpro­wa­dzenie przez or­ga­ni­za­tora im­prezy dru­giego dy­stansu – 10 ki­lo­me­trów – oka­zało się przy­sło­wiowym strzałem w dziesiątkę. Już obecnie...