Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

Razem Dla Marka - Biegi Charytatywne

07 listopada on Bez kategorii

12.30 — bieg dzieci 0-​10lat — dy­stans 200m ; 12.40 — bieg mło­dzie­żowy 11-​15lat — dy­stans — 400m; 12.50 — bieg do­ro­słych 16-​99lat — dy­stans — 400m; Za­pisy do biegów...

 

XIV Radomski Maraton Trzeźwości - 70-TADKA

11 października on Aktualne, Bez kategorii, maratonradom

Za­le­dwie kilka dni dzieli nas od waż­nego wy­da­rzenia bie­go­wego, jakim jest Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości. Te­go­roczna 14-​ta już edycja ma cha­rakter wy­jąt­kowy, al­bo­wiem termin tego wy­da­rzenia wy­pada do­kładnie w dniu moich...

 

VII Półmaraton Radomskiego Czerwca'76 - wszystkim należą się brawa

23 czerwca on Aktualne

Emocje opadły już na dobre, tem­pe­ra­tura także nieco zma­lała, więc „na chłodno” wra­camy do VII Pół­ma­ra­tonu Czerwca’76. Im­prezę na pewno można uznać za udaną, a to, że w na­prawdę zwrot­ni­ko­wych...

 

Ryga za nami, a co na jesień? Zapraszamy do Kiszyniowa i Werony.

28 maja on Aktualne, wyjazdy

Czas mknie nie­ubła­ganie. Ledwo wró­ci­liśmy z Rygi – czas na pro­po­zycję jesienną. Ki­szy­niów – 29 wrze­śnia – chęt­nych nie­wielu (kil­ka­na­ście osób). Pro­po­zycja: in­dy­wi­du­alna im­preza ze wspar­ciem na miejscu ko­legi ks.A.Chruślaka....

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Biegiem Radom! - 11.05.2019

25 kwietnia on Aktualne

Ser­decznie za­pra­szamy na Walne Ze­branie Spra­woz­dawcze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!, które do­bę­dzie się 11 maja 2019r. o go­dzinie 10.00 w Pu­blicznej Szkole Pod­sta­wowej w Ra­domiu — ul. Od­ro­dzenia 37. Drugi termin...

 

Biegniemy dla Zosi

01 kwietnia on Aktualne, Bez kategorii, imprezy

Or­ga­ni­zu­jemy ko­lejny bieg cha­ry­ta­tywny. Tym razem po­bie­gniemy dla Zosi — małej ra­do­mianki, której leu­ko­dy­strofia za­brała spraw­ność. Ro­dzice na różne spo­soby walczą o po­wrót Zosi do pełnej spraw­ności, ale do tego...

 

Podsumowanie IV Biegu Tropem Wilczym

05 marca on Aktualne, tropemwilczym

Ko­lejny bieg Tropem Wil­czym już za nami. Piękna po­goda, niby jeszcze zi­mowa, ale już jakby de­li­katnie wio­senna spra­wiła, że w nie­dzielne przed­po­łu­dnie na te­renie Le­śnego Ośrodka Edu­ka­cyj­nego w Je­dlni Let­nisku...

 

IV Bieg Tropem Wilczym - zaprasza do puszczy!

23 stycznia on Aktualne, tropemwilczym

Już tylko 6 ty­godni po­zo­stało do ko­lejnej na­szej im­prezy. 3-​go marca po­bie­gniemy w IV Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych – Tropem Wil­czym. Termin tej edycji jest zgodny z ter­minem kra­jowym i...

 

BIEGOWY OPŁATEK WIGILIJNY – niedziela 23 grudnia

12 grudnia on Aktualne, imprezy

Tra­dy­cyjnie za­pra­szamy wszyst­kich mi­ło­śników bie­gania do udziału we wspólnym bie­gowym opłatku. Spo­ty­kamy się na obiekcie kortów te­ni­so­wych MOSiR-​u przy ul. Bul­wa­rowej, skąd o g.09.00 wy­ru­szymy tempem ko­le­żeń­skim na ścieżkę wokół...

 

Bieg WOŚP 2019 - Policz się z cukrzycą

06 grudnia on Bez kategorii, WOŚP

Już dziś (6.12) o godz. 18:00 zo­staną uru­cho­mione za­pisy do Biegu WOŚP 2019, a w nim wiele nie­spo­dzianek Nowa atrak­cyjna trasa (2 x tunel świetlny) na 2 pę­tlach, nowa for­muła...

 

Biegniemy dla Franka

23 listopada on Aktualne, Bez kategorii, Bieg Mikołajkowy

Nad­chodzą Mi­ko­łajki i jak już wiecie wy­bra­liśmy jedną ro­dzinę, której wspólnie po­mo­żemy w ra­mach akcji Świą­teczna Paczka. Jednak z do­świad­czenia wiemy, że Wasze serca są WIELKIE ❤️ i że na...

 

Biegiem ze Szlachetną Paczką

20 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

Po­dobnie jak w la­tach ubie­głych rów­nież w tym roku nasze Sto­wa­rzy­szenie włącza się w przed­świą­teczną akcję po­mocy Szla­chetna Paczka. Tym razem chcemy pomóc Pani Mał­go­rzacie (30 l.), która sa­motnie wy­cho­wuje...

 

Dziękujemy!

15 listopada on biegkonstytucji, biegniepodleglosci

VI Ra­domski Bieg Nie­pod­le­głości prze­szedł już do hi­storii. Jednak warto jeszcze choć na chwilę do niego po­wrócić choćby po to, aby po­dzię­kować tym, bez udziału któ­rych ten bieg by się...

 

Dodatkowa pula zgłoszeń na VI Radomski Bieg Niepodległości

06 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci

Z uwagi na ma­sowe zgło­szenia w ostat­nich dniach, po­sta­no­wi­liśmy zwięk­szyć pulę zgło­szeń VI Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości do 580 osób. Pa­mię­tajcie — zgło­szenie jest za­koń­czone z chwilą otrzy­mania i za­księ­go­wania środków...

 

Udany wyjazd do Słowenii na Ljubljanski Maraton

05 listopada on Aktualne

Le­dwie kilka dni temu wró­ci­liśmy z ko­lejnej im­prezy za­gra­nicznej, na którą zor­ga­ni­zo­wa­liśmy wspólny wy­jazd, czas więc naj­wyższy opu­bli­kować drobne pod­su­mo­wanie i opo­wie­dzenie jak to się udało Jak za­wsze zna­ko­micie, z...

 

VI Radomski Bieg Niepodległości – już niebawem

25 października on Aktualne, biegniepodleglosci

Jeszcze nie uci­chły echa nio­sące się po ostat­niej im­prezie or­ga­ni­zo­wanej przez Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” – Ma­ra­tonie Trzeź­wości – a już za nie­spełna trzy ty­go­dnie ko­lejne bie­gowe wy­zwanie — 6.Radomski Bieg...