Biegaj razem z nami! Przesuń swój horyzont!

Citius Altius Fortius | Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.
POLECAMY NASZE IMPREZY / INFORMACJE
AKTUALNE
 

Wspólne wyjście do Teatru w Radomiu

12 października on Aktualne

UWAGA! Or­ga­ni­zu­jemy dla członków Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! wspólny wypad do Te­atru w Ra­domiu 12 li­sto­pada wie­czorem, na sztukę „CA­BARET” Mamy do dys­po­zycji 30 bi­letów w ob­ni­żonej cenie 30zł! Chęt­nych pro­simy...

 

III Bieg Mikołajkowy

11 października on Aktualne, Bieg Mikołajkowy

ZA­PRA­SZAMY DO UDZIAŁU W II BIEGU MI­KO­ŁAJ­KOWYM! URU­CHO­MI­LIŚMY ZA­PISY! To ko­lejna im­preza z której do­chód prze­zna­czamy na cele cha­ry­ta­tywne. Ty też mo­żesz pomóc! W nie­dzielę 4 grudnia, na Placu Co­raz­ziego,...

 

Charytatywnie w Iłży.

19 września on Aktualne

Gdy o po­ranku 18. wrze­śnia wsia­dałem do auta celem do­tarcia do Iłży i wzięcia udziału w 10 km. biegu cha­ry­ta­tywnym za­da­wałem sobie py­tanie: „Po co mi to?” Czło­wieku, je­steś po­dzię­biony,...

 

Zapraszamy na Radomski Bieg Niepodległości

13 września on Aktualne, biegniepodleglosci

IV RA­DOMSKI BIEG NIE­POD­LE­GŁOŚCI — ZA­PISZ SIĘ! WEŹ UDZIAŁ! ZA­PRA­SZAMY! RÓW­NO­CZE­ŚNIE PRZY­PO­MI­NAMY, ŻE W CZWARTEK MIJA TERMIN (15 wrze­śnia) PIERW­SZEJ NAJ­NIŻ­SZEJ OPŁATY STAR­TOWEJ, która i tak nie jest zbyt wy­gó­ro­wana....

 

W ramach Grand Prix Radomia - Bieg „O szablę Rotmistrza Pileckiego”

12 września on Aktualne

Bie­giem po szablę! Bieg „O szablę Rot­mi­strza Pi­lec­kiego”, za­li­czany do cyklu Bie­go­wego Grand Prix Ra­domia, ro­ze­grany zo­stanie 18 wrze­śnia. Trasa wy­ty­czona zo­stała w Parku Leśniczówka. Rot­mistrz Pi­lecki to pa­tron Ze­społu...

 

Polecamy "Energetyczną Dychę" w Kozienicach

12 września on Aktualne

Po­le­camy… Uczniowski Klub Spor­towy OLIMP Ko­zie­nice, Ko­zie­nickie Cen­trum Re­kre­acji i Sportu i ENEA Wy­twa­rzanie sp. z o.o. ser­decznie za­pra­szają do wzięcia udziału w im­prezie bie­gowej pn. IV ENER­GE­TYCZNA DYCHA Ko­zie­nice...