class="caps">RODO

RODO

Sza­nowni Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

W związku z roz­po­czę­ciem sto­so­wania z dniem 25 maja 2018 roku roz­po­rzą­dzenia Par­la­mentu Eu­ro­pej­skiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fi­zycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w sprawie swo­bod­nego prze­pływu ta­kich da­nych i uchy­lenia Dy­rek­tywy 95/​46/​WE (dalej zwanym RODO), Sto­wa­rzy­szenie “Bie­giem Radom!” z sie­dzibą w Ra­domiu kod pocz­towy 26600, ul. Vi­teha 90 (dalej jako “Sto­wa­rzy­szenie”), in­for­muje, że od dnia 25 maja 2018 roku, będą Pani/​Panu przy­słu­gi­wały okre­ślone po­niżej prawa zwią­zane z prze­twa­rza­niem Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych przez Stowarzyszenie.

Jed­no­cze­śnie na pod­stawie art. 13 RODO in­for­mu­jemy, że od dnia 25 maja 2018 roku ak­tu­alne będą po­niższe in­for­macje i za­sady zwią­zane z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych przez Stowarzyszenie.

1. Kto jest Ad­mi­ni­stra­torem Pani/​Pana da­nych osobowych?

Ad­mi­ni­stra­torem Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych jest Sto­wa­rzy­szenie “Bie­giem Radom!” z sie­dzibą w Ra­domiu, przy ul. Vi­teha 90, 26600 Radom, wpi­sane do Re­je­stru Sto­wa­rzy­szeń ‚In­nych Or­ga­ni­zacji Spo­łecz­nych i Za­wo­do­wych, Fun­dacji Oraz Sa­mo­dziel­nych Pu­blicz­nych Za­kładów Opieki Zdro­wotnej pro­wa­dzo­nego przez Sąd Re­jo­nowy dla m.st. War­szawy w War­szawie, XIV Wy­dział Go­spo­darczy Kra­jo­wego Re­je­stru Są­do­wego pod nu­merem KRS: 0000419345; NIP: 7962959726 ;REGON:146143373

2. Osoba do kon­taktu w spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem da­nych osobowych.

Sto­wa­rzy­szenie wy­zna­czyło osobę kon­tak­tową w spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych, z którą można skon­tak­tować się pod ad­resem: biegiemradom@​wp.​pl

3. W jakim celu i na ja­kiej pod­stawie wy­ko­rzy­stu­jemy Pani/​Pana dane osobowe?

Pani/​Pana dane będą przetwarzane:

a) w celu re­ali­zacji zadań zwią­za­nych ze świad­cze­niem usług re­ali­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­szenie za­równo za Pani/​Pana zgodą – pod­stawą prawną prze­twa­rzania da­nych oso­bo­wych jest art. 6 ust. 1 a) RODO jak i na pod­stawie za­war­tych umów – pod­stawą prawną prze­twa­rzania da­nych oso­bo­wych jest art. 6 ust. 1 b) RODO;

b) dla celów wy­peł­niania obo­wiązków praw­nych cią­żą­cych na Sto­wa­rzy­szeniu na pod­stawie po­wszechnie obo­wią­zu­ją­cego prawa, w tym prze­pisów po­dat­ko­wych oraz z za­kresu ra­chun­ko­wości – pod­stawą prawną prze­twa­rzania da­nych oso­bo­wych jest art. 6 ust. 1 c) RODO;

c) dla celów ana­li­tycz­nych i sta­ty­stycz­nych – pod­stawą prawną prze­twa­rzania da­nych oso­bo­wych jest prawnie uza­sad­niony in­teres Sto­wa­rzy­szenia art. 6 ust. 1 f) RODO;

d) w celu re­ali­zacji prawnie uza­sad­nio­nego in­te­resu Sto­wa­rzy­szenia po­le­ga­ją­cego na ewen­tu­alnym usta­leniu i do­cho­dzeniu rosz­czeń lub obronie przed rosz­cze­niami – pod­stawą prawną prze­twa­rzania da­nych oso­bo­wych jest prawnie uza­sad­niony in­teres Sto­wa­rzy­szenia art. 6 ust. 1 f) RODO.

4. Komu prze­ka­zu­jemy Pani/​Pana dane osobowe?

Od­bior­cami Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych mogą być:

a) do­stawcy sys­temów in­for­ma­tycz­nych oraz usług IT;

b) pod­mioty, z któ­rymi Sto­wa­rzy­szenie współ­pra­cuje w celu wy­ko­nania umów o świad­czenie usług np. part­nerzy i współ­or­ga­ni­za­torzy imprez:

c) pod­mioty świad­czące na rzecz Sto­wa­rzy­szenia usługi księ­gowe, usługi prawne, analityczne;

c) ope­ra­torzy pocz­towi i kurierzy;

d) ope­ra­torzy sys­temów płat­ności elek­tro­nicznej oraz banki w za­kresie re­ali­zacji płatności;

e) or­gany upraw­nione do otrzy­mania Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych na pod­stawie prze­pisów prawa.

5. Czy bę­dziemy prze­ka­zywać Pani/​Pana dane oso­bowe do państw trze­cich, or­ga­ni­zacji mię­dzy­na­ro­do­wych lub poza Eu­ro­pejski Ob­szar Go­spo­darczy (EOG)?

Obecnie nie pla­nu­jemy prze­ka­zywać Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych do pań­stwa trze­ciego, or­ga­ni­zacji mię­dzy­na­ro­dowej lub poza EOG (obej­mu­jący Unię Eu­ro­pejską, Nor­wegię, Liech­ten­stein i Islandię).

6. Na jaki okres czasu zbie­ramy Pani/​Pana dane osobowe?

Pani/​Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane do czasu wy­ko­nania usług świad­czo­nych przez Sto­wa­rzy­szenie z uwzględ­nie­niem okresu trwa­łości pro­jektu oraz 3-​letniego okresu do­cho­dzenia rosz­czeń cywilnoprawnych.

7. In­for­macje o zauto­ma­ty­zo­wanym po­dej­mo­waniu de­cyzji oraz profilowaniu.

Zauto­ma­ty­zo­wanym po­dej­mo­wa­niem de­cyzji jest proces, w wy­niku któ­rego de­cyzja zo­staje wy­dana bez ludz­kiej ingerencji.

Po­dej­mo­wane przez nasze Sto­wa­rzy­szenie dzia­łania do­ty­czące prze­twa­rzania Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych nie są zauto­ma­ty­zo­wane i nie wpły­wają na Pani/​Pana sy­tu­ację, a także na po­dej­mo­wane przez Panią/​Pana decyzje.

Pro­fi­lo­wanie na­leży ro­zu­mieć jako do­wolną formę zauto­ma­ty­zo­wa­nego prze­twa­rzania da­nych oso­bo­wych, które po­lega na ich wy­ko­rzy­staniu do oceny nie­któ­rych cech osoby fi­zycznej, w szcze­gól­ności do ana­lizy lub pro­gnozy aspektów do­ty­czą­cych efektów pracy tej osoby fi­zycznej, jej sy­tu­acji eko­no­micznej, zdrowia, oso­bi­stych pre­fe­rencji, za­in­te­re­sowań, wia­ry­god­ności, za­cho­wania, lo­ka­li­zacji lub prze­miesz­czania się.

In­for­mu­jemy, że nie za­mie­rzamy pro­fi­lować Pani/​Pana da­nych osobowych.

8. Jakie dane oso­bowe na­leży nam podać?

Wa­run­kiem za­warcia ze Sto­wa­rzy­sze­niem umowy o świad­czenie usług jest po­danie nam: imienia i na­zwiska, ad­resu zamieszkania.

Na­to­miast jeśli poda nam Pani/​Pan numer te­le­fonu oraz adres poczty elek­tro­nicznej i złoży od­po­wiednią dys­po­zycję, znacznie ułatwi nam to proces komunikacji.

9. Jakie przy­słu­gują Pani/​Panu upraw­nienia w związku z prze­twa­rza­niem da­nych osobowych ?

Przy­słu­guje Pani/​Panu:

a) prawo do­stępu do swoich da­nych oraz otrzy­my­wania ich kopii.

b) prawo do spro­sto­wania (po­pra­wiania) swoich da­nych osobowych

c) prawo do usu­nięcia da­nych — je­żeli Pani/​Pana zda­niem nie ma pod­staw do tego, abyśmy prze­twa­rzali Pani/​Pana dane, może Pani/​Pan za­żądać abyśmy je usunęli.

d) ogra­ni­czenia prze­twa­rzania da­nych — może Pani/​Pan za­żądać abyśmy ogra­ni­czyli prze­twa­rzanie Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych wy­łącznie do ich prze­cho­wy­wania lub wy­ko­ny­wania uzgod­niony z Panią/​Panem zadań, je­żeli Pani/​Pana zda­niem mamy nie­pra­wi­dłowe dane lub prze­twa­rzamy je bez­pod­stawnie lub nie chce Pani/​Pan abyśmy je usu­nęli, bo będą Pani/​Panu po­trzebne do usta­lenia, do­cho­dzenia lub obrony rosz­czeń lub na czas wnie­sio­nego przez Panią/​Pana sprze­ciwu względem prze­twa­rzania danych.

e) prawo do wnie­sienia sprze­ciwu wobec prze­twa­rzania da­nych — sprzeciw z uwagi na szcze­gólne sy­tu­acje. Ma Pani/​Pan także prawo zło­żenia sprze­ciwu wobec prze­twa­rzania Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych na pod­stawie prawnie uza­sad­nio­nego in­te­resu w ce­lach in­nych, niż mar­ke­ting bez­po­średni, a także je­żeli prze­twa­rzanie jest nam nie­zbędne do wy­ko­nania za­dania re­ali­zo­wa­nego w in­te­resie pu­blicznym. Po­winna Pani/​Powinien Pan wtedy wy­kazać szcze­gólną sy­tu­ację, która Pani/​Pana zda­niem uza­sadnia za­prze­stanie przez nas prze­twa­rzania ob­ję­tego sprze­ciwem. Prze­sta­niemy wów­czas prze­twa­rzać Pani/​Pana dane w tych ce­lach, chyba, że pod­stawy prze­twa­rzania przez nas Pani/​Pana da­nych są nie­zbędne wobec Pani/​Pana praw lub też, że Pani/​Pana dane są nam nie­zbędne do usta­lenia, do­cho­dzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do prze­no­szenia da­nych — ma Pani/​Pan prawo otrzymać od nas w ustruk­tu­ry­zo­wanym, po­wszechnie uży­wanym for­macie na­da­jącym się do od­czytu ma­szy­no­wego (np. format „csv” dane oso­bowe do­ty­czące Pani/​Pana, które nam Pani/​Pan do­star­czyli na pod­stawie umowy lub zgody. Może nam Pani/​Pan także zlecić prze­słanie tych da­nych bez­po­średnio in­nemu podmiotowi.

g) prawo do wnie­sienia skargi do or­ganu nad­zor­czego — je­żeli uważa Pani/​Pan, że prze­twa­rzamy Pani/​Pana dane oso­bowe nie­zgodnie z prawem, może Pani/​Pan złożyć w tej sprawie skargę do Pre­zesa Urzędu Ochrony Da­nych Osobowych.

h) prawo do cof­nięcia zgody na prze­twa­rzanie da­nych oso­bo­wych — w każdej chwili ma Pani/​Pan prawo cofnąć swoją zgodę na prze­twa­rzanie tych da­nych oso­bo­wych, które prze­twa­rzamy na pod­stawie Pani/​Pana zgody. Cof­nięcie zgody nie bę­dzie wpływać na zgod­ność z prawem prze­twa­rzania, któ­rego do­ko­nano na pod­stawie Pani/​Pana zgody przed jej wycofaniem.

Z po­wyż­szych praw może Pani/​Pan sko­rzy­stać prze­sy­łając wniosek na po­wyższy adres ko­re­spon­den­cyjny lub na adres poczty elek­tro­nicznej: biegiemradom@​wp.​pl

10. In­for­macja o do­bro­wol­ności po­dania da­nych oso­bo­wych oraz kon­se­kwencji ich nie podania.

Po­danie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wolne, jed­nakże nie­zbędne w celu przy­jęcia w po­czet członków Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”. Kon­se­kwencją nie­podania da­nych oso­bo­wych wy­ma­ga­nych przez Sto­wa­rzy­szenie jest brak moż­li­wości przyjęcia.

Prezes Za­rządu

Ta­deusz Kraska

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom