AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
Kozienice bieg-szlakiem Zygmunta Starego  

Polecamy biegaczom – III Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego w Kozienicach

25 maja on Aktualne   Tags: , , , ,

Jesteśmy świadomi i otwarci na to, co dzieje się pod względem biegowym, nie tylko w Radomiu, ale również jego okolicach. W naszym mieście przybywa imprez biegowych, ale każdy kto zaczął startować, zaczyna odczuwać głód startów. Oto okazja, by ten głód, przynajmniej częściowo zaspokoić z początkiem czerwca. Polecamy biegaczom - III Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego w Kozienicach.

Oto najważniejsze informacje o biegu:

Start i meta zawodów usytuowane są na Ośrodku Rekreacji nad Jeziorem Kozienickim.
Rejestracja 9.30, 10.00 start. Trasa biegu prowadzi ulicami miasta (asfalt ) oraz alejkami parkowymi. Trasa będzie oznakowana co 1 km. Biegamy dwie pętle po 5 km. Wpisowe 30 zł.

A oto regulamin biegu:

Regulamin III Biegu Szlakiem Króla Zygmunta Starego

 Kozienice 08 czerwiec 2013r.

 

ORGANIZATOR
1
. Kozienickie Centrum Rekreacji i SportuII. CELE
1
. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
2.Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.

III. TERMIN I MIEJSCE

1
. Bieg odbędzie się w dniu 08 czerwiec 2013 r. w Kozienicach, na dystansie 10km.(dwie pętle po 5 km)
2. Start do biegu nastąpi o godzinie 10.00 z ul. Bohaterów Studzianek 30 ( Ośrodek Wypoczynkowy KCRiS)
3. Trasa biegu prowadzi ulicami miasta (asfalt ) oraz alejkami parkowymi. Trasa będzie oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny.
4. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
5. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Ośrodka  Wypoczynkowego KCRiS

V. Program imprezy
• 9.30 - zapisy, odbiór numerów startowych
• 10.00 -
start do biegu
• 11.15 -
rozdanie nagród, poczęstunek (grill)VI. ZASADY UCZESTNICTWA1. W biegu głównym na dystansie 10km może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 16 (ur. 1996r.).
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
3.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:

Zgłoszenie: Imię Nazwisko, wiek na adres Piotr.Lapinski@kcris.pl

uiszczenie opłaty startowej w wysokości 30 zł. do 05.06.2013

Na konto 80 1240 5862 1111 0010 3704 5738

Tytuł przelewu III Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.
4.Impreza jest ubezpieczona.
5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

6.Startujemy w siedmiu kat. Wiekowych:

  • ·         Kobiety do 30 r. ż
  • ·         Kobiety po 30 r. ż
  • ·         Mężczyźni do 20 r. ż
  • ·         Mężczyźni 21-30 r. ż
  • ·         Mężczyźni 31-40 r. ż
  • ·         Mężczyźni 41-50 r. ż
  • ·         Mężczyźni 51 +

6. Wpisowe 30 zł

IX. NAGRODY

I miejsce – nagrody rzeczowe, puchar, dyplom
II miejsce – nagrody rzeczowe, puchar, dyplom
III miejsce – nagrody rzeczowe, puchar, dyplom

 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkę z biegu.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników III Biegu Szlakiem Króla Zygmunta Starego obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
4. II Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z szatni na starcie oraz z umywalni i natrysków znajdujących się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
9. Parkingi dla samochodów znajdują się na terenie Ośrodka
10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.KCRiS.pl, www.maratonypolskie.pl
11.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
13.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
14.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
15.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Dyrektor biegu

 

 

oraz mapka biegu:

bieg Kozienice_mapa

 

Komentarze

Napisz komentarz
  • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom