AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Upalny XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI… (podsumowanie)

08 września on Aktualne, maratonradom  

Upalny XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI… (pod­su­mo­wanie)
4 wrze­śnia od­była się ko­lejna –już XI — edycja Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. XI edycja, ale jakże różna od po­przed­nich, roz­gry­wa­nych do­tych­czas wokół za­lewu Borki w Ra­domiu. Or­ga­ni­za­torzy – Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” — pod­jęli nowe wy­zwanie, ma­raton w puszczy. Biegi cros­sowe w la­sach, w te­re­nach gór­skich są ostatnio bardzo po­pu­larne, lecz ich oprawa, wy­po­sa­żenie tech­niczne by­wają z re­guły uprosz­czona w sto­sunku do biegów ulicz­nych. My wy­ty­czy­liśmy dwie — do­kładnie od­mie­rzone trasy – 10 ki­lo­me­trów i pętlę o dłu­gości 21,097 me­trów, dla ro­ze­grania pół­ma­ra­tonu i ma­ra­tonu. Każdy ki­lo­metr zo­stał w te­renie do­kładnie ozna­czony. W roz­stawie około 4 ki­lo­me­trów usy­tu­owane zo­stały punkty od­żywcze, bę­dące jed­no­cze­śnie punk­tami od­świe­żania. Or­ga­ni­zacja tych punktów sta­no­wiła nie lada wy­siłek z uwagi na trudny, miej­scami mocno piasz­czysty do­jazd. Upał jaki pa­nował w dniu roz­gry­wania im­prezy był do­sko­nałym spraw­dzianem wła­ści­wego za­opa­trzenia w wodę i na­poje ener­ge­tyczne. Nie za­brakło ich ni­komu. Nie­łatwe wie­lo­go­dzinne za­danie mieli do wy­ko­nania wo­lon­ta­riusze – nasze ro­dziny, przy­ja­ciele, stra­żacy z OSP Ja­strzębia, wo­lon­ta­riat z Gim­na­zjum w Ja­strzębi. To było w te­renie — a na miejscu rów­nież nie­łatwe za­dania, wy­ni­ka­jące głównie ze skrom­nych moż­li­wości lo­ka­lo­wych i sa­ni­tar­nych małej Pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej w Ko­złowie. Dzięki uprzej­mości Do­wódcy 42 Bazy Lot­nictwa Szkol­nego – płk dypl. pil. Jana Skow­ronia – zor­ga­ni­zo­wa­liśmy te­re­nową umy­walnię pod woj­sko­wymi na­mio­tami. Po­li­cjanci z Wy­działu Ruchu Ko­mendy Miej­skiej Po­licji w Ra­domiu, wspólnie ze stra­ża­kami z OSP Ja­strzębia sprawnie i sku­tecznie za­dbali o nasze bez­pie­czeń­stwo i po­rządek na par­kin­gach. Szereg drob­nych, ale jakże istot­nych na­szych po­trzeb po­ma­gali nam roz­wią­zywać bły­ska­wicznie i z wielkim za­an­ga­żo­wa­niem – wójt Gminy Ja­strzębia pani Elż­bieta Za­sada, prze­wod­ni­czący Rady Gminy pan Józef To­malski, dy­rek­torka szkoły w Ko­złowie wraz z na­uczy­cie­lami, pani Mał­go­rzata Zych.
Tym przy­długim wstępem chciałem przy­bliżyć trudy or­ga­ni­za­cyjne jakie na­po­tka­liśmy – ale można wiele pisać, ale tak na­prawdę to jest chyba temat na od­rębną re­lację. Jedno mogę z całą sta­now­czo­ścią stwier­dzić – warto było. Warto było po­kazać jak piękne, mimo że trudne może być bie­ganie w te­renie le­śnym, jaką ra­dość mo­gliśmy sprawić miesz­kańcom Ko­złowa, Dą­browy Ko­złow­skiej, Stoków.
Fre­kwencja, jak na de­biut miejsca i ter­minu im­prezy, mimo wielu wcze­śniej­szych obaw, była ide­alnie zgodna z na­szymi ocze­ki­wa­niami. Sku­teczne oka­zały się nasze oferty pro­mo­cyjne, oraz za­pro­szenie po raz pierwszy do wspólnej za­bawy mi­ło­śników Nordic Wal­kingu.
Wszystkie 3 dy­stanse ukoń­czyło 351 bie­gaczy, oraz grupa pie­churów z kij­kami.
Dla za­wod­ników i pie­churów przy­go­to­wa­liśmy oka­zjo­nalne me­dale, od­po­wiednio różne dla każ­dego dy­stansu, po­dobnie zróż­ni­co­wane były ko­szulki i nu­mery star­towe.
Trasa i pa­nu­jąca po­goda nie sprzy­jały uzy­ski­waniu ży­cio­wych wy­ników, te uzy­sku­jemy w bie­gach ulicz­nych.
W biegu głównym na dy­stansie ma­ra­tonu i poza na­gro­dami re­gu­la­mi­no­wymi, po­jadą z nami na wio­senny ma­raton za­gra­niczny te­go­roczni zwy­cięzcy — re­pre­zen­tu­jący Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” — Ka­ro­lina Wa­śniewska wśród ko­biet i Ma­ciej Dworak wśród męż­czyzn.
A po biegu, jak za­wsze pa­no­wała koleżeńska,niemalże ro­dzinna at­mos­fera, przy mu­zyce or­kie­stry dętej Gminy Ja­strzębia, pysznym ma­ka­ronie, chlebku ze smalcem i ogór­kami.. Wszyscy, którzy koń­czyli bieg byli nie­zwykle wy­czer­pani, lecz po ła­go­dzącym zmę­czone mię­śnie ma­sażu, jaki wy­ko­ny­wali nie­stru­dzeni wo­lon­ta­riusze z Cen­trum Kształ­cenia Za­wo­do­wego i Usta­wicz­nego w Ra­domiu, pod fa­chową opieką pani mgr Agnieszki Sajór, już po chwili uma­wiali się na ko­lejne za­wody. Takie jest to nasze bie­ganie !
XI Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości, to je­dyna w kraju roz­gry­wana na dy­stansie ma­ra­tonu im­preza z prze­sła­niem pro­pa­gu­jącym trzeźwy styl życia, który dla wielu uczest­ników sta­nowił istotny bo­dziec do usta­wienia się na linii startu i zmie­rzenia się z tym kró­lew­skim dy­stansem.
Wszystkim, którzy przy­czy­nili się do suk­cesu tej im­prezy – bie­ga­czom, ki­bicom, wo­lon­ta­riu­szom, służbom po­rząd­kowym, wła­dzom Gminy Ja­strzębia, spon­sorom, part­nerom, pa­tronom me­dialnym ser­decznie dzię­ku­jemy.
Ze spor­towym po­zdro­wie­niem – Ta­deusz Kraska, prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

11-rmt-podsumowanie

Komentarze
  • Brzytownik
    3 lata ago - Odpowiedz

    Im­preza świetnie zor­ga­ni­zo­wana, czapki z głów przed or­ga­ni­za­to­rami. Na­rze­kanie na trasę nie ma sensu, gdyż przy­je­chałem na ten ma­raton, by się zmę­czyć! Zła­małem 4 go­dziny i w 2017 roku tez się za­pi­sałem, by po­prawić wynik o… mi­nutę, jak się uda! Trzeba się mą­drze na­wodnić i wszystko jest do ogarnięcia!

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom