AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

II Bieg Tropem Wilczym — uruchomiliśmy zapisy!

14 grudnia on Aktualne, tropemwilczym  

Za­pra­szamy na ko­lejną, drugą edycję Ra­dom­skiego Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Tropem Wil­czym. Bieg od­bę­dzie się po­dobnie jak w ze­szłym roku, w Puszczy Ko­zie­nic­kiej, ze startem w Ko­złowie. Uru­cho­mi­liśmy za­pisy, za­chę­camy by zrobić to od razu, ilość pa­kietów ogra­ni­czona! (prze­wi­dziano 250 pa­kietów, po­wyżej tej liczby za­pi­sanie jest moż­liwe, ale bez pakietu)

UWAGA! Na na­szym naj­bliż­szym spo­tkaniu 18 grudnia, na tre­ningu „opłat­kowym” bę­dzie można nabyć ka­len­darze na 2017 rok (po­dobne jak w ze­szłym roku) w cenie 8zł. Zapraszamy!

ZA­PISY

RE­GU­LAMIN

Or­ga­ni­zator– Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” — Fun­dacja Wol­ność i Demokracja

I. CEL ZAWODÓW

1. Od­danie hołdu żoł­nie­rzom pol­skiego pod­ziemia an­ty­ko­mu­ni­stycz­nego i an­ty­so­wiec­kiego dzia­ła­ją­cego w la­tach 19441963 w ob­rębie przed­wo­jen­nych granic RP oraz po­pu­la­ry­zacja wiedzy na ten temat.

2. Upo­wszech­nianie bie­gania jako naj­prost­szej formy ruchu.

3. Pro­mocja ak­tyw­ności fi­zycznej i zdro­wego stylu życia.

4.Promocja piękna Puszczy Kozienickiej

II. TERMIN, MIEJSCE I GO­DZINY STARTU
1. Bieg od­bę­dzie się w dniu 26 lu­tego 2017 r. w Ko­złowie – Puszcza Kozienicka.

2. Start biegu 1963m — 12:00
10 km — 12:30

III . TRASA, DY­STANS
1. Bieg od­bę­dzie się w Puszczy Ko­zie­nic­kiej – Kozłów.

2. Bieg na dy­stansie 1963 me­trów i 10 km

3. Trasa biegu – leśne drogi grun­towe, asfalt.

4. Limit czasu na po­ko­nanie dy­stansu 10km wy­nosi 90 minut.

IV. ZGŁO­SZENIA
1. Zgło­szeń można do­ko­nywać do dnia 23 lu­tego drogą elek­tro­niczną na stro­nach in­ter­ne­to­wych – www​.bie​giem​radom​.pl , www​.spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​r​a​c​e​s​/​s​e​a​r​c​h​/​m​a​z​o​w​i​eckie . Za kom­pletne zgło­szenie elek­tro­niczne uważa się dzień w którym opłata star­towa wpłynie na k-​to Organizatora.

2. Zgło­szenia w biurze za­wodów — w dniu 26 lu­tego w go­dzi­nach pracy biura za­wodów, zgodnie z roz­działem VII ni­niej­szego regulaminu.

Kon­takt — biegiemradom@​wp.​pl , tel. 504 574 021

V. UCZEST­NICTWO
1. Wszyscy za­wod­nicy od­bie­ra­jący numer star­towy są zo­bo­wią­zani do zło­żenia de­kla­racji uczest­nictwa w biurze zawodów.

2. Pod­pi­sując de­kla­rację uczest­nictwa Uczestnik za­świadcza, że stan jego zdrowia umoż­liwia mu udział w za­wo­dach oraz, że bierze udział w za­wo­dach na własną odpowiedzialność.

3. Za osoby nie­peł­no­letnie oświad­czenie pod­pi­sują ro­dzice lub opie­ku­nowie prawni.

4. Or­ga­ni­zator dys­po­nuje 250 pa­kie­tami star­to­wymi, które otrzy­mają za­wod­nicy wg. ko­lej­ności zgło­szeń do biegu na dy­stansie 10 km. Nie za­pewnia się , za­mó­wio­nego roz­miaru ko­szulki. Pa­kiety będą wy­da­wane w biurze zawodów.

5. Za­wod­nicy którzy otrzy­mali od or­ga­ni­za­tora oko­licz­no­ściową ko­szulkę są zo­bo­wią­zani w niej wy­star­tować w biegu.

6. Pod­czas biegu wszyscy za­wod­nicy muszą mieć nu­mery star­towe przy­mo­co­wane do przed­niej części ko­szulki startowej.

7. W biegu na dy­stansie 1963 m nie wpro­wadza się li­mitu wieku i li­mitu uczestników.

8. W biegu na dy­stansie 10 km mogą wy­star­tować osoby które ukoń­czyły 16 rok życia.

VI. OPŁATY
1. Opłata star­towa w sys­temie e-​przelew za udział w biegu wy­nosi:
– do 23 lu­tego, lub do wy­czer­pania li­mitu 250 kom­plet­nych zgło­szeń –30 zł (opcja z pa­kietem star­towym z uwagą jak w p.V.4)

- do 23 lu­tego, po wy­czer­paniu li­mitu 250 kom­plet­nych zgło­szeń – 30 zł (opcja bez pa­kietu startowego)

- do 23 lu­tego — człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” – 15 zł (bez względu na opcję – z pa­kietem, lub bez pa­kietu star­to­wego – po wy­czer­paniu li­mitu 250 zgłoszeń)

Opłata w biurze za­wodów w dniu startu – 30 zł dla obu opcji ( z pa­kietem , lub bez pa­kietu star­to­wego – po wy­czer­paniu li­mitu 250 zgłoszeń)

2. Bieg na dy­stansie 1963 m — bezpłatny

3. Opłata raz uisz­czona nie pod­lega zwrotowi.

4. Opła­cenie star­to­wego oraz po­branie nu­meru wiąże się z ak­cep­tacją ni­niej­szego Re­gu­la­minu.
VII. BIURO ZA­WODÓW
1. Biuro za­wodów mie­ścić się bę­dzie w Pu­blicznej Szkole Pod­sta­wowej w Ko­złowie i czynne bę­dzie w dniu 26 lu­tego w go­dzi­nach 9.0011:30

VIII. OCHRONA DA­NYCH OSO­BO­WYCH
1. Dane oso­bowe uczest­ników biegów będą prze­twa­rzane w ce­lach prze­pro­wa­dzenia im­prezy.
2. Dane oso­bowe uczest­ników biegów będą wy­ko­rzy­sty­wane zgodnie z wa­run­kami okre­ślo­nymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da­nych oso­bo­wych (tekst jed­no­lity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Ad­mi­ni­stra­torem da­nych oso­bo­wych jest Or­ga­ni­zator.
3. Prze­twa­rzanie da­nych, o któ­rych mowa w ustępie 1 ni­niej­szego pa­ra­grafu, w związku z udziałem w za­wo­dach obej­muje także pu­bli­kację imienia i na­zwiska uczest­nika wraz z ro­kiem uro­dzenia i z nazwą miej­sco­wości, w której za­miesz­kuje — w każdy sposób, w jaki pu­bli­ko­wany lub roz­po­wszech­niany bę­dzie pro­jekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich da­nych oso­bo­wych oraz ich po­pra­wiania.
5. Po­danie da­nych oso­bo­wych oraz wy­ra­żenie zgody na ich prze­twa­rzanie jest do­bro­wolne, lecz ich nie­podanie lub brak zgody na ich prze­twa­rzanie unie­moż­liwia udział w zawodach.

IX. KLA­SY­FI­KACJA

1.Ze względu na ho­no­rowy cha­rakter biegu na 1963m nie bę­dzie pro­wa­dzo­nego ran­kingu za­wod­ników, or­ga­ni­zator do­puszcza jednak po­miar czasu za­wod­ników i umiesz­czenie wy­ników w ko­mu­ni­kacie końcowym.

2.Bieg na dyst. 10 km

– kat. ge­ne­ralna ko­biet i mężczyzn.

– kat. męż­czyzn: M18,M30,M40,M50,M60,M70

– kat. ko­biet: K18,K30,K40,K50,K60,K70

– kat. naj­starszy i naj­starsza uczest­niczka biegu

X. NA­GRODY – Bieg 10 km.

1. Pierw­szych 250 za­wod­ników na mecie otrzyma pa­miąt­kowy medal biegu.

2. Kat. gen. — ko­biety i męż­czyźni – I-​III miejsce – puchary.

3. Kat. wie­kowe – I miejsca — puchary.

4. Naj­starszy i naj­starsza uczest­niczka biegu otrzyma pa­miąt­kowy puchar.

XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Kon­takt do organizatora :

Mi­chał Ko­wal­czyk 510 958 332 ; email: kontakt@​biegoholik.​pl

Ta­deusz Kraska 504574021 ; e-​mail: maratonczyk49​@​wp.​pl

2. Or­ga­ni­zator za­pewnia Uczest­nikom opiekę me­dyczną na czas trwania zawodów.

3. Or­ga­ni­zator nie po­nosi od­po­wie­dzial­ności w związku z obec­no­ścią lub uczest­nic­twem Uczest­nika w imprezie.

4. Za­wody od­będą się bez względu na pogodę

5. Koszty zwią­zane z or­ga­ni­zacją za­wodów po­krywa Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom!.

6. We wszyst­kich spra­wach nie­uję­tych Re­gu­la­minem de­cy­duje Or­ga­ni­zator Biegu, któ­remu przy­słu­guje wią­żąca i osta­teczna in­ter­pre­tacja Regulaminu.

PA­TRONAT MEDIALNY

Te­le­wizja Dami; Ze­brra TV, Radio Plus; Radio Re­kord; Radio Eska, Radio Ma­zowsze, Echo Dnia; Ga­zeta Wy­borcza, Teraz Radom ; Ra​dom​Sport​.pl: Spor​tradom​.pl ; ra​dom24​.pl ; co​za​dzien​.pl

Komentarze

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom