AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Sylwetki Członków Stowarzyszenia Biegiem Radom!

07 sierpnia on Aktualne, Bez kategorii  

Nasze Sto­wa­rzy­szenie ma już 6 lat i coraz więcej członków. W związku z tym chcie­li­byśmy za­pre­zen­tować syl­wetki osób two­rzą­cych sto­wa­rzy­szenie na na­szej stronie in­ter­ne­towej. Dla­tego pro­simy wszyst­kich członków Sto­wa­rzy­szenia o wy­peł­nienie for­mu­larza znaj­du­ją­cego się pod lin­kiem:
https://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​V​q​z​s​U​4​e​N​w​R​X​k​IxM53
Pro­simy o po­danie swoich wy­ników na po­szcze­gól­nych dy­stan­sach oraz na­pi­sanie kilku zdań o sobie – in­for­macje te będą prze­no­szone na naszą stronę in­ter­ne­tową bie​giem​radom​.pl, aby każdy mógł nas poznać.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom