AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Ryga za nami, a co na jesień? Zapraszamy do Kiszyniowa i Werony.

28 maja on Aktualne, wyjazdy  

Czas mknie nie­ubła­ganie. Ledwo wró­ci­liśmy z Rygi – czas na pro­po­zycję jesienną.

Ki­szy­niów – 29 wrze­śnia – chęt­nych nie­wielu (kil­ka­na­ście osób).
Pro­po­zycja: in­dy­wi­du­alna im­preza ze wspar­ciem na miejscu ko­legi ks.A.Chruślaka. Każdy ku­puje bilet lot­niczy (jed­na­kowe ter­miny lotu) i do­ko­nuje zgło­szenia do biegu.
Artur or­ga­ni­zuje — za­kwa­te­ro­wanie, trans­port i pro­gram po­bytu.
Orien­ta­cyjny koszt w wa­riancie: sa­molot LOT (so­bota – po­nie­działek), hotel, trans­port na miejscu, obia­do­ko­lacje, śnia­dania — 900zł + opłata star­towa.
Pro­po­zycja – ku­pu­jemy bi­lety (ła­piemy okazje!), zgła­szamy się do biegu i da­jemy info na biegiemradom@​wp.​pl.
Po ze­braniu grupy (termin – do końca czerwca) listę prze­ka­zu­jemy Ar­tu­rowi i wów­czas zo­staną okre­ślone szcze­góły kon­taktu i po­bytu.
Ve­rona – 17 li­sto­pada (nie­dziela) – ma­raton, pół­ma­raton, 10km.
Pro­po­zycja – wy­jazd: czwartek wie­czorem – ca­ło­nocna po­dróż
Piątek: zwie­dzanie We­necji – nocleg
So­bota – wy­jazd do We­rony – za­kwa­te­ro­wanie i zwie­dzanie We­rony
Nie­dziela – start, krótki spacer i obiad, po­wrót
Po­wrót – po­nie­działek ok.g. 6-​tej rano (ca­ło­nocna podróż).

Na­leży zwrócić uwagę na wło­skie wy­ma­gania zdro­wotne i wy­so­kość opłaty star­towej za­leżną od ilości zgło­szeń – ak­tu­alnie ma­raton to 35Eu.
Szcze­góły na — ve​ro​na​ma​ra​thon​.it

Zgło­szenia do dnia 21 czerwca – tylko ma­ilowo na: biegiemradom@​wp.​pl.

UWAGA! zgło­szenia wy­ko­nane po­przez: sms-​y, te­le­fony, mes­sen­gery… nie będą brane pod uwagę.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom