AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

XIV Radomski Maraton Trzeźwości — 70-​TADKA

11 października on Aktualne, Bez kategorii, maratonradom  

Za­le­dwie kilka dni dzieli nas od waż­nego wy­da­rzenia bie­go­wego, jakim jest Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości. Te­go­roczna 14-​ta już edycja ma cha­rakter wy­jąt­kowy, al­bo­wiem termin tego wy­da­rzenia wy­pada do­kładnie w dniu moich 70-​tych uro­dzin! Stąd w na­zwie im­prezy do­dany zo­stał człon — 70-​tka Tadka, a w pro­gramie biegów zna­lazł się ul­tra­ma­raton na dy­stansie 70-​kilometrów. Ul­tra­ma­raton z nie­wy­gó­ro­wanym li­mitem cza­sowym wy­no­szącym 10 go­dzin, z opcją ewen­tu­al­nego jego skró­cenia do 50 ki­lo­me­trów po­zwala podjąć próbę zo­stania ul­tra­ma­ra­toń­czy­kiem prak­tycznie każ­demu. A gdzie spró­bować, jak nie u siebie na pięknej pusz­czań­skiej trasie? Bieg ro­ze­grany zo­stanie jako Mi­strzo­stwa Ziemi Ra­dom­skiej w Ul­tra­ma­ra­tonie z ho­no­rowym pa­tro­natem pre­zy­denta miasta Ra­domia — Ra­do­sława Wit­kow­skiego. Za­po­wiada się bardzo silna stawka tego biegu. Już dzi­siaj wi­dzimy na li­ście star­towej takie znane na­zwiska ul­tra­ma­ra­toń­skie jak — Paweł Żuk, Grze­gorz Bać­maga, An­drzej Myrta, Ta­deusz Ruta czy de­biu­tantka na dy­stansie ultra — Ka­ro­lina Wa­śniewska, czo­łowa polska ma­ra­tonka. Po­zo­stałe dy­stanse, które mamy w pro­gramie to oczy­wi­ście ma­raton oraz krótsze — pół­ma­raton i Leśna Dy­szka. Li­mity cza­sowe lub ich brak (pół­ma­raton, Leśna Dy­szka) po­winny sta­nowić za­chętę nawet dla dłuż­szego spa­ceru w pięk­nych pod­ra­dom­skich la­sach. Warto wspo­mnieć, że na dy­stansie 10-​kilometrowym awi­zuje swój udział je­dyna polska mi­strzyni świata w ma­ra­tonie — Wanda Panfil. Swój udział można zgłosić elek­tro­nicznie do dnia 15.10 na stronie bie​giem​radom​.pl lub w dniu 19.10 w biurze za­wodów miesz­czącym się przy ul. Trau­gutta 4648.

Za­pra­szamy więc w nie­dzielę 20 paź­dzier­nika do Le­śnego Ośrodka Edu­ka­cyj­nego — Siczki 1A — uwaga to jest nowy adres! (do­tych­cza­sowy — Je­dlnia Let­nisko Płu­żań­skiego 30). Za­pra­szamy za­równo do udziału, jak rów­nież do ki­bi­co­wania. Na­to­miast od go­dziny 17-​tej za­pra­szam na spo­tkanie z ju­bi­latem, przy torcie i do­brej muzie.

Or­ga­ni­za­torem XIV Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości jest we współ­pracy z Nad­le­śnic­twem Radom — Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”

Z po­wa­ża­niem — Ta­deusz Kraska

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom