AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

BIEGOWY OPŁATEK WIGILIJNY – niedziela 22 grudnia 2019

12 grudnia on Aktualne  

Tra­dy­cyjnie za­pra­szamy wszyst­kich mi­ło­śników bie­gania do udziału we wspólnym bie­gowym opłatku. Spo­ty­kamy się 22 grudnia na obiekcie kortów te­ni­so­wych MOSiR-​u przy ul. Bul­wa­rowej, skąd o godz. 07:00 wy­ru­szymy tempem ko­le­żeń­skim na ścieżkę wokół „za­lewu” Borki. Po­bie­gamy razem do 8:30. Oczy­wi­ście nie za­po­mi­namy o cza­pach Mi­ko­ła­jo­wych.
W bu­dynku przy kor­tach mo­żemy sko­rzy­stać z szatni i umy­walni.
Po tre­ningu od go­dziny 9:00 roz­pocz­niemy naszą bie­gową Wi­gilię.
Po­ła­miemy się opłat­kiem, bę­dzie nieco wi­gi­lij­nych po­traw, wy­słu­chamy paru kolęd i z pew­no­ścią włą­czymy się do wspól­nego ko­lę­do­wania.
I jak zawsze….złożymy sobie ży­czenia, po­dzię­ku­jemy, po­wspo­mi­namy, po­chwa­limy, po­na­rze­kamy (- ach gdyby nie te kon­tuzje..) po­dzie­limy się pla­nami, ma­rze­niami na ko­lejny rok…
Mamy na­dzieję, że jak co roku, zjawią się na bie­gowym opłatku wło­darze na­szego miasta, lo­kalne media, nasi przy­ja­ciele, sym­pa­tycy, spon­sorzy, part­nerzy, rodziny.

W imieniu Za­rządu Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” –
SER­DECZNIE ZA­PRA­SZAMTa­deusz Kraska – Prezes.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom