AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

7 dni do zamknięcia zapisu „Tropem Wilczym”

19 lutego on Aktualne  
TROPEM WIL­CZYM — Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wyklętych
Jeszcze tylko przez ty­dzień moż­liwe bę­dzie do­ko­nanie zgło­szenia elek­tro­nicz­nego do biegu głów­nego na dy­stansie 10km. Zgło­szenie elek­tro­niczne to — gwa­rancja udziału, niższa opłata star­towa, imienny numer star­towy, szybka i prosta we­ry­fi­kacja w biurze zawodów.
A warto, poza samym udziałem w biegu — wy­go­spo­da­rować sobie trochę czasu, aby móc obej­rzeć po­kazy ra­tow­nictwa mło­dych druhów stra­żac­kich z OSP Ja­strzębia, pre­zen­tację żoł­nier­skich umie­jęt­ności WOT, pre­zen­tację oręża woj­sko­wego Ko­zie­nic­kiej Grupy Re­kon­strukcji Hi­sto­rycznej, czy wreszcie po­czuć klimat tam­tych czasów słu­chając ze­społu KNS.
Chętni — a tacy z pew­no­ścią się znajdą — mogą pół go­dziny przed bie­giem głównym wy­star­tować na sym­bo­licznym dy­stansie 1963m.
Wspólna or­ga­ni­zacja biegu z Gminą Ja­strzębia gwa­ran­tuje zde­cy­do­wanie wyższą fre­kwencję, głównie na krót­szym dy­stansie spo­dzie­wany jest udział ok.250 za­wod­ników. Dla tego biegu — bez opłaty star­towej i li­mitu wie­ko­wego — prze­wi­dziano rów­nież me­dale, oraz pu­chary dla 3 naj­lep­szych ko­biet i mężczyzn.
Bieg na dy­stansie 10km, to leśna trasa cros­sowa z jednym wznie­sie­niem na trasie. Bieg roz­po­czyna się 2 ki­lo­me­trowym as­fal­towym od­cin­kiem, a dalej to znane z tre­ningów te­reny puszczy kozienickiej.
Na trasie poza dru­hami OSP gminy Ja­strzębia, ki­bi­cować i za­bez­pie­czać trasę będą wo­lon­ta­riusze ze szkół w Ja­strzębi, Ko­złowa i Le­siowa. Mło­dzież z Ko­złowa ob­słu­giwać bę­dzie rów­nież stolik z na­po­jami, który bę­dzie usta­wiony na drodze kró­lew­skiej obok przy­drożnej figurki.
Po biegu za­wod­ników po­czę­stu­jemy go­rącym po­sił­kiem, oraz herbatką.
Dla nie­zmo­to­ry­zo­wa­nych za­wod­ników i ki­biców, w nie­dzielę o go­dzinie 12.00 z placu przy dworcu PKP od­je­dzie spe­cjalny au­tokar, na­to­miast o g.12.10 od­je­dzie z par­kingu przy Urzę­dzie Skar­bowym na ul.Zbrowskiego 106.
Pla­no­wany od­jazd do Ra­domia ok.g.16-tej. Prze­jazd oczy­wi­ście jest bezpłatny.
Pa­tro­nami te­go­rocznej edycji są — sta­rosta ra­domski — Wal­demar Trelka i wójt Ja­strzębi — Woj­ciech Ćwierz.
Im­prezę or­ga­ni­zują wspólnie — Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” i Gmina Jastrzębia.
Ser­decznie zapraszamy!
Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom