AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

XIII Radomski Maraton Trzeźwości — start zapisów

29 stycznia on Aktualne, maratonradom  

Ko­lejne za­pisy zo­stały uru­cho­mione. Tym razem za­pra­szamy na XIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości, który w tym roku od­bę­dzie się 14-​go paź­dzier­nika. Termin je­sienny – bę­dzie można po­dzi­wiać ko­lory pol­skiej złotej je­sieni w pięk­nych za­kąt­kach Puszczy Ko­zie­nic­kiej. Do wy­boru tra­dy­cyjnie jeden z trzech dy­stansów: ma­raton, pół­ma­raton oraz 10 km.

ZA­PISYXIII RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI
RE­GU­LAMINXIII RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹWOŚCI

Komentarze
  • Sowa
    2 lata ago - Odpowiedz

    Wy­bieram bieg na 10 km

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom