AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Bieg Konstytucji 3-​Maja – strzał w „10

26 kwietnia on Aktualne, biegkonstytucji  

Ob­ser­wując listę zgło­szeń do te­go­rocznej edycji Biegu Kon­sty­tucji 3-​Maja można stwier­dzić, że wpro­wa­dzenie przez or­ga­ni­za­tora im­prezy dru­giego dy­stansu – 10 ki­lo­me­trów – oka­zało się przy­sło­wiowym strzałem w dziesiątkę.

Już obecnie mamy blisko 350 zgło­szeń do biegów na dy­stan­sach 5 i 10 ki­lo­me­trów, z tej liczby dwu­krotnie więcej osób za­de­kla­ro­wało start na dłuż­szym z dy­stansów. Warto przy­po­mnieć, że ubie­gło­roczne za­wody ukoń­czyło 231 osób.

Bieg Kon­sty­tucji 3-​Maja roz­po­czyna nowy cykl ra­dom­skich biegów or­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” – De­ca­thlon Cup – Tryptyk Radomski.

Kla­sy­fi­kacja tryp­tyku obej­muje – Bieg Kon­sty­tucji 3-​Maja, Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 i Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości i od­po­wiednio na­ra­sta­jące dy­stanse – 10km, pół­ma­raton, ma­raton. Koń­cowy wynik sta­nowić bę­dzie suma czasów uzy­ska­nych w tych bie­gach i co naj­waż­niejsze — czasy będą prze­li­czane z za­sto­so­wa­niem mnoż­ników uwzględ­nia­ją­cych wiek i płeć za­wod­nika! W ten sposób stwa­rzamy równe szanse na koń­cowy sukces dla wszyst­kich uczest­ników tej ry­wa­li­zacji. Głównym spon­sorem Tryp­tyku zo­stał sklep spor­towy De­ca­thlon – nasz nowy partner.

A jeśli już o part­ne­rach mowa, to w naj­bliż­szej ma­jowej im­prezie poza wspo­mnianym De­ca­th­lonem, do na­szych sta­łych part­nerów – firmy Zbyszko i Fit­ness Pla­ti­nium, do­łączy Park Tram­polin Jump World.

W pro­gramie za­wodów mamy rów­nież bo­gaty ze­staw biegów dla dzieci i mło­dzieży, któ­rych udział jak zwykle jest bez­płatny. Przy­go­to­wa­liśmy szereg atrakcji i nie­spo­dzianek dla naj­młod­szych uczest­ników imprezy.

Start i meta wszyst­kich biegów będą miały miejsce na sta­dionie MOSiR-​u – współ­or­ga­ni­za­tora za­wodów. Bieg główny wy­star­tuje o go­dzinie 10.00, na­to­miast biegi dzieci i mło­dzieży roz­poczną się o go­dzinie 12.00. Zgło­szenia elek­tro­niczne do dnia 27.04.2018 r. (piątek) oraz w biurze za­wodów (hala MOSiR-​u) w dniach 02.05.2018 w godz. 18.0020.00 oraz 03.05.2018 r. od godz.08.00.

Bieg Kon­sty­tucji 3-​Maja objął swoim pa­tro­natem pre­zy­dent miasta Ra­domia – Ra­do­sław Witkowski.

Więcej in­for­macji, re­gu­lamin za­wodów, za­pisy elek­tro­niczne – to wszystko znaj­dziecie na stronie or­ga­ni­za­tora Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” – www​.bie​giem​radom​.pl oraz na­szym pro­filu na FB — www​.fa​ce​book​.com/​B​i​e​g​i​e​m​R​adom/

Ser­decznie zapraszamy!

Komentarze

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom