AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Dodatkowa pula zgłoszeń na VI Radomski Bieg Niepodległości

06 listopada on Aktualne, biegniepodleglosci  

Z uwagi na ma­sowe zgło­szenia w ostat­nich dniach, po­sta­no­wi­liśmy zwięk­szyć pulę zgło­szeń VI Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości do 580 osób.
Pa­mię­tajcie — zgło­szenie jest za­koń­czone z chwilą otrzy­mania i za­księ­go­wania środków na k-​cie or­ga­ni­za­tora za­pisów. Za­pisy on­line do­stępne do czwartku (8.11) tu: ZA­PISY ON­LINE
Za­pisy w biurze za­wodów (pod wa­run­kiem, że limit nie zo­stanie wy­czer­pany):
piątek (9.11)1820 Lokal SBR! ul. Trau­gutta 4648
so­bota (10.11)1015 Lokal SBR! ul. Trau­gutta 4648
nie­dziela (11.11)8:3010:30 Hala MOSiR
Nie­stety dla zgło­szo­nych od 501 wzwyż — nie gwa­ran­tu­jemy kom­plet­nego pa­kietu star­to­wego.
Nie by­łoby to moż­liwe, gdyby nie nasi part­nerzy. Tym razem wspie­rają nas — Huta Szkła — Trend­Glass, Ma­sarnia — Janhas, Pro­du­cent Na­pojów — Zbyszko, Market Spor­towy — De­ca­thlon, Fitnes i Krę­gielnia — Pla­ti­nium, Trans­port– Ra­tow­nictwo Me­dyczne — Del­tamed.
Im­preza uzy­skała wsparcie fi­nan­sowe Gminy Miasta Ra­domia, a współ­or­ga­ni­za­torem — VI Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości jest MOSiR Radom.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom