AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Podsumowanie IV Biegu Tropem Wilczym

05 marca on Aktualne, tropemwilczym  

Ko­lejny bieg Tropem Wil­czym już za nami. Piękna po­goda, niby jeszcze zi­mowa, ale już jakby de­li­katnie wio­senna spra­wiła, że w nie­dzielne przed­po­łu­dnie na te­renie Le­śnego Ośrodka Edu­ka­cyj­nego w Je­dlni Let­nisku po­ja­wili się nie tylko bie­gacze, ale rów­nież ki­bice. Do wy­boru w tym dniu były dwa biegi: sym­bo­liczny na dy­stansie 1963 me­trów dla uczczenia pa­mięci o Żoł­nier­zach Wy­klę­tych, z któ­rych ostatni zo­stał za­strze­lony wła­śnie w 1963 roku oraz bieg Tropem Wil­czym na dy­stansie 10 km. O go­dzinie 12:30 przed głównym bie­giem za­wod­nicy od­śpie­wali Hymn Polski, a po nim wy­biegli na trasę, na której mieli do po­ko­nania między in­nymi słynną Wielką Górę. W krót­szym biegu wzięło udział 117 osób. Na­to­miast bieg 10 km ukoń­czyło 357 za­wod­ników, czyli o 50 osób więcej niż w roku ubiegłym.

Naj­szybszy w tym dniu okazał się Czar­necki Kamil, który po­konał tę nie­łatwą trasę w czasie 37:02. Tuż za nim na mecie za­mel­dował się Osiński Rafał z czasem 37:05, a na trzecim miejscu bieg ukoń­czył Le­wocha Rafał, który uzy­skał czas 37:22. Wśród ko­biet naj­szybsze oka­zały się Płatos Ewe­lina – 47:23, Minda Ewa – 47:36 oraz Brogowicz-​Stępniewska Agnieszka – 48:20.

Ten bieg to za­sługa wielu osób, ale wszyst­kich trudno tutaj wy­mienić. Dla­tego ślemy ser­deczne po­dzię­ko­wania wszystkim, a w szcze­gól­ności:
– Nad­le­śnictwu Radom i Le­śnemu Ośrod­kowi Edu­ka­cyj­nemu w Je­dlni Let­nisku, które re­pre­zen­tował Pan Hu­bert Ogar
– Firmie Del­tamed Ra­tow­nictwo Me­dyczne oraz Wod­nemu Ochot­ni­czemu Po­go­towiu Ra­tun­ko­wemu za me­dyczne za­bez­pie­czenie trasy
– Panu Ar­ka­diu­szowi Gra­dow­skiemu z ekipą za za­bez­pie­czanie trasy qu­adami
– wszystkim wo­lon­ta­riu­szom, a szcze­gólnie tym z PSP 34 z nie­za­wodną Panią Jo­anną Ka­li­szewską
– wszystkim uczest­nikom za stwo­rzenie wspa­niałej atmosfery

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom