AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Biegniemy dla Zosi

01 kwietnia on Aktualne, Bez kategorii, imprezy  

Or­ga­ni­zu­jemy ko­lejny bieg cha­ry­ta­tywny. Tym razem po­bie­gniemy dla Zosi — małej ra­do­mianki, której leu­ko­dy­strofia za­brała spraw­ność. Ro­dzice na różne spo­soby walczą o po­wrót Zosi do pełnej spraw­ności, ale do tego po­trzebna jest kosz­towna re­ha­bi­li­tacja. Dla­tego po­sta­no­wi­liśmy włą­czyć się w tą zbiórkę — wie­rzymy, że z Waszą po­mocą Zosia wróci do pełni sił i też kiedyś wy­star­tuje w jednym z na­szych biegów.
Już od dziś mo­żecie za­pi­sywać się na Bieg dla Zosi na sym­bo­licznym dy­stansie 3 km, który od­bę­dzie się 3 maja — przy okazji V Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja. Za­pra­szamy całe ro­dziny z dziećmi, bo dla naj­młod­szych rów­nież w tym dniu będą biegi. Nie­wielkie opłaty z biegów dzieci także za­silą cha­ry­ta­tywną zbiórkę na le­czenie Zosi. Fun­da­torem ko­szulek na biegi dzieci jest re­stau­racja Wi­no­wajcy.
O ko­lej­nych nie­spo­dzian­kach (a ta­kich na pewno nie za­braknie) zwią­za­nych z Bie­giem dla Zosi, bę­dziemy in­for­mować Was na bieżąco.

Za­pisy: Bieg dla Zosi

Re­gu­lamin Biegu dla Zosi

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom