AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Wyniki Tryptyku Radomskiego

24 listopada on Aktualne, Wyniki  
Kamil Wal­czyk zwy­cięzcą Tryp­tyku Ra­dom­skiego! Dla nie­wta­jem­ni­czo­nych przy­po­mi­namy, że Tryptyk Ra­domski to cykl 3 biegów: Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja — 10 km, Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca oraz Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości. Wszystkie 3 biegi Tryp­tyku udało się ukoń­czyć 39 śmiałkom 😀 Spo­śród ko­biet naj­szybsza była Ka­ro­lina Waśniewska.
Na­grody dla naj­lep­szych zo­staną wrę­czone 8 grudnia pod­czas Biegu Mikołajkowego 🙂
Wy­niki są nie­ofi­cjalne, po­nieważ kla­sy­fi­kacja zo­stała przy­go­to­wana zbiorczo z 3 im­prez, czyli z 3 zgło­szeń (jeśli ktoś np. ina­czej wpisał na­zwisko — jeden człon za­miast dwóch jak w in­nych zgło­sze­niach, to mógł zo­stać przez przy­padek po­mi­nięty w klasyfikacji).

Tryptyk Ra­domski 2019 — Kla­sy­fi­kacja po 3 bie­gach — Wynik Tryp­tyku Radomskiego

Tryptyk Ra­domski 2019 — Kla­sy­fi­kacja bez­względna MA­RATON TRZEŹWOŚCI

44096835_1914259412027837_3055032378201210880_o

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom