AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Bieg Mikołajkowy — impreza niezwykła

25 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy  

Zbli­ża­jąca się wiel­kimi kro­kami nasza ostatnia te­go­roczna im­preza bie­gowa za­po­wiada się nie­zwykle atrak­cyjnie.
Szcze­gólnie za­do­wo­leni po­winni być naj­młodsi uczest­nicy Mi­ko­łaj­ko­wych Biegów. Mamy bo­wiem dla nich piękne oko­licz­no­ściowe ko­szulki i me­dale. Mamy rów­nież in­for­mację, że na mecie z worem pełnym pre­zentów bę­dzie ocze­kiwał na dzieci — Święty Mi­kołaj.
Ro­ze­gramy osiem biegów dla dzieci i mło­dzieży (4 biegi dziew­cząt i 4 biegi chłopców). Zdo­bywcy pierw­szych trzech miejsc w każdym z biegów otrzy­mają pu­chary i na­grody rze­czowe.
Dla do­ro­słych mamy do po­ko­nania dy­stans 5 ki­lo­me­trów – od­po­wiedni na za­koń­czenie se­zonu.
Krótki dy­stans po­zwoli na dłuższe po­se­zo­nowe po­ga­duchy, pod­su­mo­wania, plany, po­na­rze­kanie — na kon­tuzje, na or­ga­ni­za­torów…
Pod­su­mu­jemy i na­gro­dzimy naj­lep­szych skla­sy­fi­ko­wa­nych w Tryptyku.

Nie­mniej ważnym od spor­towej części na­szego wy­da­rzenia, bę­dzie tra­dy­cyjnie już akcja cha­ry­ta­tywna — Bie­gacze i Bie­gaczki dla Szla­chetnej Paczki. W tym roku po­sta­ramy się pomóc Pani Marii – sa­motnej, scho­ro­wanej, znaj­du­jącej się w trudnej sy­tu­acji ży­ciowej i ma­te­rialnej star­szej Pani.
Je­steśmy prze­ko­nani, że po­dobnie jak w la­tach ubie­głych nie za­wie­dziecie!
O samej akcji cha­ry­ta­tywnej pi­szemy w osobnej in­for­macji.
Po biegu za­pra­szamy wszyst­kich uczest­ników, jak rów­nież ki­biców oraz dar­czyńców na wspól­nego grilla i go­rącą her­batkę.
A więc do zo­ba­czenia w ośrodku MOSiR Borki w nie­dzielę 8 grudnia.
Dzieci roz­po­czy­nają swoje biegi o g.11.00, na­to­miast bieg główny – 5km – wy­star­tuje o g.12.00.

Za­pisy do biegu głów­nego 5 km do­stępne są on­line do 5.12.2019: https://​bit​.ly/​35​w0Nif
Za­pisy do biegów dzieci w biurze za­wodów
Re­gu­lamin biegu: https://​bit​.ly/​2​q​HegVP

Or­ga­ni­za­to­rami im­prezy są: Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” i MOSiR Radom. Pa­tronat ho­no­rowy spra­wuje — Pre­zy­dent Miasta Ra­domia – Ra­do­sław Wit­kowski.
W imieniu or­ga­ni­za­torów ser­decznie za­pra­szam – Ta­deusz Kraska, Prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom