AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Bieg WOŚP 2020 — Podsumowanie

20 stycznia on Aktualne, Bez kategorii, tropemwilczym, WOŚP  

Za nami ko­lejny Bieg dla WOŚP zor­ga­ni­zo­wany przez nasze Sto­wa­rzy­szenie. Ubie­gło­roczna de­cyzja o prze­nie­sieniu biegu do cen­trum miasta i po­pro­wa­dzeniu trasy przez tunel świetlny była strzałem w dzie­siątkę. Wy­starczy spoj­rzeć na te­go­roczne dane – bieg ukoń­czyło 514 osób, do­chód prze­ka­zany na zakup pomp in­su­li­no­wych dla ko­biet w ciąży – 14647,85 zł. Ubiegły rok, który był udanym de­biutem – bieg ukoń­czyło 407 osób, a dla WOŚP prze­ka­zano 10767,77zł.
Piękna po­goda, wie­czorna sce­neria, ki­bice, mnó­stwo de­biu­tantów, fan­ta­styczna at­mos­fera na trasie i na za­koń­czeniu im­prezy w Pie­karni CZAS NA CHLEB – było SUPER!!!
‼️To dzięki Wam — bie­gacze, oraz dzięki wo­lon­ta­riu­szom i dar­czyńcom — te­go­roczny „Bieg — Po­licz się z cu­krzycą” śmiało można za­li­czyć do jed­nego z naj­faj­niej­szych ra­dom­skich biegów.
Poza wo­lon­ta­riu­szami z na­szego Sto­wa­rzy­szenia, któ­rymi tym razem kie­ro­wali: Arek Choroś i Radek Deja – trasa, Mo­nika Zy­cho­wicz – biuro, Ma­rzena Sobol — wo­lon­ta­riat, Marcin Gałek i Da­niel Jurek z ro­dziną – me­dale oraz Jarek Woj­tu­niak – start/​meta, im­prezę wsparli:

 • PHU — Ro­bert Ogorzałek
 • AG Cen­trum – Ja­ro­sław Zagożdżon
 • Stal­gast Radom sp.z o.o.
 • Pie­karnia CZAS NA CHLEB
 • Wi­koss Sport – Mo­nika Kosobudzka
 • Del­tamed Trans­port i Ra­tow­nictwo Medyczne
 • Grupa KK
 • Re­stau­racje – Kle­opatra, Wi­no­wajcy Tapas & Wine Bar i Re­stau­racja Teatralna
 • Mło­dzie­żowy Klub Ra­tow­niczy Środowiskowo-​Lekarskie Wodne Ochot­nicze Po­go­towie Ratunkowe
 • ESFIT Studio
 • Wo­lon­ta­riat PSP34 – mło­dzież, ro­dzice + opie­kunka Jo­asia Kaliszewska
 • Wo­lon­ta­riusze +55

Dzię­ku­jemy wszystkim uczest­nikom tego nie­za­po­mnia­nego wy­da­rzenia!
Siema!

Brak komentarzy

Napisz komentarz

 • (wymagane)

  NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                      Biuro Radom