AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Bieg Tropem Wilczym 12 września 2021 /niedziela/

02 września on Aktualne, tropemwilczym  

Niewiele już czasu pozostało do Biegu Tropem Wilczym, wcziąż aż do 8 września aktywne są zapisy, warto zapoznać się wcześnie z regulaminem, bo jest tam wszystko o co chcielibyście zapytać 😉

REGULAMIN

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym

12.09.2021 Jastrzębia - Puszcza Kozienicka –Nadleśnictwo Radom
REGULAMIN
Organizator: Stowarzyszenie „Biegiem Radom!” – Gmina Jastrzębia -
Fundacja Wolność i Demokracja.
I. CEL ZAWODÓW
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego
działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy
na ten temat.
2. Upowszechnianie biegania, aktywności fizycznej i trzeźwego stylu życia.
3. Promocja Gminy Jastrzębia.
4. Promocja terenów leśnych Nadleśnictwa Radom.

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 12 września 2021 r. w miejscowości Jastrzębia k/Radomia.
2. Start biegu: 1963m - 15:00 ; 10km – 15:30 ; biegi dzieci – 16:20-17:00
III . TRASA
1. Start biegu 1963m i biegu 10km – Jastrzębia – naprzeciwko kościoła, na drodze prowadzącej
w kierunku lasu, Meta obu biegów boisko szkolne w Jastrzębi.
2. Trasy biegów 1963m i 10km – drogi leśne Puszczy Kozienickiej, drogi gminne o różnej nawierzchni.
3. Biegi dzieci - boisko szkolne PSP w Jastrzębi.
4.Limit czasu na pokonanie 10km – 90 min.
IV. ZGŁOSZENIA, ODBIÓR PAKIETÓW
Bieg 1963m ; Bieg 10km
1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 8 września drogą elektroniczną na stronach internetowych –
www.biegiemradom.pl , www.cronochip.pl/biegiem-radom
Za kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się dzień, w którym opłata startowa wpłynie
na k-to Organizatora.
2. Zgłoszenia, weryfikacja zawodników i odbiór pakietów w biurze zawodów:
a) 11 września w g.11.00-15.00 Radom, ul. Traugutta 46/48 – lokal Stowarzyszenia BR!
b) 12 września w g. 11.00 – 14:30 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrzębi
3. Zgłoszenie w biurze zawodów do biegu 10km będzie możliwe tylko w przypadku nie osiągnięcia
limitu 350 zgłoszeń elektronicznych.
4. Bieg 1963m – bieg bez limitu uczestników.
5. Odbiór pakietu za innego uczestnika jest możliwy po dostarczeniu do biura zawodów upoważnienia,
na druku pobranym z panelu zgłoszeń elektronicznych.
Biegi dzieci
1.Zgłoszenia w biurze zawodów w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębi
- 12 września w g. 14:00 – 16:00.
2. Do biegów dzieci nie ma zgłoszeń elektronicznych.
V. UCZESTNICTWO
1. Podczas zgłoszenia każdy uczestnik podpisując deklarację uczestnictwa zaświadcza, że stan
jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną
odpowiedzialność.
2. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Organizator dysponuje 350 pakietami startowymi, które otrzymają zawodnicy zgłoszeni do biegu
na dystansie 10 km. Nie zapewnia się , zamówionego rozmiaru koszulki.
4. Zawodnicy którzy otrzymali od Organizatora okolicznościową koszulkę w zamówionym rozmiarze
są zobowiązani w niej wystartować.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej
części koszulki startowej.
6. W biegu na dystansie 10 km mogą wystartować osoby od 15-go roku życia ( ur. w 2006r.i starsze).
VI. OPŁATY STARTOWE
Bieg 10km
1. Opłata startowa w systemie e-przelew - 30 zł – do dnia 28.02; 40zł – do dnia 08.09;
2. Opłata startowa w biurze zawodów – tylko w przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń – 50 zł ;
3. Opłata ulgowa – 50% opłaty podstawowej na każdym etapie zgłoszenia poza biurem zawodów
przysługuje:
- członkom Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”
- mieszkańcom Gminy Jastrzębia
- zawodnikom z kat. wiekowych K15 i M15
- osobom, które w dniu zawodów będą miały ukończone – kobiety – 60lat, mężczyźni – 65lat
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
5. Przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika jest możliwe do dnia 5 września.
6. Wniesienie opłaty startowej oraz pobranie numeru wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Bieg 1963m
Bieg bez opłaty startowej
Pakiet startowy dodatkowo płatny – 15 zł
Biegi dzieci
Biegi bez opłaty startowej.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem
w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia
i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany
lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
IX. KATEGORIE, KLASYFIKACJA
1. Bieg 1963m – bieg bez podziału na kategorie wiekowe
2. Bieg 10 km:
– kat. generalna kobiet i mężczyzn
– kat. wiekowe kobiet (K) i mężczyzn (M): K15;M15–15-19 lat,K20;M20-20-29lat; K30;M30-30-39lat,
K40;M40-40-49lat, K50;M50-50-59lat, K60;M60-60-69lat, K70;M70-70 i więcej lat
- najlepszy zawodnik i zawodniczka Gminy Jastrzębia
3. Biegi dzieci –
- 0-15lat ; dystanse biegów, oraz podział na kategorie wiekowe będą wywieszone w biurze zawodów.

X. NAGRODY
Bieg 10km -
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Kat. gen. - kobiety i mężczyźni – I-III miejsce – puchary, upominki rzeczowe.
3. Kat. wiekowe – I-III miejsce - puchary.
4. Najlepsi – zawodnik i zawodniczka Gminy Jastrzębia – puchar , nagroda rzeczowa.
5. Najstarszy uczestnik i najstarsza uczestniczka biegu otrzymają pamiątkowe puchary.
Bieg 1963m -
1. Medale dla wszystkich uczestników biegu.
2. Puchary dla kobiet i mężczyzn za I-III miejsce.
3. Puchar dla najmłodszego uczestnika biegu.
Biegi dzieci –
1.Okolicznościowe medale, upominki.
XI. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do Organizatora :
tel. 510 958 332 ; email: djkovi@wp.pl, 504 574 021 ; e-mail: biegiemradom@wp.pl
2. Pomiar czasu elektroniczny, z chipami zwrotnymi.
3. Organizator zapewnia uczestnikom biegów napoje, oraz poczęstunek.
4. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika
w imprezie.
6. Zawody odbędą się bez względu na pogodę
7. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Stowarzyszenie Biegiem Radom!.
8. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w lokalu Stowarzyszenia „Biegiem
Radom!” w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
(504 574 021) z Organizatorem. Nagrody nieodebrane, nie będą wysyłane.
9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
PATRONAT HONOROWY
Starosta Radomski – Waldemar Trelka
Wójt Gminy Jastrzębia – Wojciech Ćwierz
Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom – Jacek Karaśkiewicz
PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Dami; Radio Plus; Radio Rekord; Radio Eska ; Radio VOX ;
Echo Dnia; Gazeta Wyborcza;CoZaDzien.pl; RadomSport.pl; radom24.pl

Brak komentarzy

Napisz komentarz
  • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom