AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA  

Bieg Konstytucji 3 Maja w Radomiu

01 kwietnia on Aktualne  

Za­pra­szamy na ko­lejną nową bie­gową im­prezę or­ga­ni­zo­waną przez nasze Sto­wa­rzy­szenie. 3 maja po­bie­gamy w Parku Ko­ściuszki oraz na Że­romce w Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja. W pro­gramie kilka cie­ka­wych — tak przy­naj­mniej się nam wy­daje — biegów — Bieg Kon­sty­tucji na dy­stansie 5km, Bieg Flagi — to bieg rodzinno-​patriotyczny, szta­fe­towe mi­strzo­stwa Ra­domia szkół. Oczy­wi­ście wszystkie biegi za free. Ser­decznie Zapraszamy!

RE­GU­LAMIN

RE­GU­LAMIN

Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja

I.CEL IM­PREZY

- po­pu­la­ry­zacja i upo­wszech­nianie bie­gania jako naj­prost­szej formy ruchu

- pro­pa­go­wanie zdro­wego trybu życia

- uczczenie Święta Kon­sty­tucji 3 Maja

- pro­mocja miasta Radomia

II.ORGANIZATORZY

- Urząd Miasta Radomia

- Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”

- MZDiK w Radomiu

- Współ­praca – Ko­menda Miejska Po­licji w Ra­domiu, Straż Miejska

III. TRASY BIEGÓW

- szkolne biegi szta­fe­towe – park Ko­ściuszki, plac Corazziego

- bieg flagi – ul.: Że­rom­skiego (plac Co­raz­ziego), Plac Kon­sty­tucji, ul. Że­rom­skiego, park Kościuszki

- bieg główny – ul. Że­rom­skiego (plac Co­raz­ziego), Plac Kon­sty­tucji, ul. Że­rom­skiego, park Kościuszki

IV. PRO­GRAM SZCZEGÓŁOWY

8.30 — otwarcie biura za­wodów – plac Corazziego

9.45 — za­mknięcie list star­to­wych do Biegu Konstytucji

10.00 — start Biegu Konstytucji

10.45 – Bieg Flagi

11.00 — za­mknięcie listy zgło­szeń do szkol­nych biegów sztafetowych

11.15 — start szkol­nych biegów sztafetowych

13.00 — de­ko­racja zwy­cięzców – za­koń­czenie imprezy

1. Biegi główny – Bieg Konstytucji

Dy­stans: 5 km,

2.Bieg Flagi – bieg pa­trio­tyczno – ro­dzinny z biało – czer­wo­nymi flagami

Dy­stans: ok. 2 km 3. Biegi dla dzieci i młodzieży.

Dy­stanse : biegi szta­fe­towe – szkoły pod­sta­wowe 8×250 m, szkoły gim­na­zjalne i po­nad­gim­na­zjalne 8×500 m

( szta­fety mie­szane — 4 dziew­częta + 4 chłopców)

V. KON­TAKT I ZGŁOSZENIA

Kon­takt :

- tel. 504 574 021 , biegiemradom@​wp.​pl

Zgło­szenia : www​.bie​giem​radom​.pl – Bieg Konstytucji

biegiemradom@​wp.​pl – szta­fety szkolne

- biuro za­wodów – plac Co­raz­ziego — od g. 8.30, w dniu za­wodów – wszystkie biegi

VI.KATEGORIE I NAGRODY :

Bieg Kon­sty­tucji – ka­te­goria open K i M , kat wie­kowe K i M– I – 1635 lat, II3650 lat, III51 i więcej lat

Pu­chary — kat. open miejsca 16 , kat wiek. miejsca 13 ( na­gra­dzani w kat.open nie będą uwzgl.. w kat. wiek.)

Szkolne Biegi Sztafetowe —

- ka­te­gorie – szkoły pod­sta­wowe, szkoły gim­na­zjalne, szkoły ponadgimnazjalne.

Miejsca 15 – dru­żyny otrzy­mują pu­chary, a za­wod­nicy me­dale i upominki.

VII. UCZESTNICTWO

- do startu w Biegu Kon­sty­tucji do­pusz­czeni zo­staną za­wod­nicy, którzy ukoń­czyli 12 lat

- w biegu flagi mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na wiek (bieg bez kla­sy­fi­kacji i po­miaru czasu)

- dru­żyny do biegów szta­fe­to­wych zgła­szają opie­ku­nowie szkolni;

- za­wod­nicy nie­peł­no­letni muszą po­siadać zgodę ro­dziców na uczestnictwo;

- po­branie nu­meru star­to­wego przez za­wod­nika jest rów­no­znaczne z ak­cep­tacją re­gu­la­minu biegu;

- każdy za­wodnik ma obo­wiązek za­po­znać się z re­gu­la­minem biegu i zo­bo­wią­zany jest do jego przestrzegania.

VIII. SPRAWY FINANSOWE

- koszty or­ga­ni­za­cyjne po­noszą organizatorzy,

- wszystkie biegi bez opłat startowych

- pierwsze 10 szkół w każdej z grup (pod­sta­wowe, gim­nazja, po­nad­gim­na­zjalne) otrzy­muje oko­licz­no­ściowe ko­szulki startowe

IX. PO­STA­NO­WIENIA KOŃCOWE

- or­ga­ni­za­torzy nie or­ga­ni­zują szatni, de­po­zytu, natrysków

- osta­teczna in­ter­pre­tacja re­gu­la­minu na­leży do organizatora;

- uczest­nicy biegu biorą udział w za­wo­dach na własną od­po­wie­dzial­ność i wska­zane jest ubez­pie­czenie na

własny koszt od na­stępstw nie­szczę­śli­wych wypadków;

PA­TRONAT HONOROWY

- Pre­zy­dent Miasta Ra­domia – Ra­do­sław Witkowski

PA­TRONAT MEDIALNY

- Te­le­wizja Dami; Radio Plus; Radio Re­kord; Echo Dnia; Ra​dom​Sport​.pl: Spor​tradom​.pl ; ra​dom24​.pl

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)