AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Biegiem ze Szlachetną Paczką

20 listopada on Aktualne, Bieg Mikołajkowy  

Po­dobnie jak w la­tach ubie­głych rów­nież w tym roku nasze Sto­wa­rzy­szenie włącza się w przed­świą­teczną akcję po­mocy Szla­chetna Paczka. Tym razem chcemy pomóc Pani Mał­go­rzacie (30 l.), która sa­motnie wy­cho­wuje dwójkę dzieci Da­widka (5 l.) i An­tosia (4 l.).
Liczy się każdy naj­mniejszy gest. Coś co dla nas może się wy­dawać drob­nostką, Pani Mał­go­rzacie i jej dzie­ciom sprawi ogromną ra­dość i ułatwi co­dzienne życie.
Jeśli ktoś chciałby się przy­łą­czyć do przy­go­to­wania paczki dla ro­dziny, to można to zrobić na dwa spo­soby:
1. Prze­ka­zując dary rze­czowe (o które prosi ro­dzina). Za­ku­pione rzeczy na­leży do­star­czyć do sie­dziby Sto­wa­rzy­szenia, która mieści się w Ra­domiu ul. Trau­gutta 4648 w na­stę­pu­ją­cych ter­mi­nach:
Po­nie­działek (26.11) – 17:0019:00
Środa (21.11, 28.11) – 10:0012:00
Piątek (23.11, 30.11) – 17:0019:00
Dary rze­czowe bę­dziemy zbie­rali rów­nież 2 grudnia 2018 (V Bieg Mi­ko­łaj­kowy) w Ośrodku MOSiR nad Za­lewem na Bor­kach w go­dzi­nach 9:0014:30.
2. Wpła­cając do­wolną kwotę na konto: 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250 — Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!„ z do­pi­skiem SZLA­CHETNA PACZKA
Już nie raz po­ka­za­li­ście, że macie WIELKIE serca ❤️. Wie­rzymy, że i tym razem nie za­wie­dziecie. Z góry dzię­ku­jemy za wszelką oka­zaną pomoc 😀
W przy­padku do­dat­ko­wych pytań pro­simy o kon­takt pod nu­merem 607 679 045.
Ze szcze­gó­łowym opisem ro­dziny jak i listą po­trzeb­nych rzeczy można się za­po­znać tu: PO­ZNAJ PO­TRZEBY RODZINY

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom