AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Biegniemy dla Franka

23 listopada on Aktualne, Bez kategorii, Bieg Mikołajkowy  

Nad­chodzą Mi­ko­łajki i jak już wiecie wy­bra­liśmy jedną ro­dzinę, której wspólnie po­mo­żemy w ra­mach akcji Świą­teczna Paczka. Jednak z do­świad­czenia wiemy, że Wasze serca są WIELKIE ❤️ i że na pewno wy­starczy tej po­mocy dla kogoś jeszcze. W związku z tym po­sta­no­wi­liśmy pomóc jeszcze ma­łemu Fran­kowi, który też chciałby biegać tak jak my. Nie­stety Franek uro­dził się bez stawu bio­dro­wego i bez ko­lana — jego chora nóżka nie ro­śnie. Jest to bardzo rzadka wada. Je­dyną szansą na pra­wi­dłowy rozwój Franka jest prze­pro­wa­dzenie ope­racji, le­czenia i re­ha­bi­li­tacji w In­sty­tucie dr Paley w USA. Koszt to ponad 150 000 $. Ope­racja po­winna się odbyć po ukoń­czeniu przez Franka 2 roku życia. Czasu nie po­zo­stało więc zbyt wiele, ale wie­rzymy, że z Waszą po­mocą uda się uzbierać tę ogromną kwotę i ura­tować nóżkę Frania. W związku z tym pro­simy w imieniu chłopca i jego ro­dziców o wsparcie fi­nan­sowe.
Jeśli ktoś chciałby pomóc, to można wpłacić do­wolną kwotę na konto: 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250 — Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!„ z do­pi­skiem DLA FRANKA.
Rów­nież w Biurze Za­wodów V Biegu Mi­ko­łaj­ko­wego i pod­czas trwania biegu będą wy­sta­wione puszki, do któ­rych bę­dzie można wrzucać datki na wsparcie tej akcji.
Wie­rzymy, że dzięki Wam Franek też kiedyś bę­dzie biegał w na­szych biegach

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom