AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

BIEGOWY OPŁATEK WIGILIJNY – niedziela 23 grudnia

12 grudnia on Aktualne, imprezy  

Tra­dy­cyjnie za­pra­szamy wszyst­kich mi­ło­śników bie­gania do udziału we wspólnym bie­gowym opłatku.

Spo­ty­kamy się na obiekcie kortów te­ni­so­wych MOSiR-​u przy ul. Bul­wa­rowej, skąd o g.09.00 wy­ru­szymy tempem ko­le­żeń­skim na ścieżkę wokół za­lewu Borki. Po­bie­gamy razem go­dzinkę. Oczy­wi­ście nie za­po­mi­namy o cza­pach Mi­ko­ła­jo­wych. W bu­dynku przy kor­tach mo­żemy sko­rzy­stać z szatni i umywalni.

Po tre­ningu od go­dziny 10.30 roz­pocz­niemy naszą bie­gową Wigilię.

Po­ła­miemy się opłat­kiem, bę­dzie nieco wi­gi­lij­nych po­traw, wy­słu­chamy paru kolęd i z pew­no­ścią włą­czymy się do wspól­nego kolędowania.

I jak zawsze….złożymy sobie ży­czenia, po­dzię­ku­jemy, po­wspo­mi­namy, po­chwa­limy, po­na­rze­kamy (- ach gdyby nie te kon­tuzje..) po­dzie­limy się pla­nami, ma­rze­niami na ko­lejny rok…

Mamy na­dzieję, że jak co roku, zjawią się na bie­gowym opłatku wło­darze na­szego miasta, lo­kalne media, nasi przy­ja­ciele, sym­pa­tycy, spon­sorzy, part­nerzy, rodziny.

W imieniu Za­rządu Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” –

SER­DECZNIE ZA­PRA­SZAMTa­deusz Kraska – Prezes.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom