AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

IV Bieg Tropem Wilczym — zaprasza do puszczy!

23 stycznia on Aktualne, tropemwilczym  

Już tylko 6 ty­godni po­zo­stało do ko­lejnej na­szej im­prezy. 3-​go marca po­bie­gniemy w IV Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych – Tropem Wil­czym. Termin tej edycji jest zgodny z ter­minem kra­jowym i wy­pada na ty­dzień przed Bie­giem Ka­zików. A więc ina­czej niż w ubie­głym roku – wów­czas Bieg Tropem Wil­czym był o ty­dzień wcze­śniej, zmie­niona zo­stała rów­nież trasa biegu. Ostre cros­sowe prze­tarcie po­winno za­pro­cen­tować do­brym wy­ni­kiem w biegu ulicznym, jakim są Ka­ziki. Za­pewne wielu z Was po­znało już uroki na­szej puszczy i po­twierdzi, że bie­ganie zimą le­śnymi ścież­kami to nie­sa­mo­wita frajda. Je­sienny Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości zor­ga­ni­zo­wany wspólnie z Nad­le­śnic­twem Radom na te­renie Le­śnego Ośrodka Edu­ka­cyj­nego im. red. A. Za­lew­skiego w Je­dlni Let­nisku po­twier­dził słusz­ność wy­boru tego obiektu na bazę na­szych le­śnych ka­me­ral­nych im­prez. Ko­lejne nie­dzielne tre­ningi prze­pro­wa­dzimy na frag­men­tach trasy na­szej naj­bliż­szej im­prezy, a ostatnie dwa przed za­wo­dami — na pełnej trasie biegu, ze startem i metą w Le­śnym Ośrodku Edu­ka­cyjnym. Jeszcze tylko przez ty­dzień mo­żecie sko­rzy­stać z naj­niż­szej opłaty star­towej – więc nie ma co się za­sta­na­wiać! Te­go­roczny limit uczest­ników wy­nosi 400 osób. Jak za­wsze, rów­nież w tej edycji biegu szy­ku­jemy nieco nie­spo­dzianek, które z pew­no­ścią będą sta­nowić do­dat­kową uatrak­cyjnią te ka­me­ralne za­wody – więcej wkrótce! Za­pra­szamy do puszczy!

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom