AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Biegiem Radom! — 11.05.2019

25 kwietnia on Aktualne  

Ser­decznie za­pra­szamy na Walne Ze­branie Spra­woz­dawcze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!, które do­bę­dzie się 11 maja 2019r. o go­dzinie 10.00 w Pu­blicznej Szkole Pod­sta­wowej w Ra­domiu — ul. Od­ro­dzenia 37. Drugi termin — g.10.30 — w dniu i miejscu jak wyżej.

Po­rządek Ze­brania:
1. Przy­wi­tanie i otwarcie ze­brania – Prezes Sto­wa­rzy­szenia.
2. Wybór Prze­wod­ni­czą­cego Wal­nego Ze­brania.
3. Wybór Ko­misji Skru­ta­cyjnej.
4. Spra­woz­danie Za­rządu z dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia za 2018 rok.
5. Ocena dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia przez Ko­misję Re­wi­zyjną.
6. Dys­kusja, uwagi i wnioski do przed­sta­wio­nego spra­woz­dania Za­rządu i oceny Ko­misji Re­wi­zyjnej.
7. Pod­jęcie uchwały do­ty­czącej spra­woz­dania Za­rządu.
8. Przed­sta­wienie in­for­macji na temat bie­żącej dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia oraz pro­gramu działań prze­wi­dzia­nych do re­ali­zacji w 2019 roku.
9. Dys­kusja, wolne wnioski, pro­po­zycje uchwał.
10. Pod­jęcie uchwał.
11. Za­mknięcie Wal­nego Ze­brania Członków Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”.

Przy­po­mi­namy, że prawo do gło­so­wania mają człon­kowie, którzy opła­cili na bie­żąco składki człon­kow­skie. Dla­tego przed ze­bra­niem upewnij się, że masz opła­cone składki członkowskie.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom