AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Tropem Wilczym – zaprasza!

27 stycznia on Aktualne, tropemwilczym  

Nie­spełna mie­siąc po­zo­stało do ko­lej­nego na­szego biegu. Już 25-​go lu­tego w pięknej sce­nerii Puszczy Ko­zie­nic­kiej po­bie­gniemy Tropem Wil­czym – Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych.
Jak z pew­no­ścią wielu z Was za­uwa­żyło wy­prze­dzamy o ty­dzień termin ogól­no­polski. Zro­bi­liśmy tak z myślą o Was. Dwu­ty­go­dniowa przerwa po­zwoli bez uszczerbku dla Wa­szej bie­gowej formy wy­star­tować za­równo w na­szym biegu, jak i w or­ga­ni­zo­wa­nych przez UKS Technik – Ka­zi­kach. Oba biegi mają ten sam dy­stans, ale dia­me­tralnie różne trasy – puszcza i cen­trum miasta.
Warto po­biec w obu. Przed za­ata­ko­wa­niem ży­ciówki na szyb­kiej trasie Ka­zików, aż się prosi zro­bienie so­lid­nego prze­tarcia na le­śnej cros­sowej trasie.
Tempo za­pisów wska­zuje, że limit 320 za­wod­ników – tyle mamy pa­kietów – zo­stanie nie­bawem osią­gnięty . Po nie­spełna dwóch ty­go­dniach mamy ponad po­łowę zgło­szeń.
A zatem nie ma co zwlekać – tym bar­dziej, że każdy naj­bliższy ty­dzień to ko­lejne 5 na­gród w na­szych lo­so­wa­niach.
A ten ty­dzień przy­niósł wy­grane wy­branym nu­merom z kom­bi­nacji – 25.02.10.1963 ( data + dy­stanse) = nu­mery star­towe 2; 10; 19; 25; 63.
Oto na­zwiska szczę­śliwców: 2 – An­drzej Ba­nach; 10 — Krzysztof No­wa­kowski; 19 – Hanna Bor­kowska; 25 – Rafał Kramer; 63 – Aneta Tęcza.
Na­grody do od­bioru z pa­kie­tami star­to­wymi – GRATULUJEMY!

Komentarze
 • Anna Zaremba
  2 lata ago - Odpowiedz

  Dzień­dobry!
  Nie wiem dla­czego ale mam pro­blemy z za­pisem się na bieg wil­czym tropem z Bie­giwm Radom. Coś strona spor­t­ma­niacs słabo współ­pra­cuje z Mac. Prze­lałam pie­niążki na konto na­szego sto­wa­rzy­szena za start. Na­pewno chcę biedz. Proszę o pomoc Panie Przezesie.…please 🙂
  Po­zdra­wiam!
  Ania Zaremba

Napisz komentarz

 • (wymagane)

  NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                      Biuro Radom