AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Ostatnie wolne miejsca na Bieg Tropem Wilczym

18 lutego on Aktualne  
Nie­spełna 2 ty­go­dnie po­zo­stało do ko­lejnej edycji Biegu Tropem Wilczym.
Nie ma co od­kładać de­cyzji star­towej. Ak­tu­alny stan zgło­szeń jest znacznie wyższy od ubie­gło­rocz­nego i wiele wska­zuje na to, że osią­gniemy re­gu­la­mi­nowy limit — 500 osób w biegu głównym.
Dla nie­zmo­to­ry­zo­wa­nych ważna in­for­macja — zgodnie z za­po­wie­dzią w dniu za­wodów zor­ga­ni­zo­wana bę­dzie ko­mu­ni­kacja na trasie Radom — Ja­strzębia.
Au­tokar od­je­dzie o g.12.00 z placu przy dworcu PKP, ok. 12.10 — za­bierze chęt­nych z par­kingu przy Urzę­dzie Skar­bowym na ul.Zbrowskiego.
Po­wrót ok g. 16.00, po za­koń­czeniu de­ko­racji i krótkim kon­cercie ze­społu KNS.
Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom