Półmaraton Radomskiego Czerwca’76

Półmaraton Radomskiego Czerwca’76

Kliknij ob­razek by rozwinąć

6. Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 przeszedł już do historii. Pozostały zdjęcia i wspomnienia.

6. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 prze­szedł już do hi­storii. Po­zo­stały zdjęcia i wspomnienia.

Czer­wiec 27th, 2018

Ale warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić do mi­nio­nego week­endu, aby po­dzię­kować tym, bez któ­rych ta[…]

VI Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 — uruchomiliśmy zapisy

VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 — uru­cho­mi­liśmy zapisy

Sty­czeń 18th, 2018

W dniu dzi­siej­szym uru­cho­mi­liśmy za­pisy na VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, który w tym roku o[…]

Podsumowania i podziękowania po V Półmaratonie Radom…

Pod­su­mo­wania i po­dzię­ko­wania po V Pół­ma­ra­tonie Radom…

Li­piec 4th, 2017

Jak było – pić i jeść trzeba. Parę dni mi­nęło od 5.PM76 – pora na krótkie cho­ciażby pod­su­mowa[…]

Na gorąco wrażenia po „Dumnych Warchołach”

Na go­rąco wra­żenia po „Dum­nych Warchołach”

Czer­wiec 24th, 2017

Dzię­ku­jemy wszystkim którzy byli dzi­siaj z nami, mo­gliśmy wspólnie po­czuć przed­smak tego co czeka na[…]

Utrudnienia w ruchu, objazdy autobusów

Utrud­nienia w ruchu, ob­jazdy autobusów

Czer­wiec 21st, 2017

Miejski Za­rząd Dróg i Ko­mu­ni­kacji in­for­muje, że w związku z Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, w […]

Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 — FAQ

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76FAQ

Czer­wiec 20th, 2017

Py­tacie o różne kwe­stie zwią­zane z 5. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Przy­go­to­wa­liśmy dla Was […]

Po spotkaniu organizacyjnym, apelujemy o pomoc

Po spo­tkaniu or­ga­ni­za­cyjnym, ape­lu­jemy o pomoc

Czer­wiec 17th, 2017

Po wtor­kowym ze­braniu or­ga­ni­za­cyjnym przed naj­waż­niejszą w roku im­prezą bie­gową przez nas or­ga­ni­zowa[…]

Spotkanie Organizacyjne Półmaratonu

Spo­tkanie Or­ga­ni­za­cyjne Półmaratonu

Czer­wiec 12th, 2017

SPO­TKANIE OR­GA­NI­ZA­CYJNE PÓŁ­MA­RA­TONU! WTOREK 13 CZERWCA G.18.00 W PSP NR 1 przy ul.Odrodzenia 37 (tam[…]

Ostatnie dni niższej opłaty startowej na półmaraton

Ostatnie dni niż­szej opłaty star­towej na półmaraton

Maj 8th, 2017

UWAGA! JESZCZE TYLKO TY­DZIEŃ OBO­WIĄ­ZY­WANIA NIŻEJ OPŁATY STAR­TOWEJ! DO 5.PÓŁMARATONU RA­DOM­SKIEGO CZ[…]

Przedłużyliśmy termin najniższej opłaty startowej

Prze­dłu­ży­liśmy termin naj­niż­szej opłaty startowej

Ma­rzec 15th, 2017

UWAGA! Przy­chy­lając się do wa­szych próśb, wła­śnie prze­dłu­ży­liśmy termin naj­niż­szej opłaty star­towe[…]

V Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 — uruchomiliśmy zapisy

V Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 — uru­cho­mi­liśmy zapisy

Gru­dzień 21st, 2016

25 CZERWCA 2017 od­bę­dzie się V PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76. Wła­śnie uru­cho­mi­liśmy za­pisy! Gor[…]

Zapraszamy na wywiad po Półmaratonie Radomskiego Czerwca 76

Za­pra­szamy na wy­wiad po Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca 76

Czer­wiec 23rd, 2016

Za­pra­szamy na wy­wiad z Ta­de­uszem Kraską, Pre­zesem Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! or­ga­ni­za­tora 4.Pół[…]

Taka Nagroda! ;)

Taka Na­groda! 😉

Czer­wiec 17th, 2016

O tym że warto uczest­ni­czyć w so­bot­nich bie­gach, mó­wi­liśmy już wiele razy.. Nie­zde­cy­do­wa­nych, przeko[…]

Materiał filmowy o radomskich bębniarzach

Ma­te­riał fil­mowy o ra­dom­skich bębniarzach

Czer­wiec 17th, 2016

Skoro już mó­wimy o ra­dom­skich bęb­nia­rzach, przy­po­mnijmy sobie ma­te­riał fil­mowy, wy­emi­to­wany w lo­kaln[…]

Koszulki dla naszych bębniarzy ;)

Ko­szulki dla na­szych bębniarzy 😉

Czer­wiec 16th, 2016

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca, do tej pory za­pisał się w pa­mięci uczest­ni­czą­cych w nim bie­gaczy, ja[…]

Moc ATRAKCJI już w sobotę na stadionie Mosir!

Moc ATRAKCJI już w so­botę na sta­dionie Mosir!

Czer­wiec 16th, 2016

MOC ATRAKCJI DLA MA­ŁYCH I DU­ŻYCH, PRZY OKAZJI BIEGÓW DZIECI I BIEGU RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY JUŻ W[…]

Aktualny plakat Półmaratonu do pobrania

Ak­tu­alny plakat Pół­ma­ra­tonu do pobrania

Czer­wiec 15th, 2016

Za­pra­szamy do za­po­znania się z ak­tu­alnym pla­katem 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76, można też p[…]

Najlepszy Radomianin, Najlepsza Radomianka

Naj­lepszy Ra­do­mianin, Naj­lepsza Radomianka

Czer­wiec 15th, 2016

Miło nam po­in­for­mować, o przy­znaniu spe­cjalnej na­grody fi­nan­sowej, w ka­te­gorii „Naj­lepszy Ra­do­mianin[…]

Nagrody finansowe i rzeczowe już w sobotnich biegach!

Na­grody fi­nan­sowe i rze­czowe już w so­bot­nich biegach!

Czer­wiec 10th, 2016

Czy wiecie, że nawet w so­botnim Biegu Ra­dości — Dumne War­choły, na naj­lep­szych na mecie cze­kają atra[…]

Radomianie pamiętają o wydarzeniach czerwcowych 1976 roku

Ra­do­mianie pa­mię­tają o wy­da­rze­niach czerw­co­wych 1976 roku

Czer­wiec 8th, 2016

Uczcij pa­mięć uczest­ników Wy­da­rzeń Czerw­co­wych 1976, uczest­ni­cząc w nie­zwy­kłym biegu! W so­botę 18 cz[…]

Festyn na stadionie Mosir w sobotę 18 czerwca

Fe­styn na sta­dionie Mosir w so­botę 18 czerwca

Czer­wiec 7th, 2016

RO­DZINNY FE­STYN DLA DZIECI MŁO­DZIEŻY I DO­RO­SŁYCH W so­botę 18 czerwca od g.16.00 na sta­dionie Mosir,[…]

Spotkanie z wolontariatem

Spo­tkanie z wolontariatem

Czer­wiec 2nd, 2016

Po­dobnie jak w po­przed­nich la­tach, na kilka ty­godni przed im­prezą, spo­ty­kamy się z przed­sta­wi­cie­lami[…]

Dumne Warchoły

Dumne War­choły

Maj 30th, 2016

Przy­po­mi­namy, że w przed­dzień biegu głów­nego, już od g. 16.00 na sta­dionie Mosir bę­dzie bardzo cieka[…]

Prezentujemy koszulkę i medal

Pre­zen­tu­jemy ko­szulkę i medal

Maj 28th, 2016

Z dumą 🙂 pre­zen­tu­jemy ofi­cjalną ko­szulkę z pa­kietu star­to­wego, oraz medal jaki otrzy­mają na mecie u[…]

3. Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy w Półmaratonie

3. Mi­strzo­stwa Ma­zowsza Le­karzy w Półmaratonie

Maj 5th, 2016

Przy­po­mi­namy, że w ra­mach Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, już po raz trzeci od­będą się, MI­STRZOS[…]

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom